اداره امور مالی

اداره امور مالی

وظایف

– انجام‌ مطالعات به‌ منظور تهیه‌ و تنظیم‌ روشهای‌ مالی‌ و حسابداری‌ متناسب با نیازهای ‌پژوهشکده‌
– توزیع‌ اعتبارات جاری‌- عمرانی‌- سایر منابع‌ و تنخواه‌‌گردان‌ بین‌ حوزه‌های‌ مختلف‌ پژوهشکده‌
– انجام‌ عملیات حسابداری‌ از قبیل‌ ثبت دفاتر مالی‌- صدور و ممیزی‌ اسناد و بایگانی‌ مدارک‌ و مکاتبات امور مالی‌
– رعایت سقف‌ بودجه‌های‌ جاری‌ و عمرانی‌ به‌ تفکیک‌ طرحها و پروژه‌ها و منابع‌ تأمین‌ اعتبار
– برنامه‌ریزی‌ و انجام‌ امور مربوط به‌ پرداخت مساعده حقوق‌ در نیمه‌ هر ماه‌ برای‌ پرسنل ‌پژوهشکده‌ (۴۰ درصد حقوق‌ هر فرد متناسب با تقاضای‌ اشخاص)
– صدور فیش حقوقی‌ بر اساس گزارش لیست ارائه‌ شده‌ از امور اداری‌ و پرداخت حقوق‌ پرسنل ‌مطابق‌ ضوابط قانونی‌ و واریز کسورات و بیمه‌ مالیات به‌ حسابهای‌ مربوطه‌ و تهیه‌ صورتهای ‌مالی‌ مورد نیاز
– ارائه‌ لیست حقوق‌ پرداخت شده‌ پرسنل‌ به‌ امور اداری‌ برای‌ بررسی‌ و مطابقت آن‌ با فهرست گزارش کارکرد پرسنل‌
– تسویه‌ حسابها و مانده‌گیری‌ سرفصل‌ حسابهای‌ مختلف‌ در پایان‌ سال‌ و بایگانی‌ مدارک‌ و مکاتبات امور مالی‌
– ثبت و نگهداری‌ قراردادهای‌ منعقده‌ بین‌ پژوهشکده‌ و سایر اشخاص حقیقی‌ یا حقوقی‌ و نظارت بر روند عقد و اجرای‌ مفاد قرارداد
– انجام‌ امور حسابداری‌ انبار و اموال‌ پژوهشکده‌
– نگهداری‌ کلیه‌ اسناد و اوراق‌ بهادار
– تهیه‌ گزارشات مالی‌ دوره‌ای‌ و یا موردی‌ بر حسب نیاز مراجع‌ درخواست کننده‌
– انجام‌ سایر وظایف‌ محوله‌ از سوی‌ معاون‌ پشتیبانی‌ و نیروی‌ انسانی‌

 

اعضای اداره:
رئیس اداره: ابوالفضل دلیری

سایر اعضاء:
معصومه حامدبستی
بهرام افزونی
رضا شریفی
عبداله سپنجی