اداره برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

اداره برنامه‌ریزی، بودجه و تشکیلات

الف : وظایف

– برآورد، تنظیم و مبادله موافقتنامه‌های بودجه جاری، عمرانی و طرح‌های ملی پژوهشکده

– تنظیم و انعقاد کلیه قراردادها و توافقنامه‌های پژوهشکده و نظارت بر حسن اجرای تعهدات ذکر شده در قراردادها و توافقنامه‌ها

– تنظیم، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های مالی کوتاه مدت و بلند مدت پژوهشکده در برنامه‌های کلان ملی

– پیگیری وصول اعتبارات در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده

– تنظیم و پیشنهاد قراردادهای مختلف همکاری پژوهشکده با سایر مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و اجرائی و نظارت بر اجرای توافقات به عمل آمده

– تهیه، تنظیم و تدوین گزارشات، اطلاعاتی بودجه به صورت دوره ای و متناسب با نوع کاربری

– انجام و پیگیری سایر وظایف محوله ارجاعی از سوی معاون طرح و برنامه

اعضای اداره:

رئیس اداره : علیرضا باقری

سایر اعضاء :

علی شریفی

فرزانه رحیمی