ارتباط با پژوهشکده

 آدرس: تهران- کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج- خیابان شهید عاشری- خیابان شهید شفیعی

 تلفن: ۱۸-۴۴۹۰۱۲۱۴ (۹۸۲۱)+

  تلفن:  ۴۷-۴۴۹۰۱۲۴۰ (۹۸۲۱)+

 دورنگار: ۴۴۹۰۵۷۰۹ (۹۸۲۱)+

 ایمیل: info@scwmri.ac.ir

 

 از طریق فرم زیر می توانید با روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارتباط برقرار نمایید.