ارتباط با پژوهشکده

آدرس: تهران- کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج- خیابان شهید عاشری- خیابان شهید شفیعی

  • تلفن: ۱۸-۴۴۹۰۱۲۱۴ (۹۸۲۱)+
  • تلفن:  ۴۷-۴۴۹۰۱۲۴۰ (۹۸۲۱)+
  • دورنگار: ۴۴۹۰۵۷۰۹ (۹۸۲۱)+

 

از طریق فرم زیر می توانید با روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارتباط برقرار نمایید.