برگزاری گردهمایی روسای بخشهای تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری استانهای کشور

گردهمایی روسای بخشهای تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری استانهای کشور با دستور کار ارائه سیاست های پژوهشی و چشم انداز آینده و همچنین گزارش وضعیت بودجه در سال جاری با حضور روسا و نمایندگان بخشهای حفاظت خاک و آبخیزداری استانها در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۷ در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد. در این جلسه گزارش اولویتهای پژوهشی به وسیله روسای گروههای تحقیقاتی پژوهشکده میز ارائه شد. در ادامه نقطه نظرات روسای بخشهای استانی نیز گزارش شد.