رزومه دکتر جهانگیر پرهمت Porhemmat Jahangir CV

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
1/7/1337 روستای جوزار واقع در تنگ لله شهرستان ممسنی، استان فارس، ایران
محل کار
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، گروه هیدرولوژی و منابع آب
پست الکترونیک
porhemmat@scwmri.ac.ir
سمت فعلی
عضو هیئت علمی
شغل و تاریخ استخدام
هیئت علمی و 7/4/1359
مرتبه و پایه
استاد پایه 31
رشته و گرایش تخصصی
مهندسی آبیاری هیدرولوژی و منابع آب
آخرین مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
هیدرولوژی و منابع آب
مدارج علمی
مدارج تحصیلی
 1. كارشناسي (Bs)، زمین‌شناسي (Geology)، از دانشگاه شيراز 1364
 2. كارشناسي ارشد(M.Sc.)، آبشناسي (Hydrology)، از دانشگاه شيراز 1372
 3. دكتري تخصصی(Ph.D.)، مهندسی آبیاری- هيدرولوژي و منابع آب، از واحد علوم و تحقيقات تهران،1381
دوره های تخصصی

no

تالیفات
کتب منتشر شده

no

ویرایش علمی کتاب

no

مقالات علمی - پژوهشی
 1. عزت ا… رئیسی اردکانی- جهانگیر پرهمت، بررسي ذوب برف در ارتفاعات زاگرس ايران، نشريه آب و توسعه(فصلنامه امور آب وزارت نيرو)، سال سوم شماره 2 ، تابستان 1374.
 2. جهانگیر پرهمت، مشاركت مردم و مديريت هماهنگ در كانونهاي اسكان عشاير، فصلنامه عشايري ذخاير انقلاب(علمي – فرهنگي)، دوره جديد، سال دوم، شماره4، زمستان1378
 3. جهانگير پرهمت ؛ بهرام ثقفيان ؛ حسين صدقي، مدل تفكيك برف، ابر و زمين در تصاوير ماهواره اي نوا NOAA، فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 57، زمستان 1381
 4. جهانگیر پرهمت– حسین صدقی- بهرام ثقفیان، بررسي کاربرد مدلSRM   در شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف، مجله تحقيقات منابع آب ايران، شماره اول، بهار 84
 5. جهانگير پرهمت، بهرام ثقفيان، مقايسه دقت تصاوير ماهواره‌اي AVHRR و TM در تعيين پوشش برفي, مجله منابع طبيعي ايران- شماره 2 جلد 60, تابستان 86
 6. محمدرضا نجفي-جواد شيخي وند- جهانگير پرهمت، برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه هاي برف گير با استفاده از مدل SRM: ( مطالعه موردي حوضه سد مهاباد ), فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال يازدهم، شماره 3 (پياپي 43)، پاييز 1383
 7. جهانگیر پرهمت- سیما رحیمی بندرآبادی، بررسی اثر همگن بندی منطقه ای و بازسازی داده ها در شبیه سازی توزیع مکانی بارندگی سالانه (مطالعه موردی: جنوب غرب ایرن) –، مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران، پاییز 87 (شماره 4 سال دوم).
 8. فرشاد کوهیان افضل- موسوی- حسین صدقی- جهانگیر پرهمت، پيش بيني زمان واقعي سيل با استفاده از شبكه هاي عصبي تركيبي(4 نفر و نفر چهارم)، مجله هیدرولیک، شماره اول بهار 87
 9. نجفي‌ايگدير، جمال قدوسي، بهرام ثقفيان و جهانگير پرهمت، 1386. بر آورد رواناب ذوب برف با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در حوضه شهر چائي اروميه. مجله پژوهش و سازندگي، 76.
 10. قرباني زاده خرازی, حسين, حسين صدقي,  بهرام ثقفيان و جهانگير پرهمت ، 1388. بررسي اثر تغيير اقليم بر توزيع زماني جريان رواناب ناشي از ذوب برف در حوزه کارون, مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران, سال سوم, شماره نهم.
 11. شریفی، محمد رضا (دانش آموخته دکتری هیدرولوژی).،آخوندعلی، علی محمد،. پرهمت، جهانگیر و محمدی جهانگرد. بررسی و ارزیابی کاربرد تحلیل خوشه ای به منظور تخمین عمق برف(مطالعه موردی: حوضه صمصامی). مجله پژوهش کشاورزی، جلد 7، شماره 3.  انتشارات دانشگاه همدان. 1386 .
 12. شریفی، محمد رضا (دانش آموخته دکتری هیدرولوژی).،آخوندعلی، علی محمد،. پرهمت، جهانگیر و محمدی جهانگرد. ارزیابی دو روش رگرسیون خطی و کریجینگ معمولی بمنظور بر آورد توزیع مکانی عمق برف در  حوضه صمصامی. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. سال اول، شماره  1 بهار 1386 .
 13. رادمنش، فریدون (دانش آموخته دکتری هیدرولوژی).، بهنیا، عبدالکریم،. پرهمت، جهانگیر،. آخوندعلی، علی محمد و صدقی، حسین. انتخاب الگوی توزیع زمانی بارندگی در حوزه آبریز رود زرد.  مجله علمي كشاورزي، جلد 30 شماره 1. انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز، خرداد 1386.
 14. شریفی، محمد رضا (دانش آموخته دکتری هیدرولوژی).،آخوندعلی، علی محمد،. پرهمت، جهانگیر و محمدی جهانگرد. بررسی ارتفاع، جهت و تندی شیب با عمق برف در حوضه صمصامی. مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال سوم، شماره 3، انتشارات انجمن علوم و مهندسی منابع آب، زمستان 1386.
 15. حسين قرباني زاده خرازی، حسين صدقي،  بهرام ثقفيان و جهانگير پرهمت، 1386، بررسي اثر تغيير اقليم زمان حداكثر جريان رواناب ناشي از ذوب برف (مطالعه موردي رودهاي كارون و دز …)، مجله علمي پژوهشي گياه و زيست‌بوم، شماره 11.
 16. Ghasemi Pirbalouti, Gh. Normohammadi, Gh. A Kamali, A. Ayeneh Band, J. Porhemmat, Kh. Abdollahi and A.R. Golparvar, 2008, Integrating Some of the Ecological Factors in Order Sustainable Canola Production Using GIS in Southwest Iran, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci.‎ 2008;4(1):68-71
 17. GHASEMI PIRBALOUTI, GH. NORMOHAMMADI, GH. A. KAMALI, A. AIENEH BAND, J. PORHEMMAT, KH. ABDOLLAHI AND A. R. GOLPARVAR, 2008, Integration of agro-climatological variables for land suitability evaluation for rapeseed sustainable production by Geographic Information System (GIS) in south-west Iran, Crop Res.‎ 2008;36(1):96-100
 18. Kazemi, J. Porhemmat and M. Kheirkhah, 2009, Investigation of lineaments related to groundwater occurrence in a Karstic Area: A case study in Lar Catchment, Iran, Research Journal of Environmental Sciences 3(3): 367-375.
 19. رحمتی، سیده هدی.، پرهمت، جهانگیر.، دانش‌کارآراسته، پیمان و حیدری‌زاده، مجید.، 1389، تخمین آبدهی و همگن‌بندی حوزه‌های آبخیز فاقد آمار شمال‌غرب کشور (استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، کردستان)، فصلنامه علمی‌پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال اول، شماره 1.
 20. حسين قرباني زاده خرازی، حسين صدقي،  بهرام ثقفيان و جهانگير پرهمت، پيش‌بيني توزيع زماني جريان رواناب ناشي از ذوب برف در نيم قرن آينده تحت شرايط تغيير اقليم، فصلنامه مهندسي منابع آب.
 21. زينب كريمي، جهانگير پرهمت، 1391، مجيد حيدريزاده بررسي تأثير آبهاي سطحي بر روي سطح آب زيرزميني ماهيدشت، مجله زمين، شماره 23 بهار 1391.
 22. Rostami, H. Sedghi, M. Manshouri, J. Porhemmat, 2012,Uncertainty associated with plotting position formula for Flood FrequencyAnalysis with L-Moments, (ARCHIVES DES SCIENCEES) Archives of Science Journal.
 23. رسول پرهمت ، جهانگير پرهمت، حميدرضا ناصري،  1391، بررسي آستانه رواناب در زمين هاي كارستي، مطالعه موردي: حوزه كارستي دلي بجك سپيدار، فصلنامه علوم و مهندسي آبخيزداري ، سال ششم، شماره 19، ص 58-49.
 24. رسول پرهمت، حمیدرضا ناصری، جهانگیر پرهمت و علی ملایی، 1392، برآورد رواناب در منطقه کارستی (مطالعه موردی: حوضه دلی بجک سپیدار، استان کهگیلویه و بویراحمد)، مجله تحقیقات منابع آب ایران، شماره 26، سال نهم (شماره 1)، بهار و تابستان 1392.
 25. حسين قرباني زاده خرازی، حسين صدقي،  بهرام ثقفيان و جهانگير پرهمت، 1386، بررسي اثر تغيير اقليم زمان حداكثر جريان رواناب ناشي از ذوب برف (مطالعه موردي رودهاي كارون و دز …)، مجله علمي پژوهشي گياه و زيست‌بوم، شماره 11.
 26. S. Qureshi, T. Oweis, P. Karimi and J. Porehemmat, 2010, Water productivity of irrigated wheat and maize in the Karkheh River basin of Iran, Irrigation and Drainage, Volume 59, Issue 3: 264–276.
 27. فاطمه کاراندیش، کیومرث ابراهیمی و جهانگیر پرهمت، 1392، بررسی شدت سیل‌خیزی زیرحوضه­های کارون و عوامل مؤثر بر آن در شبیه­سازی مدیریت یکپارچه و نیمه توزیعی سیلاب، مجله مديريت آب و آبياري، دوره 3 شماره 2 پاييز و زمستان 92، ص 1تا 12.
 28. روان‌بخش رئيسيان و جهانگیر پرهمت، 1393، تعيين فاكتور درجه-روز و ذوب برف براي بخشي از زاگرس مياني،  مطالعه موردي: گردنه چري، مجله مهندسي و مديريت آبخيز، جلد 6، شماره 2.
 29. روان بخش رئيسيان و جهانگير پرهمت، 1392، بررسی ميزان و تغييرات زماني انباشت و عمق آب معادل برف درحوضه کارون شمالی)مطالعة موردي گردنه چري(، فصلنامه علمي پژوهشي آبياري و آب، سال چهارم، شماره سيزدهم، پاييز 1392.
 30. Hossein Ghorbanizadeh Kharazi, Hossein Sedghi, Bahram Saghafian, Jahangir Porhemat, 2011, Study on the Effect of Climate Change on Peak Time of Snowmelt Runoff in Southwest of Iran, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 908-913.
 31. Ali Motamedi, Jahangir Pourhemmat, Hossein Sedghi and Hossein Babazadeh, 2013, Investigation of satellite image accuracy for determining Snowline elevation (Case study: Armand Basin in IRAN), Eco. Env. & Cons. 19 (4) : 2013; pp. (947-954).
 32. Arash Asadi, Hossein Sedghi, Jahangir Porhemat and Hossein Babazadeh, 2012, Calibration, verification and sensitivity analysis of the HEC-HMS hydrologic model (study area: Kabkian basin and Delibajak subbasin), Iran, Journal of ECOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSERVATION, 18 (4), 805-812.
 33. Arash Asadi and Jahangir Porhemat, 2013, Calibration of snowmelt parameters using the HEC-HMS hydrologic model (Study Area: (Kabkian basin of Iran), Res. on Crops 14 (4): 1250-1257 (2013).
 34. علیرضا اسلامی، جهانگیر پرهمت و نادرقلی ابراهیمی، 1393، تحليل روابط منطقه ای آبدهی رودخانه های حوضه مرکزی ايران،  مجله مهندسي و مديريت آبخيز، جلد 6، شماره 1.
 35. محمدرضا  شریفي، سیامک فرخزاده، جهانگیر پرهمت، عليمحمد آخوندعلي و عبدالنبي عبدکلاهچي، 1393، الگوریتم محاسبه شاخص بادپناهي نقاط واقع در حوزه­هاي آبریز برفگیر، فصلنامه علوم و مهندسي آبخيزداري، سال هشتم، شماره 25، ص 24-15.
 36. جهانگیر پرهمت، علی اکبر عباسی، الهام خوشبزم، 1393، بررسی رابطه ضريب رواناب و شدت بارش در اراضی مرتعی (مطالعه موردی: سنگانه کلات)، مجله علمی-ترویجی سامانه­های سطوح آبگیر باران، جلد 2 شماره 1 (بهار 1393)، ص 61-67.
 37. علی اکبر عباسی، جهانگير پرهمت، الهام خوشبزم، 1393، بررسی پتانسيل توليد رواناب در حوضه های آبخيز کوچک (مطالعه موردی: حوضه آبخيز سنگانه کلات)، جلد 4، شماره 3، ص13-22.
 38. جهانگیر پرهمت، طیب رضیئی و سیما رحیمی­بندرآبادی، 1394، بررسي توزیع زماني و مکاني خشکسالي هواشناسي در جنوب غرب کشور؛ مطالعه موردی حوضه کرخه، فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال پنجم، شماره 19، ص 79-60.
 39. جهانگیر پرهمت و هادی نظری­پویا، 1394، بررسي مدل­هاي نفوذ در پوشش خاك‌ اراضي مرتعي، مطاله موردي: حوضه گنبد در استان همدان، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد7، شماره 4، ص 469-458.
 40. Seyed Vahid Shahoei and Jahangir Porhemmat, 2015, Comparison and assessment of monthly drought determined by two drought indices: CZI, SPI, Nature and Science (Nat Sci), 13(8), p 1-7.
 41. روانبخش رئیسیان، جهانگیر پرهمت، 1394، روشهای تله اندازی و ذخیره سازی  برف و استحصال آب حاصل از آن، ترویج و توسعه آبخیزداری، سال دوم، شماره 7، ص 29-36.
 42. خسرو شفیعی مطلق، جهانگیر پرهمت، حسین صدقی و مجید حسینی، 1394، بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از RS و  GIS، فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست ، سال نهم، شماره 31، تابستان 94، ص 74-69.
 43. جهانگیر پرهمت، 1395، مدلي براي بررسي خطر سيل در سطح حوزه¬هاي آبخيز کشور، علوم و مهندسی آبخیزداری، سال دهم، شماره 34،  پاییز 1395، صفحه 14-1.
 44. Zohreh Ramak, J. Porhemmat, H. Sedghi, E. Fatahi and M. Lashani Zand, The Effect of Climate Change on Probable Maximum Precipitation of Catchment Case Study: Karun Catchment Area In Shalu Bridge Site, Russian Meteorology and Hydrology,, Volume  42, Issue 3, pp 204-211..
 45. جهانگیر پرهمت، 1395، بررسی روابط منطقه‌ای آبدهی محتمل سالانه در واحدهای هیدرولوژیک، مطالعه ‏موردی: حوضه‌های کرخه، دز و کارون، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز،  دوره 8، شماره 3، صفحه 339-349.
 46. رحيم کاظمي، امير صفاري،  امير کرم، جهانگير پرهمت، 1395 بررسي تاثير گام زماني داده­ها در تفکيک جريان­پايه  در حوضه کرخه، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز،  دوره 8، شماره 4، صفحه 400-413.
 47. علی اکبر عباسی و جهانگير پرهمت، 1395، عوامل مؤثر در آستانه رواناب در حوزه­های آبخیز کوچک، سامانه­های سطوح آبگیر باران، دوره 4، جلد 11، ص33-38.
 48. علیرضا امیررضائی، جهانگیر پرهمت و فرشاد احمدي، 1395، بررسی روند تغییرات بارش و دماي شمالغرب کشور در نیم قرن اخیر، نشریه آبیاري و زهکشی ایران ، شماره 6، جلد 10، ص 809-797.
 49. Nina Mahmoudi, Mohammad Nakhaei and Jahangir Porhemmat, 2017, Assessment of hydrogeochemistry and contamination of Varamin deep aquifer, Tehran Province, Iran, Environmental Earth Sciences, 76(370): pp 1-14.
 50. Shahoei S.V., Porhemmat J., Sedghi H., Hossini M., and Sarami A., Daily runoff simulation in Ravansar-Sanjabi basin, Kermanshah, Iran, using remote sensing through SRM model and comparison to SWAT model, Applied Ecology and Environmental Research, 15(3):1843-1862.
 51. جهانگير پرهمت و رحيم کاظمي، 1396، مدلسازي منطقه­ اي و ارزیابی ضریب جریان در حوضه کرخه، پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز سال هشتم، شماره 15، صفحه 91-82.
 52. Nina Mahmoudi, Mohammad Nakhaeiand Jahangir Porhemmat, 2018, Assessment of an arid region soil capacity on natural attenuation of municipal treated wastewater: a column experiment using soil of Varamin area, Iran, Environmental Earth Sciences, 77:140., url: http://rdcu.be/G7vI
 53. Porhemmat, J., Nakhaei, M., Dadgar, M.A., Biswas, A., 2018, Investigating the effects of irrigation methods on potential groundwater recharge: A case study of semiarid regions in Iran, Journal of Hydrology, 565 (2018) 455–466.
 54. Dadgar M. A., Nakhaei M., Porhemmat J., Biswas A, 2018,. Transient potential groundwater recharge under surface irrigation in semi-arid environment: An experimental and numerical study, Hydrological Processes, DOI: http://doi.org.10.1002/hyp.13287.
 55. Masood Fotovat, Jahangir Porhemmat, Hossein Sedghi, Hossein Bababzadeh, 2018, Impact of structural geology on integrated water resources modeling improvement; a case study of Garesoo river basin, in Doab-Merek station, Kermanshah, Iran, GEOSCIENCES, 106 (2018) 103-110. url: http://www.gsjournal.ir/article_58368_655eb9ffd08a18dbb822b618dba32b7a.pdf
 56. Seyyed Ahmadreza Torabi, Hossein Sedghi, Jahangir Porhemmat, Hossein Babazadeh, 2018, The Simulation of Flood Hydrograph in Natural and Urban Basins, Open Journal of Geology, Vol.08 No.07(2018), DOI: 4236/ojg.2018.87037
 57. رحيم كاظمي، امير كرم، امير صفاري، جهانگير پرهمت، 1396، مدلسازي تغيير شكل منحني تداوم جريان در حوضه كرخه، فصلنامه فضای جغرافیایی، فصلنامه فضاي جغرافيايي ، سال هفدهم، شماره 60،
 58. سيد وحيد شاهویی، جهانگير پرهمت، حسين صدقی، مجيد حسينی و علی صارمی، 1397، شبيه­ سازی رواناب در مقياس زمانی ماهانه با استفاده از مدل هيدرولوژيکی SWAT و بررسی و ارزيابی مدل در دوره­ های واسنجی و اعتبارسنجی، مطالعه موردی: حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه، مهندسی و مدیریت آبخیز، دوره 10، شماره 3، ص 477-464. شناسه دیجیتال :(DOI) 22092/ijwmse.2017.109516.1273
 59. خسرو شفیعی مطلق، جهانگیر پر همت، حسین صدقی و مجید حسینی، 1397، بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT، نشریه حفاظت منابع آب و خاک، سال هفتم، شماره سوم: صفحه 87-71.
 60. Shahoei S.V., Porhemmat J., Sedghi H., Hossini M., and Sarami A., 2018, Daily runoff simulation in Ravansar-Sanjabi basin, Kermanshah, Iran, using remote sensing through SRM model and comparison to SWAT model, Applied Ecology and Environmental Research, 15(3):1843-1862.
 61. SHAFIEI MOTLAGH, K., PORHEMMAT, J. SEDGHI, H.,  HOSSENI, M, 2018, Application of SWAT model in assessing the impact of land use change in runoff of Maroon River in Iran, Applied Ecology And Environmental Research, 16(5):5481-5502. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1605_54815502
 62. فاطمه کارانديش، جهانگير پرهمت و کيومرث ابراهيمي، 1395، تعيين پارامترهاي اساسي در فرآيند ذوب برف در تخمين آب نگار سيل در حوضه آبريز کارون، مجله پژوهش آب ايران،  جلد ١٠  شماره ٢ (پياپي ٢١): ص‌ص ١٤٢-١٣٣.

 63. رحیم کاظمی، جهانگیر پرهمت، فرود شریفی، 1397، بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر شکل منحنی تداوم جریان در اقلیم‌های مختلف ایران، نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك، جلد بیست و پنجم، شماره اول، صفحه 85-105

 64. رحیم کاظمی و جهانگیر پرهمت، 1397، بررسی تاثیر روشهای خوشه‌بندی سلسله مراتبی در دقت مدلسازی ضریب جریان در حوضه کرخه، نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز، جلد 10، شماره 1، صفحات 81-94.

 65. Ramak Z., Porhemmat J., Sedghi H., Fattahi E, and Lashni-Zande M., 2018, The Climate Change Effect on the Water Regime, The Case Study: the Karun Catchment, Iran, Russian Meteorology and Hydrology, Vol. 43, No. 8, pp. 544–550.

 

مقالات علمی - ترویجی
 1. جهانگير پرهمت، علي­اکبر عباسي و الهام خوشبزم، 1393، بررسي رابطه ضريب رواناب و شدت بارش در اراضي مرتعي (مطالعه موردي: سنگانه کلات)، سامانه­هاي سطوح آبگير باران، جلد 2 شماره 1.
 2. علي­اکبر عباسي، جهانگير پرهمت و الهام خوشبزم، 1393 بررسي پتانسيل توليد رواناب در حوضه هاي آبخيز کوچک (مطالعه موردي: حوضه آبخيز سنگانه کلات)، سامانه­هاي سطوح آبگير باران، جلد 4 شماره 3.
 3. روانبخش رئيسيان و جهانگير پرهمت، 1394، روشهاي تله اندازي و ذخيره سازي  برف و استحصال آب حاصل از آن، ترويج و توسعه آبخيزداري، شماره 7.
 4. جهانگير پرهمت و علي­اکبر عباسي، 1395، بررسي عوامل مؤثر در آستانه شروع رواناب در حوضه هاي آبخيز کوچک، سامانه­هاي سطوح آبگير باران، دوره چهارم جلد 11.
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

بررسي تبخير و تعرق پتانسيل در حوزه هاي كوهستاني مرتفع، ارائه شده در سمينار مديريت منابع آب و آبخيزداري، دانشگاه تهران، آبان 1372.

عزت ا… رئیسی اردکانی- جهانگیر پرهمت، بررسي تغذيه طبيعي سفره هاي آهكي به روش محاسبه بيلان برف در نواحي مرتفع، ارائه شده دراولين كنفرانس ملي آب زير زميني، كرمان، شهريور 1373.

عزت ا… رئیسی اردکانی- جهانگیر پرهمت، بررسي و واسنجي فرمولهاي ذوب برف در ارتفاعات زاگرس ايران، ارائه شده در اولين سمينار هيدرولوژي يخ و برف در ايران، اروميه، بهمن 1373.

Porhemmat  Jahangir, E. Raiesi,  Evapotranspiration from Karstic Mountain Pasture,  International Symposium & Field Seminar on Karst Water, September 1995,  Anatoly, Turkey.

جهانگیر پرهمت، ساماندهي زندگي جامعه عشايري زمينه ساز حفاظت و توسعه پايدار منابع طبيعي تجديد شونده،  6 الي8 آذر1375 خرم آباد، همايش ملي منطقه رويشي زاگرس.

جهانگیر پرهمت و پرویز پاریخی، نقش جايگزيني سوخت فسيلي در احياء رويشگاههاي جنگلي مناطق عشايري،  همايش ملي منطقه اي رويش زاگرس، 6الي8  آذر1375، خرم آباد.

جهانگیر پرهمت-حسین صدقی، ارزيابي مدل HEC-1 در حوزه بازفت كارون، مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي بيلان آبي، اسفند1378، اهواز.

جهانگیر پرهمت، بررسي روند تغييرات خشكساليها و ترساليها با استفاده از آمار دراز مدت، مجموعه مقالات اولين كنفرانس راهكارهاي مقابله با خشكسالي، اسفندماه 1379،كرمان.

جهانگیر پرهمت– حسین صدفی، برآورد حداكثر سيلاب محتمل در حوزه هاي كوهستاني بزرگ، مجموعه مقالات سمينار بين المللي سازه هاي هيدروليكي ، ارديبهشت 1380 ، كرمان.

باقر قرمزچشمهجعفر غيوميانسادات فيض نياجهانگير پرهمت، كاربرد ژئومرفولوژي در مكان يابي پخش سيلاب در مناطق فاقد امار (مطالعه موردي: دشت ميمه)، 1380، همايش ملي مديريت اراضي – فرسايش خاك و توسعه پايدار،

جهانگیر پرهمت– حسین صدفی-بهرام ثقفیان، تعيين سري زماني سطح تحت پوشش برف از اطلاعات ماهواره اي، مجموعه مقالات اولين كنفرانس بحران آب و راهكارهاي مقابله با خشكسالي، دانشگاه زابل، اسفند 1380.

Porhemmat J., E. Raiesi, Evaluation of Natural Recharge in Karstic Aquifers by Water Budget Method in High Land Regions , In Proceeding of: International Symposium and Field Seminar on Present State and Future Trends of Kars Studies, Sept. 17-26 2000, Mamaris, Turkey.

Porhemmat J. and H. Sedghi, 2002,  An Evaluation of Probable Maximum Flood in Large Mountainous Area ( A Case of Karun in Iran)  In: an International Conference on Flood estimation, March 2002, Bern, Switzerland.

Porhemmat J. and B.Saghafian, Evaluation of Spatial Resolution of Satellite Data on Snow Cover Estimates, 2003, An International symposium on snow and glaciers, Davoos, Switzerland.

جهانگير پرهمتبهرام ثقفيان، ارزيابي مدلهاي درون يابي و برون يابي در توزيع مكاني بارش روزانه و سالانه، ششمين كنفرانس بين المللي عمران ICCE2003، اصفهان، ارديبهشت 82

جهانگير پرهمتبهرام ثقفيان، ارزيابي قدرت تفكيك پذيري اطلاعات ماهواره اي در تعيين سطح تحت پوشش برف، اولين كنفرانس مديريت منابع آب، 1383.

Porhemmat j., B. Saghafian and H. Sedghi, 2004, An Algorithm to Mapping Snow, Iran-Russia Conference, Sept. 2004, Shahrkord University, Iran.

جهانگير پرهمت حسين صدقيمسعود دوميري گنجي واسنجي، روابط تبحير واقعي و نقش آن در مولفه هاي بيلان هيدروكليماتولوژي حوزه هاي هنديجان و جراحي، اولين كنفرانس مديريت منابع آب، انجمن علوم و مهندسي منابع اب، دانشگاه تهران، آبانماه 83

جهانگير پرهمتمسعود دوميري گنجي،  واسنجي و تحليل روابط آورد رسوب در ايستگاههاي هيدرومتري حوزه هنديجان-جراحي، مجموعه مقالات سومين همايش ملي فرسايش و رسوب، 9 تا 6 شهريور 83، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، تهران، ايران

Porhemmat J., B. Saghafian and H. Sedghi, 2011, SNOW COVER MAPPING FROM MIXED SNOW-CLOUD NOAA IMAGERY, ACRS2002 proceeding, available on: http://www.a-a-r-s.org/aars/proceeding/ACRS2002/Papers/MEM02-4.pdf.

Porhemmat J. and Saghafian B. 2003. Evaluation of spatial resolution of  satellite data on snow cover estimates. In Proceedings of AGU/EGS Joint Assembly, Nice, France.

مجيد حسينيجهانگير پرهمت، ارزيابي مدل ذوب برف (SRM) در حوزه آبخيز طالقان, چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران, دانشگاه تهران,  1 و 2 اسفند 86

جهانگیر پرهمت، بررسي توزيع زماني و مكاني آبدهي در سطح حوزه كارون و نقش آن در مديريت منابع حوزه، اولين همايش منطقه‌اي بهره‌برداري بهينه از منابع آب حوضه‌هاي كارون و زاينده‌رود، شهريور 85، شهرکرد

روانبخش رئيسيانجهانگیر پرهمت خدايار عبداللهيمهرداد قطره، تعييرات زماني انباشت و عمق آب معادل برف در سرشاخه‌هاي کارون شمالي (مطالعه موردي گردنه چري)، اولين همايش منطقه‌اي بهره‌برداري بهينه از منابع آب حوضه‌هاي كارون و زاينده‌رود، شهريور 85، شهرکرد.

شریفی، محمد رضا.، آخوندعلی، علی محمد.، پرهمت، جهانگیر و محمدی، جهانگرد. تحلیل رابطه عمق برف با ارتفاع در سراب کارون (حوضه صمصامی). اولین همايش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود ( فرصتها و چالشها). 14 و 15 شهریور 1385. شهر کرد، دانشگاه شهر کرد.

جهانگیر پرهمت و باقر قرمزچشمه، رديابي اثر پهنه سيل با استفاده از تصاوير ماهواره­اي ETM+ و مدل رقومي ارتفاع (DEM)،  هفتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، بهمن 85، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز

رادمنش، فریدون.، بهنیا، عبدالکریم.، پرهمت، جهانگیر و آخوندعلی، علی محمد. واسنجی و ارزیابی مدل HEC-HMS در حوضه آبریز رود زرد.  هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. 24- بهمن 1385. اهواز.

شریفی، محمد رضا.، آخوندعلی، علی محمد و پرهمت، جهانگیر. بررسی تغییرات آب معادل برف با ارتفاع در مقیاس حوضه های کوچک (مطالعه موردی: حوضه صمصامی از سرشاخه های کارون). هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. 24- بهمن 1385. اهواز.

جهانگير پرهمتعليرضا اسلامينجفقلي غياثي، تحليل منطقه اي آبدهي در حوزه هاي البرز خزر, دومين کنفرانس مدیریت منابع آب, اصفهان, ديماه 85

فرشاد كوهيان افضلجهانگير پرهمت، برآورد توزيع مكاني بارش با استفاده از شبكه هاي عصبي چند جزئي, دومين کنفرانس منابع آب, اصفهان, ديماه 85

جهانگیر پرهمت، 1386، كاربرد ايزوتوپها در حفاظت آب و خاك با تاكيد بر برآوردهاي فرسايش، رسوب و چرخه آب، اولين همايش نقش دانش هسته اي در توسعه كشاورزي و منابع طبيعي، سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي با همکاري پژوهشگاه هسته‌اي، خرداد86، تهران

جهانگیر پرهمت و باقر قرمزچشمه، بررسي آبدهي با نگرش مديريت آب در بخش کشاورزي (حوزه گرگان رود), دانشگاه آزاد اسلامي رشت, 6 ديماه 86

فریدون رادمنش- جهانگیر پرهمت– عبدالکریم بهنیا-علی محمد آخوندعلی. پاسخ حوضه به الگوی توزیع زمانی واقعی بارندگی و الگوی توزیع زمانی ساختگی (مطالعه موردی:حوضه آبریز رود زرد). سومین کنفرانس مدیریت منابع آب  ایران. 23 تا 25 مهرماه 1387. دانشگاه تبریز.

رامین رستمی و جهانگير پر همت، 1387تحليل سيلاب حوزه كارون، سومين كنفرانس مديريت منابع آب، دانشگاه تبریز، مهر 87

فاطمه كارانديشكيومرث ابراهيميجهانگير پرهمت، كاليبراسيون پارامترهاي ذوب برف در برآورد هيدروگراف سيلاب – حوزه كارون، پل شالو، دومين كنفرانس ملي نيروگاههاي آبي كشور، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، 25 و 26 اردیبهشت 87

حسين صدقيجهانگير پرهمت، مطالعات تطبيقي هيدرولوژيكي در جهت تخمين صحيح تر مقادير معيار دبي طراحي سازه هاي هيدروليكي سدهاي بزرگ در ايران، دومين كنفرانس ملي نيروگاههاي آبي كشور، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، 25 و 26 اردیبهشت 87

حسين قرباني زاده خرازيحسين صدقيبهرام ثقفيانجهانگير پرهمت، شبيه سازي زمان جريان رواناب ناشي از ذوب برف تحت شرايط تغيير اقليم در نيم قرن آينده، چهارمين همايش زمين شناسي و محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامشهر، 21 و 22 اسفند 87

حسين قرباني زاده خرازي،  حسين صدقي،  بهرام ثقفيان،  جهانگير پرهمت، بررسي كاهش دوره ريزش برف سالانه با استفاده از تصاوير ماهواره اي در حوزه دز،  سال انتشار، 1388،  همايش منطقه اي بحران آب و خشكسالي.

زينب كريمي،  مجيد حيدري زاده، جهانگير پرهمت، بررسي روند كاهش جريان و خشك شدن رودخانه دائمي مرك با استفاده از مدل   Salas،  1388، پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران،

علي اكبر عباسيجهانگير پرهمتنجفقلي غياثيالهام خوشبزم، بررسي روابط برآورد آبدهي سالانه در حوضه قره قوم، 1389، ششمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، نور، اردیبهشت 1389.

رامین رستمی، حسین صدقی، محمد منشوري و جهانگير پر همت، 1389، تعیین مناطق همگن و تاثیر آن بر تحلیل سیلاب حوزه کارون، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، کرمانشاه، تابستان 89،

علي ملائياردشير شفيعيجهانگير پرهمت، بررسي بارش مازاد در زير حوضه سپيدار با استفاده از دستگاه شبيه ساز باران، ششمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، نور، اردیبهشت 1389.

صمد مرادي، محسن رضايي، جهانگير پرهمت، تأثير عوامل ساختاري، سنگ‌شناختي و توپوگرافي بر ظهور چشمه‌ها در محدوده شيراز تا ياسوج ، نخستين کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ايران، کرمانشاه، ارديبهشت 1389.

فاطمه كارانديش، كيومرث ابراهيمي، جهانگير پرهمت، بررسي تاثير همگن بندي در برآورد نقشه هاي همباران با روش هاي زمين‌آمار در حوضه كارون، خروجي پل شالو، نخستين کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ايران، کرمانشاه، ارديبهشت 1389.

فاطمه كارانديش، كيومرث ابراهيمي، جهانگير پرهمت، محاسبه عمق آب معادل برف با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي، اولين همايش ملي برف، يخ و بهمن، شهرکرد، اسفند 1389.

فاطمه كارانديش، كيومرث ابراهيمي، جهانگير پرهمت، بررسي قابليت سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برآورد خصوصيات فيزيوگرافي مطالعه موردي : حوزه كارون – خروجي پل شالو، اولين كنفرانس ملي مديريت سيلابهاي شهري، تهران ، مرداد 1389.

فاطمه كارانديش، كيومرث ابراهيمي، جهانگير پرهمت، شبيه سازي رواناب حاصل از بارش برف و باران با استفاده از برنامه HEC-HMS مطالعه موردي: حوضه كارون – خروجي پل شالو، اولين كنفرانس ملي مديريت سيلابهاي شهري، تهران ، مرداد 1389.

روانبخش رئيسيان، جهانگير پرهمت و منصور نجفي، تعيين رابطه درجه حرارت-روز و ذوب برف در سرشاخه‌هاي كارون شمالي (مطالعه موردي گردنه چري)، اولين همايش ملي برف، يخ و بهمن، شهرکرد، اسفند 1389.

رسول پرهمت، حميدرضا ناصري، جهانگير پرهمت، علي ملايي، تعيين ضريب جريان در مناطق كارستي (مطالعه موردي: حوضه دلي بجك سپيدار، استان كهگيلويه و بويراحمد)، چهاردهمين همايش انجمن زمين‌شناسي و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين، دانشگاه اروميه ، شهريور 1389.

رسول پرهمت، جهانگير پرهمت، حميدرضا ناصري، بررسي عوارض كارستي در منطقه مرتفع سپيدار (استان كهگيلويه و بويراحمد)، بيست و نهمين گردهمايي علوم زمين، تهران، بهمن 1389.

علي اكبر عباسي، جهانگير پرهمت  و الهام خوشبزم، 1390،  بررسي شاخص جذب اوليه در روش SCS با استفاده از باران ساز، پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور، كرمان، انجمن مهندسي آبياري و آب ايران، سال 1390.

سلاله صفایی ، جهانگیر پرهمت، توسعه الگوریتم مدیریت مقابله با خشکسالی شهری : مطالعه موردی شهر تهران،  ششمين كنگره ملي مهندسي عمران، 6 و 7 ارديبهشت 90، دانشگاه سمنان، سمنان.

Bruggeman, A., F. Turkelboom, J. Anthofer, A. Aw-Hassan, J. Porhemmat, B. Moosavi, M. Ghafouri, S.A. Mirghasemi, Y. Norouzi Banis, P. Milani, S. Shahmoradi, K. Noori, A. Ghaffari, S.H. Sabaghpour, M. Moazami, H. Siadat, E. De Pauw, M. Martini, and M. Pala. 2008. Integratingwatershed management while strengthening livelihood resilience. Which bottom up? Proceedings of the 2nd International Forum on Water and Food, Addis Ababa, Ethiopia. 10-14 Nov 2008.

Omidiani S. And J. Porhemmat, 2012, Making use of modern methods in base discharge regional analysis and examination in karst basin, The Third International  conference on Research and New Perspective in Development, Pune, India.11 Junevary 2012.

جهانگير پرهمت، 1392، بررسي روابط منطقه اي برآورد آبدهي سالانه با دوره بازگشت هاي مختلف (مطالعه موردي حوضه هاي كرخه، دز و كارون)، پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، 29 و 30 بهمن92 دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.

جهانگير پرهمت، علي اكبر عباسی و نجفعلي غياثي، 1392، بررسي وضع موجود سيلخيزي حوضه­هاي آبخيز كشور، دومين همايش ملي سطوح آبگير، 30بهمن و  1 اسفند 1392، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد.

علي اكبر عباسی، جهانگير پرهمت و اهام خوشبزم، 1392، بررسي رابطه ضريب رواناب و شدت بارش در اراضي مرتعي (مطالع موردي: سنگانه كلات)، دومين همايش ملي سطوح آبگير، 30 بهمن و  1 اسفند 1392، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد.

زهره رامک، جهانگیر پرهمت، حسین صدقی، ابراهیم فتاحی، 1393، بررسی اثر تغییر اقلیم روی دمای کمینه، دمای بیشینه و بارش اهواز در دوره 2030-2011، اولین همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، 30 بهمن93، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

جهانگير پرهمت، 1393،  بررسي وضعيت سيل‌خيزي در سطح حوضه گرگان‌رود، دهمین همایش ملی آبخیزداری، 29 و 30 بهمن 1393 دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

زهره رامک، جهانگیر پرهمت، حسین صدقی و ابراهیم فتاحی، 1393، بررسی اثر تغییر اقلیم بر مؤلفه برف حداکثر سیلاب محتمل حوضه دز ، سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل 1393، 28 تا 30 مهر 93 دانشگاه تهران، تهران، ایران.

زهره رامک، جهانگیر پرهمت، حسین صدقی، ابراهیم فتاحی، 1393، پیش بینی برخی از پارامترهای جوی شهرکرد با استفاده از مدل LARS_WG، اولین همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، 30 بهمن93، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

علی­اکبر عباسی، جهانگير پرهمت و الهام خوشبزم، 1393، بررسی عوامل مؤثر در آستانه شروع رواناب در حوزه­های کوچک، سومین همایش بین­المللی سامانه­های سطوح آبگیر باران، 29 و 30 بهمن 93، دانشگاه بیرجند ، بیرجند، ایران.

زهره رامک، جهانگیر پرهمت، حسین صدقی، ابراهیم فتاحی، 1393، بررسی روند تغییرات ماهیانه بارش و پارامترهای دما در حوضه آبریز کارون، اولین همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، 30 بهمن93، دانشگاه تهران، تهران، ایران

روانبخش رئیسیان، جهانگير پرهمت، 1393، بررسی تغییرات زمانی سطح پوشش برفی نواحی مرتفع کارون شمالی با استفاده از تصاویر سنجده مودیس، سومین همایش بین­المللی سامانه­های سطوح آبگیر باران، 29 و 30 بهمن 93، دانشگاه بیرجند ، بیرجند، ایران.

زهره رامک، جهانگیر پرهمت، حسین صدقی، ابراهیم فتاحی، 1393، ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در 4 ایستگاه هواشناسی حوضه آبریز کارون، اولین همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، 30 بهمن93، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

زهره رامک، جهانگیر پرهمت، حسین صدقی، ابراهیم فتاحی، مهران لشنی زند، 1394، پیش بینی پارامترهای اقلیمی دوره 2030 – 2011 تحت شرایط تغییراقلیم با استفاده از مدل اقلیمی HadCM3 و مدل ریزمقیاس نمایی WG LARS (مطالعه موردی : ایستگاههای سینوپتیک اهواز و دزفول(، پنجمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم، 5و 6 بهمن 1394، هتل المپیک تهران، تهران، ایران.

جهانگیر پرهمت، 1394، بررسی وضعیت سیل خیزی در حوضه های منتهی به خلیج فارس، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری(ص­ 1241-1246)، 19-21 بهمن 1394، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران.

جهانگیر پرهمت، علی­اکبر عباسی و هادی نظری­پویا، 1394، بررسي و مقایسه تلفات اوليه بارش و آستانه رواناب  بر اساس داده­های بارش و رواناب مشاهده­ای در سه حوضه نمونه، چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، 29 و 30 بهمن1394، مشهد مقدس، ایران.

طیبه منصوری سراب بادیه، جهانگیر پر همت و سیده چمن نادری کروندان ، 1394، افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن، کنفرانس بین­المللی علوم و مهندسی، یکم دسامبر 2015 (10 آذر 1394)، دبی، امارات.

سيد وحيد شاهويي، جهانگير پرهمت، مجيد حسيني، حسين صدقي، 1395، بررسي و مقايسه شبيه سازي رواناب روزانه خشکساليها و ترساليهاي شديد با مدل SWAT، ششمين کنفرانس مديريت منابع آب، خرداد 95، سنندج، ایران.

سيد وحيد شاهويي و جهانگير پرهمت، 1395، مقايسه و ارزيابي سه شاخص خشکسالي ZSI، CZI و MCZI با شاخص معمول خشکسالي SPI در مقياس زماني ماهانه، ششمين کنفرانس مديريت منابع آب، خرداد 95، سنندج، ایران.

 

فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
سابقه فعالیت آموزشی
سابقه فعالیت پژوهشی
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی

 مشارکت در راهنمایی پایان نامه

 1. بررسي توزيع مکاني آب معادل برف با استفاده از روشهاي ترکيبي-دانشجو محمدرضا شريفي, دوره دکتري, دانشگاه اهواز، تیر 86، استاد راهنمای مشترک با آقای دکتر آخوندعلی
 2. بررسي و پيش بيني نوسانات آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران با نگرشي بر اثرات تغذيه مصنوعي و استفاده از مدل MODFLOW-دانشجو صدرالله, كارشناسي ارشد, دوره کارشناسي ارشد, دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، 87-86، استاد راهنما
 3. مديريت و بهره‌برداري بهينه از منابع آب زيرزميني دشت سيب سوران با استفاده از مدل رياضي آب زيرزميني- دانشجو سيد احسان تقوي آبگرمائي, دوره کارشناسي ارشد, دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، 86-85، استاد راهنما
 4. بررسي هيدروژئولوژي وهيدروژئوشيمي چشمه هنام الشتر- دانشجو رضا ميرزايي، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، 86-85، استاد راهنما
 5. بررسي تأثير كاربري اراضي بر رواناب و شكل هيدروگراف- دانشجو بهاره يوسفي, دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، 86-85، استاد راهنمای مشترک با آقای دکتر جعفری
 6. بررسي گزينه هاي مختلف بهره برداري از آبخوان جهرم با استفاده از مدل- دانشجو سمانه جهرمي، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، زمستان 85، استاد راهنما
 7. بررسي و تحليل منطقه اي آبدهي در حوزه هاي كارستي- دانشجو سميه اميدياني، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، 86-85، استاد راهنما
 8. بررسي تأثير تغذيه مصنوعي بر جابجايي مرز آب شور و شيرين (Interface) با استفاده از مدل ریاضی آب زیرزمینی و GIS (مطالعه موردی دشت تسوج)، دانشجو مسعود زواره، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، 86-85، استاد راهنما
 9. بررسي اثر مقياس زماني تداوم بارش در شبيه سازي هيدروگراف سيل و سیلاب طراحی، دانشجو فریدون رادمنش، دوره دکتري، دانشگاه اهواز، آذر 85، استاد راهنمای مشترک با آقای دکتر عبدالکریم بهنیا
 10. مقايسه رفتار حوزه در شبيه سازي توزيعي و يكپارچه سيلاب (مطالعه موردی: کارون-پل شالو)، دانشجو فاطمه کارانديش، كارشناسي ارشد دانشگاه تهران(پرديس ابوريحان)، شهریور 85، استاد راهنمای مشترک با آقای دکتر کیومرث ابراهیمی
 11. بهره برداری تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی ماهیدشت با استفاده از مدل MODFLOW (استان کرمانشاه)، دانشجو خانم زینب کریمی، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، 88-87، استاد راهنما
 12. بررسی تأثیر پدیده های ساختاری بر روی هیدروگراف چشمه های کارستی انتخابی در محدوده شیراز-یاسوج با استفاده از سنجش از دور و GIS، دانشجو آقای صمد مرادی، دوره کارشناسي ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران، ، شهریور 89، استاد راهنمای مشترک با آقای دکتر محسن رضایی
 13. بررسی روابط منطقه ای آبدهی سالانه با دوره برگشت های مختلف در حوزه های فاقد آمار (مطالعه موردی حوزه های آبریز شمال غرب کشور)، دانشجو خانم سیده هدی رحمتی، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، 89-88، استاد راهنما
 14. ارزیابی مدل­های هیدرولوژیکی مفهومی و توزیعی در برآورد هیدروگراف سیل در حوضه­های کارستی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز کبکیان و زیرحوضه دلی­بجک)، دانشجو آقای آرش اسدی، دوره دكترا، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، اسفند 91، استاد راهنما مشترک با آقای دکتر حسین صدقی
 15. بررسی دقت داده های سنجش از دور در تعیین سطح پوشش برف و خط برف و تاثیر آن در شبیه سازی ذوب برف، دانشجو آقای علی معتمدی، دوره دكترا، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، آبان 92، استاد راهنما
 16. بررسي تاثير تغييراقليم بر رژيم آبي و حداکثر سيلاب محتمل حوضه آبريز (مطالعه موردي : حوضه آبريز کارون در محل پل­شالو) ، دانشجو آقای زهره رامک، دوره دكترا، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، شهریور 95، استاد راهنما
 17. بررسی تأثیر تغییرکاربری برکمیت و کیفیت منابع آب با استفاده ازداده های سنجش از دور و مدل SWAT در حوضه مارون، دانشجو آقای خسرو شفیعی­مطلق، دوره دكترا، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، شهریور 95، استاد راهنما
 18. بررسی و ارزیابی مدل WEAP در بهره برداری پایدار و توامان آبهای سطحی و زیر زمینی مطالعه موردی حوضه روانسر –سنجابی، دانشجو آقای مسعود فتوت، دوره دكترا، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، تابستان 96، استاد راهنما
 19. بررسي و ارزَيابي مدل‌هاي مختلف هيدرولوژيکي در برآورد رواناب روزانه ( مطالعه موردي: حوضه روانسر سنجابي استان کرمانشاه)، دانشجو آقای سید وحید شاهویی،، دوره دكترا، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، تابستان 96، استاد راهنما
 20. تعیین نیاز آبی محصول ذرت با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور،  منصوره ناظمی هرسینی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، تابستان 96، استاد راهنما
 21. تخمین میزان تولید محصول ذرت با ستفاده از مدل سنجش از دوری GRAMI، فاطمه اصغری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، بهار 97، استاد راهنما
 22. تعیین نیاز آبی گندم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، لیلا صحبت لو، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، تابستان 96، استاد راهنما
 23. بررسی رابطه هدایت هیدرولیکی غیراشباع با محتوی رطوبتی در طول پروفیل خاک با اندازه گیری های صحرایی (مطالعه موردی محمدشهر کرج) ، بیژن الیاسی، دانشگاه خوارزمی، تابستان 97، استاد راهنما
 24. تخمین نرخ تغذیه از وقایع بارندگی و سامانه های آبیاری به آب زیرزمینی با استفاده از مدلسازی جریان در زون اشباع متغیر تحت شرایط آزمایشگاه و مزرعه، مجید الطافی دادگر، دانشگاه خوارزمی، تابستان 97، استاد راهنما

 

مشارکت در مشاوره پایان نامه:

 1. برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه هاي برف گير با استفاده از مدل SRM: ( مطالعه موردي حوضه سد مهاباد )، دانشجو جواد شيخي وند، سال 1381، استاد مشاور.
 2. بررسیهای ژئومورفولوژی و هیدرولوژی کارست منطقه سلمانشهر در استان مازندران از نظر دسترسی به منابع آبهای زیرزمینی با توجه به چشمه های کارستی و چاههای مشاهده ای و بهره برداری اطراف آن، دانشجو مصطفی ملائی پاپکیاده، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، زمستان 85-84، استاد مشاور.
 3. توسعه یک مدل بارش-رواناب هوشمند پیوندی جهت پیش بینی سیل، دانشجو آقای فرشاد کوهیان افضل، دوره دکتری، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، 88-87، استاد مشاور.
 4. بررسی اثر اقلیم بر زمان پیک جریان رواناب ناشی از ذوب برف، دانشجو آقای حسین قربانی زاده خرازی، دوره دکترای تخصصی، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، زمستان 87-86، استاد مشاور.
 5. مقایسه کارایی و دقت روش­های سنتی و مکانیزه (با استفاده از قابلیت­های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ترسیم نقشه­های توزیع جغرافیایی باران در حوضه آبریز رودخانه زهره، دانشجو خانم مریم نیکخواه گلمیشه، دوره کارشناسي ارشد هواشناسی، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، تاریخ دفاع 28/6/1387، استاد مشاور.
 6. تلفیق متغیرهای اکولوژیکی به منظور کشت پایدار در استان چهارمحال و بختیاری و بخشهائی از استان اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، دانشجو عبدا… قاسمی پیربلوطی، دوره دکتری، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، 86، استاد مشاور .
 7. ارزیابی سیلابهای واقعه و محاسباتی در حوزه آبریز دز در ارتباط با سیلاب طراحی سرریز سد دز، دانشجو آقای علی معتمدی، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، 84-83، استاد مشاور.
 8. تدوين ساختار مديريت خشکسالي در تامين آب شهري (مطالعه موردي: شهرتهران)، دانشجو خانم سلاله صفایی، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، 89-88، استاد مشاور.
 9. تأثیر پارامترهاي مختلف روي تحلیل منطقه اي سیلاب به روش گشتاورهاي خطی، دانشجو آقای رحیم کاظمی، دوره دكترا، ددانشگاه خوارزمی، سال 1396، استاد مشاور.
 10. مدل­سازی جریان پایه با استفاده از پارامترهای ژئومورفولوژیکی در حوضه کرخه دانشجو آقای رامين رستمی، دوره دكترا، دانشگاه علوم و تحقيقات آزاد تهران، ، سال تحصيلي 91-90، استاد مشاور.
 11. مدلسازی آزمایشگاهی و عددی انتقال در ناحیه غیراشباع حوضچه تغذیه مصنوعی دشت ورامینّ، دانشجو خانم نینا محمودی، دوره دكترا، ددانشگاه خوارزمی، سال 1396، استاد مشاور.
عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج

عضویت در انجمنهای علمی:  

 1. عضو انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران
 2. عضو انجمن آبخيزداري ايران
 3. مسئول كميته هيدرولوژي انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران از سال 1381 تا 1387
 4. عضو انجمن بين‌المللي علوم هیدرولوژی (IAHS)
 5. عضو انجمن بين‌المللي برف و یخ (IGS)
 6. عضو كميته علمي-فني (تخصصي) تحقيقات آبخيزداري از سال 82 تا کنون
 7. عضو كميته فني هيدرولوژي و منابع آب مركزتحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري سابق و حفاظت خاك و آبخيزداري از سال 82 تا کنون
 8. عضو انجمن هيدروليك ايران
 9. عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 10. نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن سیستمهای سطوح آبگیر باران

عضویت در سایر کمیته ها و شوراها:

 1. عضو كميسيون فني شركت سهامي آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستان از سال 1381 تا 1386
 2. رئيس کميته منتخب آبخيزداري هيأت مميزه سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي از اول سال 1385 تا اواسط سال 1386
 3. داور مقالات سمينارها و مجلات علمي-پژوهشي مختلف
 4. عضو هيأت تحريريه مجله علمي-پژوهشي آب و آبخيز
 5. عضو کميته تخصصي منابع طبيعي هيأت مميزه سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي از اواسط سال 1386 تا سال 88
 6. رئیس هیأت ممیزه منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در وزارت جهاد کشاورزی-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از آذر 87 تا 26 آبان 92
 7. عضو شورای عالی آموزش و پرورش از اسفند 87 تا آخر سال 92
 8. عضو کمیسیون تخصصی علمی و فناوری دولت از آذر 1387 تا 26 آبان 92
 9. عضو کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دولت از آذر 1387 تا 26 آبان 92
 10. رئیس و عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از 12/11/1390 تا پایان سال 1392
 11. عضو شورای آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست از اوايل سال 91 تا زمستان 1392
 12. رئیس هیئت عالی رتبه‌بندي نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از 5/1/92 تا 21/11/92
 13. رئیس هیئت مدیره موسسه جهاد تحقیقات از اول سال 1392 تا اسفند 1392
 14. عضو ستاد بنیادین آموزش و پرورش از 6/6/91 تا پایان مرداد 1392
 15. رئیس کمیته بهره¬وری وزارت جهاد کشاورزی از 19/12/1387 تا زمستان 1392
 16. عضو ستاد گندم وزارت جهاد کشاورزی از 30/6/1392 تا 26/8/1392
 17. عضو کارگروه ملی تغییر آب و هوا از 20/2/1389 الی زمستان 1392
 18. عضو شورای امور شرکتهای سهامی، زراعی و تعاونی تولید کشاورزی از 3/2/1392 الی زمستان 1392
 19. عضو کمیسیون تخصصی حمایت از تولید و توسعه صادرات کالا و خدمات دانش¬بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 1388 الی نیمه دوم 1392
 20. عضو و دبیر شورای راهبری بخش کشاورزی از سال 1388 تا پاییز 1392
 21. عضو ستاد توسعه فناوری¬های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست
تشویقات و جوایز علمی
فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی

تدريس دروس مختلف هيدرولوژي در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در واحد علوم و تحقيقات تهران دانشگاه آزاد اسلامي از جمله:

 1. مدل آب زيرزميني
 2. هيدرولوژي كارست
 3. تغذيه مصنوعي
 4. اقتصاد، مديريت و برنامه‌ريزي منابع آب
 5. هوا و اقليم‌شناسي
 6. هیدرولوژی مهندسی پیشرفه
 7. مهندسی منابع آب
 8. شیبه سازی در هیدرولوژی
 9. هیدرولوژی مناطق شهری
 10. هیدروژئولوژی پیشرفته

 

مجری طرح تحقیقاتی:

 1. پيش بيني رواناب ذوب برف با استفاده از داده هاي سنجش از دور و مدلهاي هيدرولوژيكي.
 2. ارزيابي تاثير قدرت تفكيك پذيري اطلاعات ماهواره اي در تعيين سطح تحت پوشـش برف.
 3.   بررسي مشاركت توأماً ذوب برف و باران در ايجاد دبي اوج و حجم سيلاب ( مطالعه موردي حوزه كارون)
 4. طرح تحقيقاتي ملي تعيين پارامترهاي تلفات بارش و بارش مازاد
 5. طرح آب و بهره وري از آب پروژه تحقيقاتي بين المللي برنامه آب و غذا (CP)  در حوزه کرخه
 6. طرح تحقيقاتي ارزيابي روشهاي درون يابي و برون يابي در برآورد توزيع مكاني بارشهاي پايه زماني مختلف
 7. ارائه الگوي مناسب براي استخراج پهنه سيل از تصاوير ماهواره اي ETM و DEM
 8.  طرح ملي  بررسي روابط منطقه اي برآورد آبدهي با دوره بازگشتهاي مختلف در 8 منطقه کشور
 9.  بررسي روابط منطقه اي برآورد آبدهي با دوره بازگشتهاي مختلف در منطقه 4 کشور (حوزه كرخه و كارون بزرگ(منطقه 4))
 10. بررسي جامع برآورد منابع آب و تحليل سيل و بهره‌وري از آب در حوزه کرخه- پروژه اصلي
 11.   طرح ملي  کاربرد مدل تک واقعه اي بارش-رواناب در ارزيابي کاربري اراضي در توليد سيل در بالادست حوزه کرخه
 12. طرح ملي بررسي  بيلان آب و بهره وري از آن در حوزه کرخه
 13.   طرح ملي بررسي توزيع مکاني و زماني کيفيت منابع آب حوزه کرخه
 14. طرح  موضوعي تحليل منطقه اي آبدهي و ضريب جريان در حوضه کرخه
 15. طرح سيماي حوزه‌هاي آبخيز كشور در مقیاس حوضه­های رتبه چهار کشور- بخش سيل و اطلس سیل به تفکیک 30 حوضه رتبه دوم کشور و به سفارش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
 16. برنامه راهبردي مديريت كاهش سيل‌خيزي حوزه هاي آبخيز
 17. پروژه تحقيقاتي بررسي و تحليل خشكسالي هواشناسي در حوزه رودخانه كرخه
 18. پروژه تحقيقاتي بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف در منطقه 6 کشور
 19.  ارزيابي پارامترهاي هيدرولوژيكي در مناطق خشك در استان اصفهان ­در حوضه­ های رتبه چهار
 20. شبيه‌سازي فرآيندهاي هيدرولوژيكي حوضه­های رتبه چهار در مناطق مرطوب و نيمه مرطوب-استان آذربايجان شرقي
 21. فرآيندها و ظرفيتهاي آبي حوضه­های رتبه چهار در مناطق نيمه خشك-استان لرستان
 22. طرح ملی فرآيندها و ظرفيتهاي آبي حوضه­های رتبه چهار در مناطق نيمه خشك کشور
 23. Bruggeman, F. Turkelboom, J. Porhemmat, M. Ghafouri, S.B. Moosavi, S.A. Mirghasemi, Y. Norouzi Banis, P. Milani, S. Shahmoradi, A. Ghaffari, S.H. Sabaghpour, M. Effati, M. Rafati, A. Kalaei, M. Zad, J. Anthofer, A. Aw-Hassan, M. Martini, E. De Pauw, M. Pala, H. Siadat, 2010, Strengthening Livelihood Resilience in Upper Catchments of Dry Areas by Integrated Natural Resources Management Project Number 24, International Center of Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), for submission to the CGIAR Challenge Program on Water and Food.
 24. مجری طرح تحقیقاتی شبیه سازی سیستم جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت روانسر-سنجابی با استفاده از نرم افزار GMS
 25. تهیه سند تلفیقی توسعه فناوریهای آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست مجری مسئؤل، 1393
 26. مجری طرح تحقیقاتی بررسی تأثیر سامانه­های آبیاری در تغییرات پروفیل رطوبتی خاک در مقیاس مزرعه و پیش­بینی اثرات آن بر سطح آب زیرزمینی  با استفاده از مدل HYDRUS
 27. مجری طرح تحقیقاتی تهيه و توسعه اطلس و آماده­سازي داده­هاي زماني و مکاني سيل در حوضه­هاي رده هفت کشور
 28. مجری طرح تدوین برنامه کلان علم و فناوری منابع طبیعی، آب و خاک

 

 

همکاری در اجرای  طرحهاي تحقيقاتي :
 1.  واسنجي فرمول‌هاي ذوب برف در حوزه صمصامي چهارمحال و بختياري فاز 1(مجری طرح: روانبخش رئیسیان)
 2. طرح تحقيقاتي ارزيابي كاربرد مدل ذوب برف (SRM) در حوزة آبخيز طالقان(مجری طرح: گلبابایی)
 3. طرح تحقيقاتي بررسي و ارزيابي توزيع زماني و مكاني ذخيره برفي در دامنه‌هاي شمالي الوند با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي(مجری طرح: علی‌اصغر فرهادی)
 4. طرح تحقيقاتي بررسي چگونگي استفاده از سنجش از دور براي برآورد توزيع مكاني تبخير و تعرق بصورت منطقه‌اي (مطالعه موردي دشت سيستان) (مجری طرح: پیمان‌دانش‌کار آراسته)
 5. طرح تحقيقاتي بررسي و ارزيابي فرمول‌هاي ذوب برف در حوضه شهرچاي اروميه (مجری طرح: نجفی ایگدیر)
 6. طرح تحقيقاتي تحليل منطقه‌اي مهمترين عوامل مؤثر در رسوب خروجي از زيرحوزه‌هاي بالا دست حوزه کرخه(مجری طرح: یعقوب نوروزی)
 7. طرح تحقيقاتي بررسي ارتباط فرآيندهاي هيدرولوژيکي با تغذيه سفره‌هاي زيرزميني بوسيله ردياب‌هاي شيميايي و ايزوتوپي(مطالعه موردي: حوزه آبخيز هشتگرد) (مجری طرح: فرود شریفی)
 8. طرح تحقيقاتي بررسي تأثير پخش سيلاب تسوج بر كيفيت و كميت منابع آب زيرزميني(مجری طرح: احد حبیب‌زاده)
 9. طرح تحقيقاتي بررسي و تحليل تأثيرات كمي و كيفي پخش سيلاب بر منابع آب زيرزميني(مجری طرح: علیرضا مجیدی)
 10. طرح تحقيقاتي بررسي تأثير کیفی آب زیر زمینی متأثر از پخش سيلاب (مجری طرح: علیرضا مجیدی)
 11. طرح تحقيقاتي بررسي تأثير کمی آب زیر زمینی متأثر از پخش سيلاب (مجری طرح: اباذر مصطفایی)
 12. طرح تحقيقاتي تحليل منطقه‌اي سيلاب و روابط جريان‌هاي سيلاب با ويژگي حوضه‌هاي آبخيز(مجری طرح: عبدالرسول تلوری)
 13. طرح تحقيقاتي بررسي تغييرات كمي آب زيرزميني متأثر از طرح هاي پخش سيلاب در سرچاهان (مجری طرح: سعید چوپانی)
 14. طرح تحقيقاتي بررسي امکان توسعه اصول آبخيزداري جامع در مناطق بالادست حوزه آبخيز کرخه بمنظور بهبود معيشتي آبخيزنشينان(مجری طرح: عبدالمحمد غفوری)
 15. تدوين زير برنامه راهبردي بهينه‌سازي روش‌هاي كاهش سيل‌خيزي(مجری طرح: مجید حیدری‌زاده)
 16. تدوين زير برنامه راهبردي فرآيندهاي هيدرولوژيكي و هيدروليكي حوزه‌هاي آبخيز كشور (مجری طرح: علی‌اکبر عباسی)
 17. تدوين زير برنامه راهبردي پهنه‌بندي عرصه‌هاي سيل‌خيزي حوزه‌هاي آبخيز كشور (مجری طرح: باقر قرمزچشمه)
 18. بررسي و ارزيابي فرمول‌هاي ذوب برف در سرشاخه‌هاي حوزه كوهرنگ در استان چهارمحال و بختياري فاز 2 (مجری طرح: روانبخش رئیسیان)
 19. Bruggeman, F. Turkelboom, J. Porhemmat, M. Ghafouri, S.B. Moosavi, S.A. Mirghasemi, Y. Norouzi Banis, P. Milani, S. Shahmoradi, A. Ghaffari, S.H. Sabaghpour, M. Effati, M. Rafati, A. Kalaei, M. Zad, J. Anthofer, A. Aw-Hassan, M. Martini, E. De Pauw, M. Pala, H. Siadat, 2010, Strengthening Livelihood Resilience in Upper Catchments of Dry Areas by Integrated Natural Resources Management, CPWF Project Report, Project Number 24, March 28, 2010, CGIAR Challenge Program on Water and Food, http://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/3900/PN24_%20ICARDA_Project%20Report_Mar10_final.pdf?sequence=1

 

مسئولیت ها
 1. كارشناس و مسئول واحدهای مختلف جهاد سازندگي عشاير فارس، 1368-1359
 2. معاون جهاد سازندگي عشاير فارس، 1374-1368
 3. مديركل دفتر مطالعات سازمان امور عشاير ايران، 1379-1374
 4. هيئت علمي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، 1377 تا كنون
 5. مدير طرح مطالعات پيش‌توجيهي سد و نيروگاه كارون 2 در سال 1380 تا 1381
 6. مديريت و مجري پروژه هاي توسعه عشايري و مكان يابي مناطق مستعد توسعه كشاورزي در مراحل مختلف مطالعه، طراحي و اجرا از سال 1367 تا 1379
 7. همكاري با شركت توسعه آب و نيروي ايران در برآورد حداكثر بارش محتمل( PMP ) وحداكثر سيلاب محتمل(PMF ) در پروژه هاي بزرگ سدسازي كشور و عضويت در كميته هاي فني نظارت و تصويب اين طرح ها از جمله سيستم سدهاي كارون، دز و كرخه از سال 1377 
 8. مدير پروژه بازنگري حداكثر بارش محتمل( PMP ) وحداكثر سيلاب محتمل(PMF ) سد و نيرگاه گتوند‌عليا از سال 1379 الي 1381
 9. مدير پروژه بازنگري مطالعات مرحله اول سد و نيروگاه كارون 2 (سال 1380 الي 1382)
 10. انجام طرحهاي مطالعاتي متعدد در زمينه منابع آب از جمله بخش برف‌سنجي پروژه مكانيابي بهينه ايستگاههاي برف‌سنجي سازمان آب و برق خوزستان
 11. ناظر بخش هيدرولوژي و هواشناسي و عضو كميته نظارت طرحهاي نيروگاههاي برق‌آبي كوچك دفتر جنوب غرب كشور وزارت جهاد‌سازندگي از سال 1377 تا 1382
 12. مجري بخش سيل پروژه سيماي حوزه هاي آبخيز کشور(83 الی 87)
 13. ناظر و داور پروژه‌هاي تحقيقاتي از جمله پروژه مخاطرات عوامل هواشناسي در استان مرکزي(سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان)
 14. معاون مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور ازاول بهمن سال 1382 تا تيرماه 1385
 15. رئيس مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور از تيرماه سال 1385 تا 31 مرداد 1386
 16. معاون برنامه ريزي و پشتیبانی سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی از مرداد 86 تا اول آذر 87
 17. عضو و دبیر شورای راهبری بخش کشاورزی از سال 1388 تا پاییز 1392
 18. معاون وزير جهاد کشاورزی و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي از 5 آذر 87 تا 26 آبان 92