اداره خدمات فنی و پشتیبانی محیط های تحقیقاتی

اداره خدمات فنی و پشتیبانی طرح های تحقیقاتی

الف : وظایف

– ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز طرح‌های تحقیقاتی، پیشاهنگ و ترویجی– تحقیقی

– ارائه خدمات میدانی و انجام اندازه‌گیری و کاوشهای صحرایی

– ساخت و کالیبراسیون تجهیزات فنی

– ساخت مدلهای فیزیکی و همکاری در انجام آزمایشات مربوطه

– ارائه خدمات نقشه‌برداری و نقشه کشی

– نصب، تعمیر، نگهداری و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی

– ارائه خدمات مشاوره‌ای در تهیه و تأمین لوازم فنی آزمایشگاهی و صحرایی

– مشاوره و هماهنگی در پیش بینی اعتبارات و تجهیزات و خدمات فنی آزمایشگاهی و صحرایی

– ارائه داده‌های رقومی جغرافیایی

– ارائه خدمات و مشاوره در پردازش تصاویر رقومی ماهواره‌ای و استفاده از سامانه‌های اطلاعات مکانی

اعضای اداره:

رئیس اداره: دکتر محمد رستمی

معاون اداره: سید رضا امام جمعه

کارشناسان و اعضاء اداره :

حسن کرمی، مسئول کارگاه ها

محمد احرار، مسئول آزمایشگاه ها

مهدی علی­وردلو

محمد دادگر خانیکی

مهدی حسین پور

رضا نژاد اسلامی

مجید زارعی

جعفر طاهری

پرویز پشوتنی

یوسف مختاری

مهران نقدعلی

عبداله عبدالهی

محمد جمال کاری

حسین زکی زاده

حسین خوشنامی