تاریخچه روسای پژوهشکده

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

روسای پژوهشکده از ابتدا ۱۳۶۵ تا زمان حاضر ۱۳۹۷

مهندس جمشید مصباحی ۱۳۶۵-۱۳۶۷


دکتر پیمان بدیعی ۱۳۶۷- ۱۳۶۹


دکترمحمد باقر ذهبیون ۱۳۶۹-۱۳۷۰


دکتر بهرام امینی پوری ۱۳۷۰-۱۳۷۸


دکتر محمدحسین مهدیان ۱۳۸۵-۱۳۸۵


دکتر جهانگیر پرهمت۱۳۸۵-۱۳۸۷


دکتر محمدهادی داودی۱۳۸۷-۱۳۸۹


دکتر عبدالمحمد غفوری روزبهانی ۱۳۸۹ -۱۳۹۰


دکتر میر مسعود خیر خو.اه زرکش ۱۳۸۹- ۱۳۹۰


دکتر ضیاءالدین شعاعی ۱۳۷۸ -۱۳۸۵ -۱۳۹۰-۱۳۹۴


دکتر داود نیک کامی ادامه دارد …… – ۱۳۹۴