علیرضا اسلامی

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
محل کار
پست الکترونیک
سمت فعلی
شغل و تاریخ استخدام
مرتبه و پایه
رشته و گرایش تخصصی
آخرین مدرک تحصیلی
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
مدارج علمی
مدارج تحصیلی
دوره های تخصصی
تالیفات
کتب منتشر شده
ویرایش علمی کتاب
مقالات علمی - پژوهشی
مقالات علمی - ترویجی
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
سابقه فعالیت آموزشی
سابقه فعالیت پژوهشی
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی
عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج
تشویقات و جوایز علمی
فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی
مسئولیت ها