مسعود گودرزی

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
30 مرداد 1344 اصفهان
محل کار
گروه خشکسالی و تغییراقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران کیلومتر 10 حاده مخصوص کرج
پست الکترونیک
massoudgoodarzi@yahoo.com massoudgoodarzy@gmail.com mgoodarzi@scwmri.ac.ir
سمت فعلی
رپیس گروه خشکسالی و تغییراقلیم
شغل و تاریخ استخدام
عضو هیات علمی
مرتبه و پایه
استادیار پژوهشی پایه 22
رشته و گرایش تخصصی
کلیماتولوژی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
تغییراقلیم، مدیریت ریسک خشکسالی، مدلسازی آب و هواییُ مدلسازی هیدرولوژیکی
مدارج علمی
مدارج تحصیلی
دوره های تخصصی
تالیفات
کتب منتشر شده
ویرایش علمی کتاب
مقالات علمی - پژوهشی
مقالات علمی - ترویجی
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
سابقه فعالیت آموزشی
سابقه فعالیت پژوهشی
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی
عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج
تشویقات و جوایز علمی
فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی
مسئولیت ها