دکتر شریفی

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
no
محل کار
no
پست الکترونیک
no
سمت فعلی
شغل و تاریخ استخدام
no
مرتبه و پایه
no
رشته و گرایش تخصصی
no
آخرین مدرک تحصیلی
no
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
no
مدارج علمی
مدارج تحصیلی

no

دوره های تخصصی

no

تالیفات
کتب منتشر شده

no

ویرایش علمی کتاب

no

مقالات علمی - پژوهشی

no

مقالات علمی - ترویجی

no

مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

no

فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
no
سابقه فعالیت آموزشی
no
سابقه فعالیت پژوهشی
no
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی

no

عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج

no

تشویقات و جوایز علمی

no

فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی

no

مسئولیت ها

no