مجتبی صانعی

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
1342
محل کار
تهران- کیلومتر 10جاده مخصوص کرج- جنب پمپ گاز CNG - خیابان عاشری- خیابان شفیعی
پست الکترونیک
drsaneie@gmail.com , Saneie_m@scwmri.ac.ir
سمت فعلی
عضو هیات علمی گروه مهندسی رودخانه و حفاظت سواحل
شغل و تاریخ استخدام
عضو هیات علمی - 1367
مرتبه و پایه
دانشیار پایه 31
رشته و گرایش تخصصی
مهندسی عمران - سازه های آبی
آخرین مدرک تحصیلی
دکتری
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
مهندسی هیدرولیک- مهندسی رودخانه- سازه های هیدرولیکی -مدل‌های فیزیکی
مدارج علمی
مدارج تحصیلی

1379، علوم و تحقیقات تهران، دکتری، سیستم­های انتقال و توزیع آب
1369، دانشگاه تهران،کارشناسی ارشد، مهندسی عمران- سازه­های ابی
1367، دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی، مهندسی عمران – عمران

دوره های تخصصی
تالیفات
کتب منتشر شده
ویرایش علمی کتاب
مقالات علمی - پژوهشی
      1.              Abrishami, J. and Saneie, M. (1994). “Hydraulic Jump in Adverse Basin Slopes”, Iranian, Journal of Water Resources Engineering, Vol. 2 No. 1, p.p. 51-63.
   2.  ساجدی سابق مسعود، صانعي مجتبي، حبیبی مهدی، عباسی علی اکبر، قدیم خانی مهدی (1384)، “بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش پوشش گیاهی بر سرعت برشی جریان”، نشریه علمی- پژوهشی آب و آبخیز، پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، شماره 4، صفحات 60-65.
   3.  صانعی مجتبی  (1384)، “اثر آبشکن محافظ قائم بر آب­شستگی دماغه اولین آبشکن”، نشریه علمی- پژوهشی آب و آبخیز، پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، شماره 4، صفحات 66-72.
   4.  صانعی مجتبی  (1385)، “تاثیر تنگ شدگی و زاویه آبشکن در کاهش آبشستگی”، نشریه علمی- پژوهشی آب و آبخیز، پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، جلد 2، شماره 1، صفحات 91-99.
   5.  ابراهیمی، ن. ق. کاشفی پور، س. م – فتحی مقدم، م. ابراهیمی ک.. صانعی مجتبی. (1387)، ” بررسی آزمایشگاهی اثر تغيير تراکم پوشش شاخه­ای بر ضریب زبری مانینگ”، مجله علمی پژوهشی آبخیزداري ايران- انجمن آبخیزداری ایران- سال دوم – شماره سوم . صفحات 37-42.

6.    نادر قلی ابراهیمی، منوچهر فتحی مقدم، سید محمود کاشفی پور، کیومرث ابراهیمی و سیدمجتبی صانعی (1387)، “مطالعه تاثیر پوشش گیاهی مستغرق بر ضریب زبری رودخانه­ای”. دو فصلنامه پژوهش کشاورزی، سال 8،شماره 1، صفحات 79-87.

      7.              Ebrahimi, N. G. , Fathi M. M. , Kashefpour, S. M. , Saneie, M. and Ebrahimi, K. (2008), “Effects of Flow and Vegetation States on River Roughness Coefficients”, Journal of Applied Sciences 8(11): 2118-2123.
      8.              Amel Sadeghi, M. Shafai Bajestan, M. Saneie, M.  (2010). “Experimental Investigation on Flow Velocity Variation in Compound Channel with Non-Submerged Rigid Vegetation in Floodplain”, World Applied Sciences Journal 9(5): 489-493.
      9.    صانعي مجتبي، (1389)، ” کاهش آبشستگی بااستفاده از آبشكن فرعي”، مجله پژوهش سازندگی، جلد 23، شماره 3،صفحات 11-16.

10.   حسینی، سیداحمد. صانعي مجتبي، (1389)، “تعیین آزمایشگاهی ظرفیت آبگذری دریچه­های سرویس و اضطراری در مجاری تخلیه کننده تحتانی سدها (مطالعه موردی: تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر)” مجله علوم ومهندسي آبخیزداری ايران، سال سوم،شماره دوازدهم،صفحات 53-60

     11.   مهبودی، علی. عطاری، جلال. صانعی، مجتبی. مجد زاده طباطبائی، محمد رضا. (1389)،”تاثیر طول پوشش بستر بر آبشستگی موضعی پائین دست جت­های افقی”، مجله هیدرولیک ایران، دوره پنجم،شماره اول، صفحات 37-49

12.   موسوی، بهاره سادات. صانعي مجتبي، سلاجقه، ع. معتمد وزیری، ب. (1389)، “بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول آبشکن در کاهش فرسایش کنار رودخانه­ای”، مجله علوم ومهندسي آبخیزداری ايران، سال سوم،شماره دوازدهم،صفحات 65-68

13.   حسینی س.ا.، صانعی م.، پاره­کار م.، حبیبی م. (1389)، “مطالعه آزمایشگاهی ارتعاشات و نیروهای وارد بر دریچه های سرویس و اضطراری در مجاری تخلیه کننده تحتانی سدها”، مجله علوم و مهندسی آبیاری، جلد سی و سوم شماره 1، صفحات 101-111.

14.   عبداله اردشیر، حجت کرمی، مجتبی صانعي، سید امین سلامتیان (1389)، “بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف آبشکن­های نفوذناپذیر در کانال مستقیم و پیش­بینی آن با شبکه مصنوعی”، مجله علوم ومهندسي آبخیزداری ايران، سال سوم،شماره دوازدهم، صفحات 41-52.

15.   رضابديع زادگان، كاظم اسماعيلي، محمود فغفور مغربي و مجتبي صانعي (1389)، ” بررسي ويژگي­هاي پرش هيدروليكي روي بسترهاي افقي موج­دار”، مجله علمي پژوهشي آب و خاك، سال 25، شماره 4، صفحات 676 – 686

16.   بابك آمين نژاد- سعيدرضا صباغ يزدي و مجتبي صانعي،(1389)، ” بررسي آزمايشگاهي اثر شكل دماغه يك آبشكن عمود بر ساحل در فرسايش و رسوبگذاري بستر دانه­اي تحت تاثير جريان­هاي موازي ساحل”، مجله علمي پژوهشي اقيانوس شناسي، سال اول، شماره 4،صفحات 1-10

17.            Saneie M. ,Omidi F. Fazola R. (2010), “Local Scour around Rectangular Abutment and their Countermeasures by Using Sacrificial Piles”, journal of Water science Research, Vol. 3,No.12,PP47-55

18.            Saneie M. ,Mosavi. B. S. (2011), “Experimental Investigation of Groin Placement On Minimizing River Bank Erosion”, journal of Water science Research, Vol. 2,No.2,PP59-68

19.            Karami, H. Ardeshir, A. Saneie, M. Salamatian, A. (2012). ” Prediction of Time Variation of Scour Depth around Spur Dikes using Neural Networks”, Journal of Hydro informatics, Vol. 14, No.1 ,PP 180-191

20.   مجتبی صانعی، سید فضل­اله ساغروانی و شمسا بصیرت. (1391)، ”  کاهش میزان آبشستگی تکیه­گاه پل با استفاده از آبشکن محافظ “، مجله علوم ومهندسي آبخیزداری ايران، سال ششم،شماره 18،صفحات 11-16

21.            Haji Mashhadi, S., Musavi Jahromi, H., Sanei, M., Shafai Bajestan, M., “Evaluation of Rectangular Slot to Control of Time Development of Local Scour around Cylindrical Bridge Pier”, Journal of Ecology, Environment and Conservation, 2012, 18 (13), 489-496.

22.            Mojtaba Saneie,Navid Alizadeh Vahid and Mehdi AzhdaryMoghadam,(2012), Buried wing versus as abutments and spur dykes scour countermeasure, Asian journal of Applied Science, Vol. 5, No.4, PP192-204

23.            PeymanModaber Dabbagh, Mojtaba Saneie, Mohammad Rostami, (2013), “Impact of Number of Non-Submerged Piles and Their Distance from the Edge of Flow Path in Reducing the Scour at Bridge Abutment”, International Journal of Fundamental Physical Sciences (IJFPS), Vol. 3, Special Issue 2, pp25-29.

24.            Moosavi B. S. Saneie M. ,Salajeghe A. , Motamedvaziri B. (2013), “Experimental Investigation of Effect of Reducing the Length and Angle of the Breakwater on the Bank Erosion”, World Applied Sciences journal, Vol. 6,No.22,PP865-859

25.   مجتبی صانعی، هدی حدیدی و محمد علی بنی هاشمی (1392)، ” بررسی تغییرات آبشستگی موضعی پایین­دست جت­های ریزشی باتغییر عمق بحرانی پایاب و شکل روزنه”، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، سال 5، شماره 4،صفحات 282-288

26.   مجتبی صانعی، معین آصفی و کاظم اسماعیلی (1392)، ” بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوبگیر گردابی”، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، سال 5،شماره 3،صفحات 224-232

27.            Mahdi Habibi, Mohammad Reza Namaee and Mojtaba Saneie, (2014), : An Experimental Investigation to Calculate Flow Resistance in a Steep river, KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 18, No.4, PP1176-1184

28.   صانعی، م. حاجی احمدی، ا. اژدری مقدم، م. (1393)، “بررسی آزمایشگاهی میزان تاثیر صفحات مستغرق انحنادار با قطاع 60 درجه در راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی” ، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، سال 6،شماره 1،صفحات 83-94

29.   حاجی احمدی، ا. صانعی، م. اژدری مقدم، م. (1393)، “بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه قطر روزنه در کارایی صفحات مستغرق انحنادار با قطاع 45 درجه در راندمان حوضچه رسوبگیر”، مجله پژوهش­های آبخیزداری، سال 27، شماره 2، صفحات 74-82

30.            A.ForudiKhow, M.Saneie, H. Haji poor Limuie , (2014), “Experimental Study of the Effect of Guide Walls Asymmetry on Hydraulic Performance of Ogee Spillways with Curved Plans”, Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST), Vol. 2,No.19,PP6-11

31.            Forudi, M. Saneie and M. Azhdary Moghadam , (2014), “Experimental Evaluation of Effect of Changes in Convergence Angle of the Spillway’s Sidewalls on Cavitations’ Index in Ogee Spillway with an Arc in the Plan”, Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST), Vol. 3,No.23,PP647-651

32.            J. sheikhKazemi M. Saneie , (2014), “The effect of approach channels on the discharge coefficient of ogee spillway in the axial arc condition with convergent sidewalls”, Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST), Vol. 2,No.22,PP119-123

33.            Hajiahmadi A., Saneie M. and Azhdari Moghadam M. (2014), “Experimental Investigation of Curvature Submerge Vane Effects With 90 Degree Radial Selection in Efficiency of Vortex Settling Basin”, Caspian Journal of Applied Research, Vol. 3, No.3, PP11-20

34.            Razmi m. m. Sanei M. Ershadi C. (2014), “The Effect of Submergence Percentage of the Submerged Piles on the Reduction of Scour in Bridge Abutments”, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Vol. 2, Issue 2,  PP34-41

35.  بدیع زادگان ر. صانعی م. اسماعیلی ک. (1393)، “مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بسترهای موج­دار”، نشریه آبیاری و زه­کشی ایران، شماره 2 ، جلد 8، صفحات 220- 232.

36.   رستمی م. سلاجقه ع. صانعی م. مهدوی م. (1393)، “ارزیابی برخی روش­های درون­یابی در مطالعه مرفولوژی بستر رودخانه­ها و کانال­های آبی”، مجله علوم ومهندسي آبخیزداری ايران، سال هشتم،شماره 25، صفحات 57-66.

37.   صانعی م. ابراهیمی ک. علی­حسینی پ. مشعل م. (1393)، “بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی پایین­دست جت افقی مستغرق”، مجله علوم و مهندسي آبخیزداری ايران، سال هشتم،شماره 26، صفحات 57-60.

38.   مشکواتی س. ج. ،  صانعی م. مسعودیان م. ضیاء تبار احمدی م. (1393)، “بررسی تاثیر دبی و اندازه قطر پایه در عمق و حجم آبشستگی موضعی اطراف پایه پل”، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، سال 6، شماره 3،صفحات 269-280

39.   مکاریان ز. حسینی س. ه. ،صانعی م. حسینی م. (1394)، “بررسی آزمایشگاهی اثر میزان رس موجود در مصالح کناره رودخانه در فرسایش کناری رودخانه”، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، سال 7،شماره 1،صفحات 76-83

40.   فرودی خور ع. اژدری مقدم م. صانعی م. (1394)، “بررسی تاثیر زاویه همگرایی دیواره­های هادی بر عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان”، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، سال 7،شماره 1،صفحات 64-76

41.   رستمی م. سلاجقه ع. صانعی م. رستمی س. و مهدوی م. (1394)، “پیش بینی انتقال بار بستر در رسوبات چسبده با استفاده از شبکه عصبی”، مجله علوم ومهندسي آبخیزداری ايران، سال 27،شماره 8، صفحات 11-18

42.   شیوا ف. صانعی م. عطاری ج. (1394)، برآورد نیمرخ آبشستگی در پایین دست دریچه با وجود بستر چسبنده”، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، سال 7،شماره 3،صفحات 240-254

43.   مشکواتی س. ج. ، مسعودیان م. صانعی م. ضیاء تبار احمدی م. (1394)، “تاثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل”، مجله پژوهش آب ایران، سال 9،شماره 16،صفحات 135-142

44.   ایوبزاده س. ع. فرامرز م. حبیبی م. رستمی م. صانعی م. (1394)، “ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه تیز مستطیلی شکل در کانال­های با بستر متحرک و ثابت”، مجله علوم ومهندسي آبخیزداری ايران، سال نهم، شماره 30، صفحات 57-63

45.   ایوبزاده س. ع.  حبیبی م. رستمی م.  ،صانعی م. و فرامرز م. (1394 )، “بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل بستر کانال به­ تغییرات پروفیل سطح آب درسرریزهای جانبی”، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، سال 7،شماره 4،صفحات 352-362

46.          محمدنژاد ا. ر. و صانعی م. (1394)، “بررسی آزمایشگاهی اثر شکل طوقه بر الگوی آبشستگی اطراف پایه­های پل”، مجله پژوهش آب ایران، سال9،شماره 18،صفحات 145-156

47.        Razmi, M. M. and Sanei, M. 2015, The effect of submergence percentage of the submerged piles on the reduction of scour in bridge abutments, Academie Royale des Sciences D’outre-Mer Bulletin des Seances, Vol. 4, No.1, PP90-95.

48.   علی­زاده ف، مسعودیان م. صانعی م. (1394)، بررسی آزمایشگاهی جریان از رو و زیر دریچه نیم استوانه ای با چرخش 180درجه ای حول محور مرکزی، مجله آب و خاک، سال 29، شماره 6، صفحات 1447-1457

49.   عشرتی ط. فضل اولی ر. ، صانعی م. و عمادی ع. (1394)، بررسی آزمایشگاهی عملکرد سرریز اوجی و کانال پایین­دست در شرایط قوس محوری، مجله آب وخاک ، شماره 29 ، جلد 4، صفحات 874-885

50.   پیشگر رضا، ایوب زاده س. ع.، صانعی م.، قدسیان م. (1394)، بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش روزنه‌های مکش رسوب بر عملکرد روش لوله دفن شونده در لایروبی مخازن، مجله هیدرولیک ایران، جلد 10 ، شماره 1، صفحات 1-12

51.   م. ساجدی سابق، م. صانعی، ح.ع. عبدالحی، ش. بهمنش و ع.متین فر (1394)، مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی، تحقیقات کاربردی مهندسی سازه‌های آبیاری و زه‌کشی، سال 16، شماره 65، صفحات 133-144

52.   جلال شیخ کاظمی، مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم  (1395)، اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا، تحقیقات کاربردی مهندسی سازه‌های آبیاری و زه‌کشی،سال 17، شماره 66، صفحات 119-136

53.   علی­زاده ف، مسعودیان م. صانعی م. (1395)، بررسی چگونگی تاثیر پذیری ضریب دبی از برخی پارامترهای بی­بعد در مدل سرریز- دریچه نیم­استوانه­ای، مجله علوم ومهندسي آبخیزداری ايران، سال 10،شماره 32، صفحات 59-67

54.   م. ساجدی سابق، م. صانعی، ح.ع. عبدالحی، ش. بهمنش و ع.متین فر (1395)، مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، سال8،شماره 2، صفحات 203-209

55.   پیشگر رضا، ایوب زاده س. ع.، صانعی م.، قدسیان م. (1395) ، بررسی آزمایشگاهی اثر مشخصه­های هندسی و مکانیکی لوله مکش‏ بر کارایی روش هیدروساکشن در تخلیه رسوب، مجله عمران مدرس، سال 16، شماره 2، صفحات 67-80

56.  Amin Hajiahmadi, Mohammad J. Khanjani, Mojtaba Saneie, Mehdi Aghdari Moghadam 2016, ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, Vol. 64, No. 3, PP 781-789

57.  Abbas Parsaie, Amir Hamzeh Haghiabi, Mojtaba Saneie & Hasan Torabi 2016, Prediction of energy dissipation on the stepped spillway using the multivariate adaptive regression splines, ISH Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 23, No.3, PP 1-12

58.   علی­زاده ف، مسعودیان م. صانعی م. (1395)، بررسی تغییرات افت انرژی جریان عبوری از سرریز – دریچه نیم استوانه­ای با چرخش حول مرکز، مجله پژوهش­های­حفاظت آب و خاک، سال 23،شماره 4،صفحات 85-95

59.   م. ساجدی سابق، م. صانعی، ح.عبدالحی، ش. بهمنش و ع. متین­فر (1395)، بررسی آزمایشگاهی الگوی رسوب­گذاری در مخازن استوانه­ای پرورش ماهی، مجله علمی شیلات ایران، جلد25 شماره 4 صفحات 17- 27

60.  Abbas Parsaie, Amir Hamzeh Haghiabi, Mojtaba Saneie & Hasan Torabi, (2016), Prediction of Discharge Coefficient of Cylindrical Weir -Gate using Adaptive Neuro fuzzy Inference Systems, Frontiers of Structural and Civil Engineering,Vol. 11, No. 1, PP. 112-122

61.             علی­زاده ف، مسعودیان م. صانعی م. 1395، بررسی افت انرژی جریان عبوری از سرریز-دریچه نیم­استوانه­ای، پژوهش­های حفاظت آب و خاک، جلد23 شماره 2 صفحات 299- 291

62.     فرشته محمدی خاناپشتانی؛ مجتبی صانعی؛ مسعود کرباسی 1395، بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد رس بنتونیت موجود در مصالح بر ابعاد حفره آبشستگی بعد از دریچه، پژوهش­های حفاظت آب و خاک، جلد 23 شماره 5 صفحات 94- 281

63.  Abbas Parsaie, Amir Hamzeh Haghiabi, Mojtaba Saneie & Hasan Torabi ,2016, Applications of soft computing techniques for prediction of energy dissipation on stepped spillways, Neural Computing and Applications, , Vol. 27, No.147, PP 1-17

64.  Mojtaba Saneie ؛ Jalal SheikhKazemi ؛ Mehdi Azhdary Moghaddam.2016,  Scale effects on the discharge coefficient of ogee spillway with an arc in Plan and Converging Training Walls, Civil Engineering Infrastructures Journal, Vol. 49, No. 2, PP. 361-374

65.        امیر مرادی نژاد، امیرحمزه حقی آبی، مجتبی صانعی و حجت یونسی ، 1395، بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی، مجله تحقيقات كاربردي مهندسي سازه­هاي آبياري و زهكشي، جلد 17 شماره 67 صفحات 145- 158

66.  امیدی ف.، فضل اولی ر. و صانعی م.  (1396)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر به کارگیری توام صفحات مستغرق خمیده و آبشکن نفوذپذیر بر میزان آبگیری و تغییرات بستر در دهانه آبگیر، مجله پژوهش آب ایران، جلد 11 شماره 3، صفحات 1-10

67.       A Moradinejad, AH Haghabi, M Saneie, H Yonesi, (2017), Investigating the effect of skimming wall on controlling the sediment entrance at lateral intakes, Water Science and Technology, Vol. 17, No. 4, PP 1121-1132.

68.  احسانی ر. حسن­زاده ی. صانعی م. مجتهدی ع. هدایتی ه. (1396) ، بررسی آزمایشگاهی شرایط جریان در راه ماهی از نوع کانال ماهی-قایق رو ، علوم و مهندسی آبیاری، جلد 40، شماره 4 ، صفحات 61-75

69.  بانژاد ح. داوود مقامی، صانعی م. محسنی، (1396) ، بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه‌تیز، مجله مهندسی ومدیریت آبخیز، جلد 9، شماره4، صفحات 413-425

70.  روح ا… احساني، ي. حسن زاده،  ع. ر.  مجتهدی، م. صانعي، (1395)، بررسی شرايط هیدرولیکی راه­ماهی از نوع کانال ماهی- قايق­رو با استفاده از مدل عددی -Flow3D، نشریه سد و نیروگاه برقابی ایران، جلد 3، شماره 10، صفحات 48-59.

71.       SMRS Saadati, MM Heydari, M Saneie, (2017), Experimental Investigation of Rigid Collar Effect on Scour Process on the Periphery of  Circular Pier in Clear Water Condition, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 11, No. 25. PP . 4525-4536

72.       E.Hajbabaei, S.A.Hosseini , M. Sanei, (2017) . Bed Load Pickup Rate and Flow Resistance for Turbid Flow on a Movable Plane Bed, Environmental Processes, Vol. 4. No.1 , PP  255-272

73.       S.Farshidnia, M. Sanei, A.A.kolahchi, (2017), Experimental investigation hydraulic function of combined interpass and overpass flow in the rockfill dams, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Vol. 7, No. 5, PP 1888-1894

74.       J.SheikhKazemi M. Saneie M. Azhdary, (2017), Experimentally determination of discharge coefficients of Ogee spillway under axial arc condition with convergent lateral walls, Journal of Hydraulic Structures , Vol. 2, No.1, pp 27-33

75.  داودمقامی، بانژاد، صانعی محسنی  (1396)، بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه­تیز در اثر بالاآمدگی بستربالادست با استفاده از داده­های آزمایشگاهی و هیدرودینامیک محاسباتی، پژوهش­های حفاظت آب و خاک، جلد 24، شماره 1، صفحات 265-278

76.  م. حسن زاده س.ع. ایوب زاده م. صانعی  (1396)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات هیدرولیکی و هندسی سرریز جانبی بر تغییرات عرضی ابعاد فرم بستر در کانال اصلی، مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس، جلد 17، شماره 1، صفحات 79-88

77.   روشنگر ک.، فرودی ع. و صانعی م. (1396) ، تعیین پارامترهای تأثیرگذار بر ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان(SVM) و مقایسه با روش شبکه فازی- عصبی تطبیقی(ANFIS ، مجله آبیاری و زهکشی ایران، جلد 11، شماره 4، صفحات 657-647

78.                 M. Saneie, N. Alizadeh, M. Azhdary , (2012), Buried wing versus wing wall as abutments and spur dikes scour countermeasure, Asian Journal of Applied Sciences, Vol. 5 , No. 4, pp 192-204

79.  ع. فرودی، م. صانعی، م.آژدری 01396)، مقایسه سامانه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) و سامانه ماشین بردار پشتیبان (SVM) درتخمین میزان ضریب دبی سرریزهای لبه تیز، مجله آبیاری و زهکشی ایران، جلد 11، شماره 5، صفحات  772-784

80.  م. حیدری، م. بختیاری، م. صانعی ، م. کاشفی پور  (1396)، بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی حداکثر عمق آبشستگی به منظور کنترل آبشستگی موضعی پایه با مقطع مستطیلی شکافدار مثلثی شکل، فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آّب، جلد 7، شماره 15، صفحات 37-53

    81.            Moosavi B.S.  Saneie M. , Salajegheh A.  Motamedvaziri B. (2017), Experimental Investigation of the Effect of Reduction the Length and Angle of the Breakwater on Bank Erosion, World Applied Science  Journal, Vol. 22, No. 6, PP 865-869

82.  روشنگر ک. ، فرودی ع. و صانعی م.  (1396)، مدل­سازی ضریب دبی در سرریزهای اوجی قوس محور با تقرب دیواره­های جانبی در شرایط جریان آزاد بااستفاده از روش یادگیری ماشینی، مجله تحقيقات كاربردي مهندسي سازه­هاي آبياري و زهكشي، جلد 18، شماره 69، صفحات 107-122 DOI): 10.22092/ARIDSE.2017.109506.1191

83.             Parsaie, A.Haghiabi ,  M.Saneie  H. Torabi, (2017), Prediction of Energy Dissipation of Flow Over Stepped Spillways Using Data-Driven Models, Iran J Sci Technol Trans Civ Eng.,Vol. 42, No. 3, pp 1-15. DOI 10.1007/s40996-017-0060-5

84.  ف. علیزاده م. صانعی م. مسعودیان  (1396)، بررسی ضریب دبی و افت انرژی جریان عبوری از سرریز و سرریز –دریچه نیم استوانه­ای، مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر،  جلد 50، شماره 3، صفحات 499-510، DOI 10.22060/Ceej.2017.10084.4824

85.            Y. Sadeghi, M. Saneie,  S. Ershadi, (2018), Three -Dimension Numerical Simulation of Scour Temporal Changes due to Flow in the Downstream of Combined Weirs and Gate Model, Civil Engineering Journal, Vol. 11, No. 3, pp 1111-1120

86.  حق نظر ح.، امینی ر.، صانعی م.، 1397، مطالعه آزمایشگاهی مکان­یابی و شکل حفره­ها در مدیریت برداشت مصالح رودخانه­ای، مجله  تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 49، شماره 1، صفحات 221-231

87.  گلیج ح.، حق آبی ا.ح.، صانعی م. و یونسی ح. (1398)،  بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه­های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر جانبی و مقدار رسوب ورودی به آبگیر، مجله علوم و مهندسی آبیاری (DOI): 10.22055/JISE.2017.21902.1568

88.  گلیج ح.، حق آبی ا.ح.، صانعی م. و یونسی ح. (1398)،  بررسی آزمایشگاهی کاربرد آستان، آبشکن و دیواره جداکننده درکنترل رسوب ورودی بستر به آبگیر 75درجه در قوس U شکل، مهندسی آبیاری و آب،

89.  گلیج ح.، حق آبی ا.ح.، صانعی م. و یونسی ح. (1398)،  بررسی ابعاد ناحیه گردابی در آبگیر جانبی و الگوی جریان در قوس U شکل باوجود سازه­های آستانه، آب­شکن ودیواره جداکننده، مهندسی ومدیریت آبخیز، جلد 11، شماره 1، صفحات 220-132

90.  حق نظر ح.، امینی ر.، صانعی م.، 1398، بررسی آزمایشگاهی اثر جانمایی حفره­های متوالی برداشت مصالح رودخانه­ای بر رسوبگذاری درون حفره­ها، مجله مهندسی ومدیریت آبخیز، جلد 11، شماره 3،   (DOI): 10.22092/IJWMSE.2017.115170.1349

91.  مهری ی، سلطانی ج، صانعی م. و رستمی م. (1397)، ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل، مجله تحقيقات كاربردي مهندسي سازه‌هاي آبياري و زهكشي،جلد 19،  شماره 72، صفحات 133-148

92.   ه. تبريزي، ا. ح. حقي آبي، م. صانعي و ح. يونسي، (1396)، بررسي اثر سازه آبشكن بر هيدروليك جريان و رسوب آبگيرهاي جانبي واقع در قوس آبراهه ، مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 9، شماره 3، صفحات 346-359، DOI): 10.22092/IJWMSE.2017.109832.1281

93.  R.Hosseini, R.Fazloula, M. Saneie & A. Amini, (2018), Bagged Neural Network for Estimating Scour Depth around Pile Groups, International Journal of River Basin Management, Vol. 16, No. 4 PP 401- 412, DOI: 10.1080/15715124.2017.1372449

94.  حاجی بابابی ، حسینی و صانعی (1398)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر انتقال بار بستر بر مقاومت جریان در بسترهای فرسایشی با شیب تند، تحقیقات مهندسی سازه­های آبیاری و زهکشی، جلد 20، شماره 74، صفحات 121-138، (DOI): 10.22092/IDSER.2018.120668.1301

95.  Roushangar, Froudi and Saneie, (2019), Experimental Study and artificial intelligence-based modeling of discharge coefficient of converging ogee spillways, ISH Journal of Hydraulic Engineering, DOI 10.1080/09715010.2019.1581100.

96.  مهری، اسماعیلی، سلطانی، صانعی و رستمی (1397)، ارزیابی مدل SVM و رگرسیون غیرخطی در محاسبه ضریب بده سرریزهای جانبی کلید پیانویی برای بهره گیری در شبکه­های آبیاری وزهکشی، آبیاری و زهکشی ایران، جلد 12، شماره 4، صفحات 994-1003

97.  مرادی نژاد، حقی آبی، صانعی و یونسی، (1397)، مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جداکننده روی کنترل رسوب در دهانه آبگیر، مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 10، شماره 1، صفحات 28-42

98.  Pishgar, Ayyoubzadeh, Ghodsian and Saneie, (2018), The influence of burrowing-type suction pipe geometrical and mechanical specifications on the hydro-suction method performance, ISH Journal of Hydraulic Engineering, DOI 10.1080/09715010.2018.1531732

99.  افتد، ارشادی و صانعی، (1397)، تاثیر زاویه دیواره های جانبی و عدد فرود روی میدان جریان در سرریزهای اوجی در شرایط قوس محوری، مهندسی عمران مدرس، جلد 18، شماره 3، صفحات 1-11

100. سعادت نیا، خداشناس، صانعی و اسماعیلی، (1397)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیه­گاه پل در کانال آب مرکب، آبیاری و زهکشی ایران، جلد12، شماره 4، صفحات 763-774

101.Mehri, Soltani, Saneie and Rostami, (2018), Discharge Coefficient of a C-Type Piano Key Side Weir at 30 and 120 Sections of a Curved Channel, Civil Engineering Journal,Vol.4, No. 7, pp 1702-1713

102.Karimi, Attari, Saneie and Jalili, (2018), Side Weir Flow Characteristics: Comparison of Piano Key ,Labyrinth and Linear Types, Journal of Hydraulic Engineering ASCE, Vol. 144, No. 12, doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001539

103. Latifi, Hosseini and Saneie, (2018), Comparison of downstream scour of single and combined free-fall jets in co-axial and non-axial modes, Modelling Earth Systems and Environment, DOI 10.1007s40808-018-0501-6

104. اردلانی، بختیاری، صانعی،کاشفی­پور، (1397)، بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی تحت شرایط سیلاب، محیط زیست و مهندسی آب، جلد4، شماره 1، صفحات 1-11

105. داوودمقامی،بانژاد، صانعی و موحد، (1396)، بررسی تاثیر رقوم بالادست و پایین­دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز، مهندسی ومدیریت آبخیز،جلد 9، شماره 4، صفحات 413-425

106.  مهری،  سلطانی، صانعی و رستمی، (1397)، ارزیابی و مقایسه هیدرولیک جریان در سرریز جانبی کلید پیانویی تیپ B  و  C  و سرریز لبه تیز مستطیلی در کانال با انحنای طولی، مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 10، شماره 4، صفحات 608-617 ، DOI: 10.22092/ijwmse.2017.114715.1330

107.Roushangar, Froudi and Saneie, (2019), Influence Parameters on submerged discharge capacity of converging ogee spillways based on experimental study and machine learning-based modelling, Journal of Hydroinformatics, DOI 10.2166/hydro.2019.120

108.Haghnazar, Hashemzadeh, Amini, Saneie, (2019), Experimental study on appropriate location of river material mining pits regarding extraction and utilization, Journal of Mining and Environmental (JME), Vol. 10, No. 1, pp 163-175

109. گلیج، حقی آبی، صانعی و یونسی، (1398)، بررسی ابعاد ناحیه گردابی درآبگیر جانبی و الگوی جریان در قوس U شکل با وجود سازه­های آستانه، آبشکن و دیوارجداکننده، مهندسی و مدیریت آبخیز،جلد 11، شماره 1، صفحات 220-232.  (DOI): 10.22092/IJWMSE.2017.115351.1355

110. حشمتی، پرویزی، قیطوری، صانعی، شادفر و گودرزی، (1398)، ارزیابی پروژه­های اجرا شده آبخیزداری از دیدگاه روستاییان در حوضه رزین استان کرمانشاه، مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 11، شماره 1، صفحات 101-111 .  (DOI): 10.22092/IJWMSE.2017.115139.1348

111.Saghari , A. Saneie, M. Hoseini, Kh, (2019), Experimental study of one- and two-cycle trapezoidal piano key side weirs in a curved channel, Water Science & Technology Water Supply, DOI: 10.2166/ws.2019.029

112.  کریمی، جلیلی، صانعی و عطاری، (1398)، بررسی آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی جانبی با کلید‌های مورب، مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، DOI: 10.22060/CEEJ.2019.15599.5970

113. صانعی ،  حق نظر و  امینی، (1398)، بررسی آزمایشگاهی اثر جانمایی حفره‌های متوالی برداشت مصالح رودخانه‌ای بر رسوبگذاری درون حفره‌ها، مهندسی و مدیریت آبخیز،جلد 11، شماره 3، (DOI): 10.22092/IJWMSE.2017.115170.1349

114. ساغری، صانعی و حسینی، (1397) ، مطالعه آزمایشگاهی تیپ­های مختلف سرریزجانبی کلید پیانویی ذوزنقه­ای، مهندسی آبیاری و آب، 6629/96/م 3/11/97

115.   گلیج ، حقی آبی، صانعی و یونسی، (1398)، بررسی آزمایشگاهی کاربرد آستانه، آبشکن و دیوار جداکننده در کنترل رسوب ورودی بستر به آبگیرجانبی درقوس U شکل، مهندسی آبیاری و آب، 6144/96/م 26/6/96

116.  گلیج ، حقی آبی، صانعی و یونسی، (1398)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه­های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر جانبی و مقدار رسوب ورودی به آبگیر، علوم و مهندسی آبیاری، 111113/3/1/53  24/7/96. (DOI): 10.22055/JISE.2017.21902.1568

مقالات علمی - ترویجی
 1. حشمتی مسیب، صانعی مجتبی، قیطوری محمد، (1383)، “ارزیابی طرح اجرائی کنترل سیل حوزه‌ی آبخیز آبشوران کرمانشاه”، نشریه علمی – ترویجی آبخیز ،پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سال اول، شماره 1، صفحات 37- 31.
 2. حشمتی مسیب، قیطوری محمد، صانعی مجتبی، خسرو شهبازي (1383)، “بررسي و ارزيابي طرح اجرائي كنترل سيل شهري اسلام آباد غرب”، نشریه علمی ترویجی آبخیز، پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سال اول، شماره 3، صفحات 2- 9
 3. صانعی مجتبی، محمود متین (1384)، “بررسی و ارزيابي سیستم‌های اجرا شده‌ی پخش سیلاب برای مهار سیل در استان اصفهان”، نشریه علمی- ترویجی حفاظت آب و خاک، پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، جلد 1، شماره 3، صفحات 25-33.
 4. صانعی مجتبی، سید حمید رضا قریشی راد (1384)، “ارزيابي بندهای اجرا شده در استان گلستان”، نشریه علمی- ترویجی حفاظت آب و خاک، جلد 1 ، شماره 1 ، صفحات 20-34
 5. مجتبی صانعی ، (1384)،”کاربرد آب‌شکن مایل در کاهش آب‌شستگی دماغه آب‌شکن­ها در بستر با مصالح ریز دانه”، نشریه علمی- ترویجی حفاظت آب و خاک، پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، جلد 1، شماره 4، صفحات 1-7.
 6. ابراهیمی، ن. ق. فتحی مقدم، م. ابراهیمی ک. کاشفی پور، س. م. صانعی مجتبی. (1386)، ” بررسی آزمایشگاهی اثر تغيير تراکم پوشش گیاهی چمني بر سرعت برشي جريان”، فصلنامه علمی- كاربردي مهندس اسوه، سازمان بسيج مهندسين، سال سوم شماره نهم، صفحات 23-19.
 7. Mohamadnjad, A. Saneie, M , (2014), “Experimental Study on Lozenge Collar Affection in Reduce Amount of Scouring Around Bridge Piers”, Journal of River Engineering, Vol. 2, No.3.
 8. Khodabakhshi, A. Saneie, M. Kolahchi, A. A., (2014),”Experimental Study on Effect of Slot on Local scour around Bridge Pier”, International Journal of Research in Engineering and Technology, Vol. 2 No.19.
 9. Hajiahmadi A. , Saneie M. and Azhdari Moghadam M. (2014), “Effects of Curvature Submerge Vane in Efficiency of Vortex Settling Basin”, Journal of Applied Research in Water & Wastewater, Vol. 1, No.2, PP80-85

10. فرودی خور ع. صانعی م. اژدری مقدم م. (1393)، عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان و دیواره متقارب، نشریه علمی پژوهش­های تجربی در مهندسی عمران، سال اول، شماره 2، صص 81 الی 88

مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
 1. Habibi, M. and Javahery, N. and Saneie, M. (1997). “Vortex Settling Basin: An Efficiency Way of Sediment Removal from Flowing Water”, Proceedings of the 8th international conference on Rain water catchment Systems, Tehran, Iran Vol. 2, 1246-1247.
 2. كرمي‌نژاد عبدالرضا، صانعي مجتبي، (1380)، “تأثير شيار در جام تخليه كننده بر فرسايش حوضچه‌ی استغراق”، كنفرانس بين‌المللي سازه‌هاي هيدروليكي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، صفحات 638-631.
 3. اردشیر عبداله، کرمی حجت، صانعی مجتبی(1385)، “بررسی آزمایشگاهی تآثیر آب‌شکن فرعی قائم بر آبشستگی دماغه‌ی اولین آبشکن”، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 4. اردشیر عبداله، شفایی ابوالفضل، صانعی مجتبی(1385)، “بررسی آزمایشگاهی تآثیر طول و زاویه آب‌شکن فرعی بر آبشستگی آبشکن اول”، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 5. صانعی مجتبی، (1385)، “بررسی آزمایشگاهی اثر انسداد در آبشستگی موضعی آبشکن‌ها، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 6. کرمی حجت، صانعی مجتبی، اردشیر عبداله، (1385)، “بررسی آزمایشگاهی اثر زمان بر آبشستگی موضعی اطراف آب‌شکن­ها”، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 7. حبیبی مهدی، حسینی احمد، ، صانعی مجتبی و محسن مطیعی (1385)، “بررسی آزمایشگاهی ضریب مقاومت جریان در آبراهه­های با شیب تند”، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 8. عبداله ا ردشیر، صانعی مجتبی، امیر محمودی زنگنه، حجت کرمی (1385)، “تغییرات عمق آبشستگی نسبت به پارامتر u*/u*c اطراف سری آبشکن­ها”، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 9. امیر محمودی زنگنه، صانعی مجتبی، اردشیر عبداله، (1385)، “اثر طول و فاصله در کاهش عمق آبشستگی در سری آبشکن­ها”، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 10. قاضی مرادی اسداله، صانعی مجتبی، (1385)، “بررسی رابطه توزیع دانه بندی و نسبت دبی روگذر به دبی کل در سازه سنگدانه­ای و پاره سنگی”، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 11. Ebrahimi, N. G. Fathi, M. M. Ebrahimi, K. Saneie, M. Kashefipour, S. M. (2007), “Effect of Bed Vegetation Array on  River Shear Velocity”, International Conference Erosion and Torrent Control as a Factor in Sustainable River Basin Management, Belgrade, Serbia.
 12. Karami, H., Ardeshir, A., Saneie M., Behzadian, K., Jalilsani F., (2008) “Reduction of local scouring with protective spur dike”, Proceedings of the World Environmental and Water Resources congress ASCE, Hawaii USA.
 13. Shafaie. A. Ardeshir, A. Sadat-Helbar, S.M. Saneie, M. (2008). “The effect of minor spur dike on scouring at the first spur dike in the gravel bed”, Fourth International Conference on Scour and Erosion, Tokyo, Japan.
 14. امین­نژاد ب.، صانعي مجتبي، کمان زاده ، م.  (1388)،   “اثر طول آبشکن در محافظت از سواحل رودخانه در فرسایش کناره سیلابدشت به روش مدل فیزیکی” ، هشتمین کنگره بین­المللی مهندسی عمران ، دانشگاه شیراز، ایران
 15. بصیرت، ش. صانعي مجتبي، ساغروانی ، س. ف. (1388)، “کاهش میزان آبشستگی تکیه گاه پل با استفاده از آبشکن محافظ” ، هشتمین کنگره بین­المللی مهندسی عمران ، دانشگاه شیراز، ایران.
 16. الهي مسيح . صانعي مجتبي، بني حبيب م. ع. فرهودی ، ج.(1388)، “بررسي تغييرات زماني پروفيل آبشستگي بستر چسبنده پاياب سرريزهاي قائم”، هشتمین کنگره بین­المللی مهندسی عمران ، دانشگاه شیراز، ایران.
 17. صادقی، ن. صانعی، م. (1388)، ” بررسی آزمايشگاهي تعيين افت در مجراي تخليه كننده تحتاني سد”، هشتمین کنگره بین­المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، ایران.
 18. صانعی مجتبی، نسیبه سلطانی (1388)، ” بررسی آزمایشگاهی تخمین حجم حفره آبشستگی ناشی از جریان ریزشی آزاد”، کنفرانس بین المللی منابع آب ، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.
 19. الهي مسيح. بني حبيب م. صانعي مجتبي، ع. فرهودی ، ج.(1388)، “تحلیل ابعاد آبشستگی ناشی از جت قائم در بستر رسی”، کنفرانس بین­المللی منابع آب، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.
 20. Aminnegad, B. Saneie, M. Sabbagh Yazdi, S.R. Dehghani, A.A. Aminnegad, M. (2009). “Effect of space between spur in floodplain”, International Conference on Water Resources, Industrial University Of Shahrood,Iran.
 21. Aminnegad, B. Saneie, M. Sabbagh Yazdi, S.R. Dehghani, A.A. Aminnegad, M. (2009). “Local scour at single abutment in floodplain”, International on Conference Water Resources, Industrial University Of Shahrood,Iran.
 22. Mehboudi , A., Attari, J., Saneie, M. Majdzade T. M. R. (2009), “Experimental Study on Control of Scour due to Submerged Horizontal Jets by Using an Apron”, River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Santa Fe – Argentina.
 23. سعادت نیا م. خداشناس س.ر. صانعی م. اسماعیلی م. (1388)، “اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل”. هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه اهواز.
 24. مهبودی ع. عطاری ج. صانعی م. مجدزاده طباطبائی م. ر. (1388)، “طول کاربردی روش­های حفاظت بستر در برابر آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق” . هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه اهواز.
 25. موسوی بهاره سادات، صانعی مجتبی، (1388)، “بررسي عوامل موثر در طراحي آبشكن­ها برای كنترل فرسايش كناره­ا­ي”، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه اهواز.
 26. امین نژاد بابك، سعيد رضا صباغ يزدي, مجتبي صانعي, ناصر طالب بيدختي. (1388)، ” Scouring at the end of single spur dike in riveriver”، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه اهواز.
 27. ابراهیمی نادر قلی، منوچهر فتحي­مقدم، سيدمحمود كاشفي­پور، كيومرث ابراهيمي، سيدمجتبي صانعي، علي­اكبر داودي­راد، (1388) ، ” بررسي رابطه ضريب زبري مانينگ با عمق و سرعت نسبي جريان تحت تاثير تراكم پوشش گياهي”، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه اهواز.
 28. Ebrahimi, K. Saneie, S. M. Alihosseini P. (2010). “A Laboratory Study of the Local Scouring Due to Submerged Horizontal Hydraulic Jets”, 9th International Conference on Hydro informatics HIC 2010, Tianjin, CHINA.
 29. Ebrahimi, K. Nayebloei, F. Saneie, S. M. (2010). “Local Scour Simulation Involving Artificial Neural Networks Using Physical Model Data, 9th International Conference on Hydro informatics HIC 2010, Tianjin, CHINA.
 30. موسوي سيدمجتبي، حسيني سيدعباس، صانعي سيد مجتبي و حبيبي مهدي (1390)، “بررسي آزمايشگاهي و تحليلي انتقال بار بستر روي شيب‌هاي تند” ، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه برق آبي، سالن همايش‌هاي صداو سيماي، تهران، ايران.
 31. اميدي فرانك، كي نيا فرشيد، صانعي مجتبي و جبارزاده قاسم (1390)، “بهينه سازي عمق جريانو فاصله شمع ها از پايه پل براي رسيدن به كمترين عمق آبشستگي با شبكه عصبي” ، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه برق آبي، سالن همايش‌هاي صداو سيماي، تهران، ايران.
 32. اميدي فرانك، صانعي مجتبي و فضل اولي رامين (1390)، “تاثير استفاده توام از صفحات مستغرق و آبشكنبر ميزان آبگيري كانال آبگير” ، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه برق آبي، سالن همايش‌هاي صداو سيماي، تهران، ايران.
 33. آصفي معين، صانعي مجتبي و اسماعيلي كاظم (1390)، “بررسي آزمايشگاهي كاربرد صفحات مستغرق در حوضچه‌هاي رسوبگير گردابي” ، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه برق آبي، سالن همايش‌هاي صداو سيماي، تهران، ايران.
 34. پيرايش عليرضا، صانعي مجتبي (1390)، “آبشتگي موضعي دماغه تكيه گاه پل و تاثير تعداد گروه شمع مستقر دربالادست تكيه­گاه در كاهش آبشستگي موضعي دماغه” ، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه برق آبي، سالن همايش‌هاي صداو سيماي، تهران، ايران.
 35. احمدي حسن، امين نژاد بابك، صباغ يزدي سعيدرضا، صانعي مجتبي و امين نژاد موسي (1390)، “بررسي توسعه آبشستگي موضعي در دماغه آبشكن‌ها” ، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه برق آبي، سالن همايش‌هاي صداو سيماي، تهران، ايران.
 36. مشكواتي تروجني سيدجواد، صانعي مجتبي، مسعوديان محسن و ضياء تبار احمدي ميرخالق (1390)، “تاثير اندازه قطر پايه در آبشستگي موضعي اطراف پايه پل” ، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه برق آبي، سالن همايش‌هاي صداو سيماي، تهران، ايران.
 37. امين نژاد بابك، صانعي مجتبي، صباغ يزدي سعيدرضا، احمدي حسن، هوشيار مهدي (1390)، “آبشستگي تك آبشكن هاي با دماغه مستطيلي شكل” ، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه برق آبي، سالن همايش‌هاي صداو سيماي، تهران، ايران.
 38. Navid Alizade Vahid,Mojtaba Saneie, Mehdi Azhdary Moghadam (2012). “ Buried Wing as a New Method for Control Scour Around of Abutments”, The first International & Third National Conference on Dam & Hydropower, Tehran,Iran
 39. Navid Alizade Vahid,Mojtaba Saneie, Mehdi Azhdary Moghadam (2012). “ Experimental Investigation on Effect of Buried vane’ angles to control scour at vertical wallabutmentsand spur dykes”, 9th International congress on civil engineering (9ICCE), Isfahan University of Technology,Iran.
 40. بصيرت شمسا، صانعي مجتبي و ساغرواني سيد فضل اله (1391)، بررسي آزمايشگاهي اثر فاصله، طول آبشكن، طول تكيه گاه و دبي بر مساحت گسترش تل و چاله آبشستگي”، نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان ،ايران.
 41. آصفي معين، صانعي مجتبي و اسماعيلي كاظم (1391)، بررسي آزمايشگاهي تاثير قطر روزنه بر عملكرد هيدروليكي و رسوب‌گيري حوضچه رسوبگير گردابي”، نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان ،ايران.
 42. ابریشمی جلیل، صانعی مجتبی، (1370). “پرش هیدرولیکی در حوضچه با شیب معکوس”، دومین سمینار سد سازی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران. صفحات 144-161.
 43. حبيبي مهدي، صانعي مجتبي، (1376). “ضريب سرريز دايره‌اي با جريان چرخشي”، اولين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، صفحات 66-74.
 44. جواهري نصراله، حبيبي مهدي، صانعي مجتبي، (1377). “مدل‌سازي رياضي حركت ذرات رسوب در حوضچه‌هاي رسوبگير گردابي”، پنجمين سمينار مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران.
 45. طهماسبي رضا علي، شمسائي ابوالفضل، صانعي مجتبي، (1377). “نحوه‌ی حفاظت آبشستگي موضعي اطراف پايه‌هاي پل با استفاده از مدل هيدروليكي”،پنجمين سمينار مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران.
 46. صانعي مجتبي، بني‌هاشمي محمدعلي، اندرواژ افشين، (1377). “مدل پيش‌بيني آبشستگي دماغه‌ی اپي‌هاي محافظت شده با اپي فرعي”، پنجمين سمينار مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران.
 47. صانعي مجتبي، گرامي پروانه، (1378). “بررسي آزمايشگاهي مرز بين دو ناحيه چرخش آزاد و چرخش اجباري”، دومين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، صفحات 129-136.
 48. گرامي پروانه، كاويانپور محمد رضا و صانعي مجتبي، (1378). “سطح آزاد جريان گردابي و سرعت مماسي در حوضچه‌هاي گردابي”، دومين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، صفحات 173-180.
 49. حبيبي مهدي، جواهري نصراله، صانعي مجتبي و سلطاني جابر، (1378). “بررسي آزمايشگاهي راندمان رسوب‌گيري حوضچه‌هاي گردابي”، دومين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، صفحات 27-37.
 50. غفاري رضا، صانعي مجتبي، (1380)، “بررسي اثر دانه‌بندي ذرات رسوبي در راندمان حوضچه‌هاي رسوب‌گير گردابي”، سومين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده فني، دانشگاه تهران، تهران، صفحات 121-127.
 51. نساجي زواره مجتبي، صانعي مجتبي، (1380)، “تعيين دوره‌هاي خشكسالي با استفاده از شاخص خشكسالي SPI”، اولين كنفرانس ملي بررسي راه‌كارهاي مقابله با بحران آب، دانشگاه زابل، زابل، صفحات 230- 246.
 52. صانعي مجتبي، خراساني‌زاده علي، (1382). “مدل هيدروليكي تعيين ضريب آبگذري در سرريز قوسي- جانبي”، چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز، شيراز ، صفحات 1211-1217.
 53. صانعی مجتبی، (1384)، “کنترل رسوب و تخليه آن از كانال‌های آبياري”، نخستین همایش منطقه‌ای مدیریت رسوب، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز ، صفحات 423- 430.
 54. صانعی مجتبی، کرمی حجت، (1384)، “بررسی آزمایشگاهیِ پیش بینی اثر آب شکن ِ فرعی بر آبشستگیِِ دماغه‌ی اولین آب‌شکن”، سومین همایش ملی فرسایش و رسوب،  مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، صفحات 727- 731.
 55. صانعی مجتبی، محمود متین، فيض اله رهنما و محمد شمس و ستار چاوشي (1384)، “بررسی وعملکرد سدهای تأخیری و رسوبگیر برای مهار سیل در استان اصفهان”، سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، صفحات 178- 183.
 56. صانعی مجتبی، حشمتی مسیب، قیطوری محمد، خسرو شهبازي (1384)، “بررسي طرح اجرائي كنترل سيل شهر هرسین”، سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، صفحات 176- 178.
 57. صانعی مجتبی، کرمی حجت، ابوالفضل شفایی، (1384)، “بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق آب‌شستگی در دماغه‌ی اولین آب‌شکن”، سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، صفحات 616- 619.
 58. صانعی مجتبی، بني‌هاشمي محمدعلي، قربان‌خاني حجت‌اله، (1384)، “بررسی آزمایشگاهیِ اثر تنگ‌شدگی و زاویه در کاهش آب‌شستگیِ اولین آب‌شکن”، پنجمین كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه شهید باهنر، کرمان، صفحات 1089- 1097.
 59. صانعي مجتبي، مطيعی محسن، حسینی سیداحمد (1384)، “تعیین سرعتِ جریان به روش توانی در آبراهه‌های با شیبِ تند”، پنجمین كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه شهید باهنر، کرمان، صفحات 1943- 1951.
 60. مطيعی محسن، صانعي مجتبي، محمد رضا مجدزاده طباطبائی (1384)، “بررسی آزمایشگاهی رابطه ضریب زبری و اندازه قطر ذرات در آبراهه‌‌های با شیبِ تند”، پنجمین كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه شهید باهنر، کرمان، صفحات 1167- 1172.
 61. ساجدی سابق مسعود، صانعي مجتبي، حبیبی مهدی، قدیم خانی مهدی (1384)، “بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش گیاهی در مقاومت هیدرولیکی جریان”، پنجمین كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه شهید باهنر، کرمان، صفحات 1883- 1890.
 62. مجتبي صانعي، محمود متین (1384)، “بررسی خاکریزهای کنترل سیل در استان اصفهان”، دومین كنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، صفحات 2295-2305.
 63. روح انگیز اختری، صانعی مجتبی، (1385)، ” تخمین میزان آبشستگی در پايين دست سرریزهای آبشاری”، همایش ملی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز. صفحات481-487.
 64. صانعی مجتبی (1385)، “بررسی آزمایشگاهی رابطه آبگذری و اندازه روزنه در حوضچه­های رسوبگیر گردابی”، همایش ملی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز. صفحات 453-458.
 65. صانعی مجتبی، محمود متین (1385)، “ارزیابی عملکرد خاکریزهای کنترل سیل در استان اصفهان”، اولین همایش منطقه­ای بهره­برداری بهینه از منابع آب حوضه­های کارون و زاینده رود، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ،صفحات 143-149.
 66. کرمی حجت ، اردشیر عبداله ، صانعی مجتبی، (1385)، ” الگوی آبشستگی اطراف آبشکن­ها”، 13 کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران کرمان، صفحات 387-393.
 67. صانعی مجتبی، آرش مدهوش،(1385)، ” تاثیر زاویه بازشدگی در ضریب آبگذری سرریز مثلثی در مقیاس کوچک”، 13 کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران کرمان.
 68. صانعی مجتبی، نسیبه سلطانی، (1385)، ” ضریب آبگذری در سرریزهای مستطیلی کوچک مقیاس”، 13 کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران کرمان،.
 69. صانعی مجتبی، (1386)، “مدل آزمایشگاهی اثر زمان و درصد انسداد بر آبشستگی موضعی”، ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهر کرد.
 70. محمودی زنگنه، ا. صانعی مجتبی، (1386)، ” تاثیر طول و فاصله آبشکن بر الگوی آبشستگی”، ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهر کرد.
 71. ابراهیمی، ن. ق. فتحی مقدم، م. کاشفی پور، س. م. صانعی مجتبی. ابراهیمی ک. (1386)، ” بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه­ها”، ششمین  کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهر کرد.
 72. صانعی مجتبی، مینا سادات سیدجواد (1386)، ” بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریزهای ذوزنقه­ای”، اولین همایش سد و سازه­های هیدرولیکی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 73. صانعی مجتبی، نسیبه سلطانی (1386)، ” بررسی آزمایشگاهی اثر عمق پایاب بر پروفیل آبشستگی ناشی از جریان ریزشی آزاد”، اولین همایش سد و سازه­های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 74. صانعی مجتبی، (1386)، ” آبشستگی موضعی در پائین دست سرریز ریزشی آزاد”، اولین همایش سد و سازه­های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 75. ابراهیمی، ن. ق. فتحی مقدم، م. کاشفی پور، س. م. صانعی مجتبی. ابراهیمی ک. داوودي راد ع. ا. (1386)، ” بررسی آزمایشگاهی تاثير تراکم پوشش گیاهی بر سرعت برشي جريان”، سومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، دانشگاه کرمان.
 76. امینی نژاد بابک، صانعی مجتبی، (1386)، ” انواع آبشکن و معادلات حاکم بر شبیه سازی دو بعدی جریان در اطراف آب­شکن”، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 77. صانعی مجتبی، (1386)، ” بررسی تاثیر طول آبشکن بر آبشستگی موضعی”، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 78. حبيبي عليرضا ، مجتبي صانعي، صمد شادفر ، (1386)، ” بهره گيري از روش­هاي زمين آماري در برآورد تبخيرساليانه منطقه­اي با استفاده ازGIS مطالعه موردي حوضه آبخيز فشند “، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 79. امین نژاد بابک، صانعی مجتبی، (1386)، ” نحوه عملكرد آب­شكن­ها در محافظت از سواحل رودخانه در فرسايش كناره”، سومين همايش زمين شناسي و محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر.
 80. صانعی مجتبی، (1387)، “بررسي آزمايشگاهي تاثير سرعت بحراني و دانه­بندي بر ميزان آبشستگي”، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تهران.
 81. ابراهیمی، ن. ق. کاشفی پور، س. م. فتحی مقدم، م. صانعی مجتبی.  ابراهیمی ک. (1387)، ” تاثير تراکم پوشش گیاهی شاخه­اي بر سرعت برشي جريان رودخانه­اي” ، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تهران.
 82. علي حسيني،پ. صانعي مجتبي، ابراهيمي، ك. (1387)، “بررسي تشابه پروفيل هاي آبشستگي پائين دست جت مستغرق با استفاده از مدل آزمايشگاهي “، اولين كنفرانس بين­المللي دانشجوئي عمران و چهاردهمين کنفرانس دانشجویان عمران، دانشكده مهندسي عمران دانشگاه سمنان.
 83. حديدي، ه. صانعي مجتبي، بني هاشمي، م. ع. (1387)، “بررسي آزمايشگاهي رابطه بين ابعاد حفره آبشستگي موضعي پائين دست جت هاي ريزشي و حجم آن”، اولين كنفرانس بين­المللي دانشجوئي عمران و چهاردهمين کنفرانس دانشجویان عمران، دانشكده مهندسي عمران دانشگاه سمنان.
 84. امين تژاد، بابك. صانعي مجتبي، (1387)، ” انواع فرسايش در خاك و عوامل موثر در فرسايش ديواره­هاي رودخانه­اي”، اولين كنفرانس بين­المللي دانشجوئي عمران و چهاردهمين کنفرانس دانشجویان عمران، دانشكده مهندسي عمران دانشگاه سمنان.
 85. امين تژاد، بابك. صانعي مجتبي، (1387)، “نحوه عملكرد و طبقه بندي آب شكن ها در محافظت از سواحل رودخانه در فرسايش كناره”، اولين همايش بهره برداري بهينه از منابع آب، شركت سهامي آب منطقه اي لرستان، خرم آباد.
 86. صانعي مجتبي، بني هاشمي ، م. ع. حديدي، ه. (1387)، بررسي آزمايشگاهي تاثير شكل روزنه بر آبشستگي موضعي پائين دست جت هاي ريزشي”، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تبريز.
 87. علي حسيني،پ. صانعي مجتبي، ابراهيمي، ك. (1387)، ” بررسي تشابه هندسي پروفيل هاي آبشستگي پائين دست جت افقي مستغرق با استفاده از مدل آزمايشگاهي”، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تبريز.
 88. بني حبيب م. ع.، الهي مسيح . صانعي مجتبي، فرهودي ج. (1387)، “رابطه آزمايشگاهي در بستر با مصالح چسبنده در پائين دست سرريز قائم سدها”، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تبريز.
 89. علي حسيني،پ. صانعي مجتبي، ابراهيمي، ك. نايب لوئي، ف. (1387)، ” بررسي تغييرات زماني آبشستگي پائين دست جت افقي مستغرق با استفاده از مدل آزمايشگاهي”، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه صنعت آب و برق، تهران.
 90. حديدي، ه. صانعي مجتبي، بني هاشمي ، م. ع. (1387)، بررسي آزمايشگاهي عمق بحراني پاياب در آبشستگي موضعي پائين دست جت­هاي ريزشي” ، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه صنعت آب و برق، تهران.
 91. علي حسيني،پ. صانعي مجتبي، ابراهيمي، ك. (1387)، ” ارزيابي مدل­هاي شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني عمق آبشستگي جت­هاي افقي مستغرق”، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه صنعت آب و برق، تهران.
 92. الهي مسيح . صانعي مجتبي،بني حبيب م. ع. فرهودی ، ج.(1387)، “بررسي تاثير شكل هندسي روزنه بر ضريب آبگذري آن”، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه صنعت آب و برق، تهران.
 93. مينا سادات سيدجواد . صانعي مجتبي، (1387)، ” تعيين ضريب آبگذري در سرريزهاي كوچك مقياس آزمايشگاهي”، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه صنعت آب و برق، تهران.
 94. قاضي مرادي اسداله. صانعي مجتبي، (1387)، ” بررسي تئوري ارتفاع هم ارز براي محاسبه جريان روگذر از سازه­هاي سنگدانه­اي و پاره سنگي”، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه صنعت آب و برق، تهران.
 95. بصیرت ، ش.، صانعی ، م. ، ساغروانی، س. ف. (1387). “بررسي آزمايشگاهي اثر فاصله آبشكن محافظ در ميزان آبشستگي دماغه تكيه­گاه پل”، همایش مدیریت سیستم­های آبیاری و زه کشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
 96. امین نژاد ب.، صانعي مجتبي، (1387)، “نحوه عملكرد آبشكن در محافظت از سيلاب دشت”، همایش مدیریت سیستم­های آبیاری و زه­کشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
 97. حبيبي عليرضا ، مجتبي صانعي، صمد شادفر ، (1388)، ” پهنه بندي نمايه بارندگي استاندارد SPI در استان گيلان با بهره­گيري از روش درونيابي و GIS”، همايش منطقه اي بحران آب و خشكسالي،‌ دانشگاه آزاداسلامي، رشت.
 98. بني حبيب م.ا.، الهي م.، صانعي مجتبي، ع. فرهودی ، ج.(1388)، “بررسي اثر تغيير درصد رس مصالح بستر در ابعاد آبشستگی پائين دست سرريز قائم”، پنجمين همایش ملي علوم و مهندسي آبخیزداری ايران، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
 99. سعادت نیا م. خداشناس س.ر. صانعی م. اسماعیلی م. (1388)، “بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر کاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل”، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت­ها، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
 100. مهبودی ع. عطاری ج. صانعی م. مجدزاده طباطبائی م. ر. (1388)، “بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب بر آبشستگی پائین دست دریچه­ها”، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت­ها، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
 101. صانعی مجتبی، صادقی ن. (1388)، “بررسی آزمایشگاهی بهینه سازی طول آبشکن اول در کاهش آبشستگی موضعی”، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت­ها، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
 102. هوشیار م. هوشیار ا. صانعی م. (1388)، “بررسی آزمایشگاهی اثر شکل دماغه آبشکن واقع در سیلابدشت بر آبشستگی موضعی”، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت­ها، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
 103. دبردانی ا. صانعی م. قربانی ب. صمدی بروجنی م. (1388)، “تاثیر موقعیت قرارگیری صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی موضعی”، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت­ها، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
 104. دبردانی ا. صانعی م. قربانی ب. صمدی بروجنی م. (1388)، “بررسی تاثیر زاویه قرارگیری صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه­ای”، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت­ها، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
 105. دبردانی ا. صانعی م. قربانی ب. صمدی بروجنی م. (1388)، “تاثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه، با طول­های متفاوت در کاهش آبشستگی با استفاده از مدل فیزیکی”، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت­ها، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
 106. امین نژاد ب. صباغ یزدی س.ر. صانعی م. شمسایی ا. (1388)، “تقسیم بندی رودخانه­ها و بررسی انواع فرسایش رودخانه­ای”، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت­ها، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
 107. امین نژاد ب. صباغ یزدی س.ر. صانعی م. احمدی ح. دهقانی ا.ا. (1388)، “بررسی آبشستگی آبشکن­های عمود بر خطوط ساحلی”، یازدهمین همایش صنایع دریایی(MIC2009) ، جزیره کیش، ایران.
 108. موسوی، ب. س. صانعی م. (1388). ” استفاده از سازه­های انحرافی راهکاری موثر در کاهش فرسایش کناره­ای”. چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه کرمان.
 109. مهبودی ع. عطاری ج. صانعی م. مجدزاده طباطبائی م. ر. (1388)، ” بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق در بستر رودخانه­ها بوسیله محافظ مرکب”، هشتمین كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده فنی، دانشگاه تهران.
 110. دبردانی ا. قربانی ب. صانعی م. صمدی بروجنی م. (1388)، ” اثر زاویه قرارگیری صفحات دو گانه در کاهش آبشستگی پایه پل در موقعیت 45 درجه”، هشتمین كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده فنی دانشگاه تهران
 111. صانعي مجتبي، نوشين صادقی، ميناسادات سيد جواد، (1388)، ” بررسي آزمايشگاهي الگوي آبشستگي اطراف گروه آبشكن­ها”، همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول.
 112. صانعی مجتبی، بابک امین نژاد، مهدی هشیار، مهدی کمال­زاده،(1388)،”تاثیر شکل دماغه آبشکن بر الگوی آبشستگی”، همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول.
 113. محمد عامل صادقی، شفاعي بجستان م.(1388)،”بررسي اثر تراكم پوشش گياهي غير مستغرق سيلابدشت بر سرعت برشي جريان”، همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول.
 114. موسوی بهاره­سادات، صانعی مجتبی، سلاجقه ع. و معتمد و. ب. (1389)، ” بررسي آزمايشگاهي تاثير طول آبشكن در كاهش فرسايش كناره­اي رودخانه”، ششمین همایش ملی مهندسی و علوم آبخیزداری ، دانشگاه تربیت مدرس نور.
 115. عامل صادقی محمد، م. شفاعی بجستان، صانعی مجتبی، (1389)، ” بررسي مقاومت پوشش گياهي غير مستغرق در رودخانه­ها با هدف امكان مديريت بهينه سيلاب­دشت”، ششمین همایش ملی مهندسی و علوم آبخیزداری ، دانشگاه تربیت مدرس نور.
 116. دبردانی ا. صانعی مجتبی. قربانی ب. ، (1389)، ” بررسی تاثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه با طول­های متفاوت در کاهش آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از نمودار زمانی “، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 117. موسوی بهاره­سادات، صانعی مجتبی، علی سلاجقه و بهارک معتمد وزیری (1389)، ” تاثیر موقعیت آبشکن در کاهش فرسايش كناره­ا­ي رودخانه”، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 118. موسوی بهاره­سادات، صانعی مجتبی، علی سلاجقه و بهارک معتمد وزیری (1389)، ” تاثیر طول و زاویه آبشکن در کاهش فرسایش کناره­ا­ي رودخانه”، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 119. صانعی، مجتبی. امیدی سراوانی، فرانک. (1389)،” آبشستگی موضعی اطراف پایه­ی کناری پل و اقدامات کنترلی با استفاده از آبشكن نفوذپذير”، دومین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه کرمان.
 120. موسوی بهاره­سادات، صانعی مجتبی، علی سلاجقه (1390)، ” بازیافت اراضی حاشیه آبراهه های شهری با استفاده از مدل آزمایشگاهی”، هفتمین همایش ملی مهندسی و علوم آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 121. صانعی مجتبی، موسوی بهاره­سادات، (1390)، ” بررسی آزمایشگاهی تغییرات دبی در میزان فرسایش کناری رودخانه”، هفتمین همایش ملی مهندسی و علوم آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 122. صانعی مجتبی، حیدری مجتبی، (1390)، “بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد شمع قربانی در کاهش آبشستگی آبشکن”، هفتمین همایش ملی مهندسی و علوم آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 123. امین نژاد بابک،. صانعی م صباغ یزدی س.ر. امین نژاد موسی (1390)، ” مقایسه آبشستگی در دو شکل دماغه سازه آبشکن به روش مدل فیزیکی”، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ، ایران ، سمنان.
 124. حیدری مجتبی. صانعی مجتبی، حاجی کندی هومن، بهزادنیا ع.(1390) ” بررسی آزمایشگاهی کاربرد شمع مستغرق در کاهش آبشستگی دماغه آبشکن” ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ، ایران ، سمنان.
 125. کفاش توتونچی حامد، صانعی مجتبی (1390)، ” بررسی کاربرد صفحات مستغرق در کاهش میزان آبشستگی پایه پل”، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه امیرکبیر.
 126. صانعی مجتبی و حیدری مجتبی (1390)، ” بررسی آبشستگی اطراف آبشکن و کاهش آن با استفاده از ردیف شمع”، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه امیرکبیر.
 127. بدیع زادگان رضا، اسماعیلی کاظم، فغفور مغربی محمود، صانعی مجتبی و اکبرزاده محمدرضا (1390)، “بررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی بر مشخصات پرش هیدرولیکی “، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه امیرکبیر.
 128. صانعی مجتبی، امیری تکلدانی ابراهیم، داوودی محمد هادی و غفوری آذر مونا (1390)،” اثرات ناشی از برداشت شن و ماسه بر آبشستگی پایه پل”، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه امیرکبیر.
 129. پیرایش، ع.ر. صانعی مجتبی (1390)، ” تاثیر فاصله گروه شمع از تکیه گاه پل درکاهش آبشستگی موضعی“، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان، رشت.
 130. علیزاده، و.ن. صانعی مجتبی ، اژدری مقدم، م. (1390)، “استفاده از باله مدفون برای کنترل آبشستگی تکیه گاه پل“، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان، رشت.
 131. صانعی مجتبی، معصومی ح.ر. حبیبی ع.ر،(1390)، “بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی منطقه ساحلی بوشهر تا عسلویه تحت تاثیر تاسیسات ساحلی موجود “، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان، رشت.
 132. امیدی س. ف. صانعی مجتبی، فضل اولی ر. پرورش ر. ع. (1390)، ” بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد دبی انحراف و عمق آب در کانال اصلی بر آبگیری و تغییرات بستر در دهانه آبگیر“، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان، رشت.
 133. امیدی س. ف. فضل اولی ر. صانعی مجتبی، پرورش ر. ع. (1390)، ” تاثیر طول و مکان آبشکن بر میزان آبگیری و تغییرات بستر در دهانه­ی آبگیر با استفاده از صفحات مستغرق “، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان، رشت.
 134. سيد جواد مشكواتي و مسعوديان مجتبي صانعي (1390)‌ تاثير استفاده از طوق بيضوي در کاهش آبشستگي موضعي اطراف پايه¬هاي پل11كنگره كاهش تبخير و آبياري كرمان.
 135. عليرضا پيرايش و مجتبي صانعي (1390)‌ بررسي آزمايشگاهي کاهش ماکزيمم عمق و حجم آبشستگي موضعي با شمع غيرمستغرق 11كنگره كاهش تبخير و آبياري كرمان.
 136. بابك امين نژاد، مجتبي صانعي و سعيدرضا صباغ يزدي و موسي امين نژاد و محمود شاكري (1390)، جلوگيري از فرسايش ديواره رودخانه با تثبيت سواحل به روش غير مستقيم، 5 كنفرانس آبخيزداري ومنابع آب كرمان.
 137. رستمي مريم، صانعي مجتبي، سلاجقه علي و مهدوي محمد (1391). بررسي آزمايشگاهي تاثير ميزان رس ير نرخ انتقال بار بستر”، هشتمين همايشملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، دانشگاه لرستان، خرم آباد.
 138. كمپاني هومن، صانعي مجتبي (1391). بررسي الگوي آبشستگي موضعي پايه‌ي پل تحت تاثير شكاف زير بستر، سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.
 139. صانعي مجتبي، محمد نژ‍اد اردشيري اميررضا (1391). بررسي تاثير قطر پايه‌ي استوانه‌اي شكل بر ميزان آبشستگي پايه پل ، سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.
 140. اردشيري محمد امين، صانعي مجتبي (1391). تخمين تغيير درصد دبي آبگير با استفاده از آبشكن نفوذپذير، سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.
 141. سيد جواد مينا سادات، منتظر علي اصغر، صانعي مجتبي (1391). بررسي مديريت شبكه آبياري و زهكشي مورد مطالعاتي (دشت ورامين)، سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.
 142. رفيع وحيد محمد صادق، صانعي مجتبي، فتوكيان حميدرضا، جلال­الديني كركي سيدمحمد صادق (1391). مقايسه استهلاك انرژي در سرريزهاي پلكاني در رژيم‌هاي زيربحراني با استفاده از مدل عددي Flow-3D ، سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.
 143. خدابخشي ع. صانعی مجتبی، عبده كلاهچي ع. (1391)، “بررسی آزمايشگاهي تاثير ارتفاع شكاف از سطح بستر رودخانه بر آبشستگي موضعي پايه پل“، يازدهمين کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه اروميه، اروميه.
 144. آصفي م. صانعی مجتبی، (1391)، “بررسی آزمايشگاهي عملكرد صفحات مستغرق در رسوب زدايي از كف حوضچه رسوب گير گردابي“، يازدهمين کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه اروميه، اروميه.
 145. موسوي ق. س.م. حسيني س. ع. صانعی مجتبی، (1391)، “بررسی آزمايشگاهي و تحليل انتقال بار بستر در شيب‌هاي تند“، يازدهمين کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه اروميه، اروميه.
 146. محمد فرامرز، س. ع. ایوب­زاده،م. حبیبی،م. رستمی و م. صانعی، (1392)، ” بررسی آزمایشگاهی اثر متقابل جریان سرریز جانبی مستطیلی­شکل­و انتقال رسوب در کانال­های با بستر متحرک”، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران کرج.
 147. ن.علیزاده وحید، مجتبی صانعی و م. اژدری مقدم، (1392)،” مکانیابی محل قرار گیری صفحه مدفون به­منظور کنترل آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه قائم”، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران کرج.
 148. امین حاج احمدی و مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم، (1392)، ” بررسی آزمایشگاهی اثر توام غلظت و دانه بندی در روی راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی”، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران کرج.
 149. هومن کمپانی ، مجتبی صانعی و محمد رستمی، (1392)، ” پیش بینی تاثیر شکاف زیر بستر در آبشستگی موضعی پایه پل بااستفاده از سیستم ANFIS”، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران کرج.
 150. صادق فرشیدنیا، مجتبی صانعی و عبدالنبی کلاهچی، (1392)، ” بررسیآزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی جریان درون گذر در سدهای پاره سنگی”، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران کرج.
 151. زینب مکاریان، سید هاشم حسینی، سید مجتبی صانعی و مجید حسینی، (1392)، ” بررسی آزمایشگاهی تغییرات مرفولوژیک کناره رودخانه” ، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه شهید عباسپور ، تهران
 152. جلال شیخ کاظمی، مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم، (1392)، ” تعیین ضریب دبی سرریز اوجی در شرایط قوس محوری و با دیوار جانبی همگرا”، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران
 153. جلال شیخ کاظمی، مجتبی صانعی، (1392)، ” تاثیر کانال ورودی جریانبر ضریب سرریز اوجی در شرایط قوس محوری و بادیواره­های جانبی همگرا”، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران
 154. حمیدرضا حاجی­پور، مجتبی صانعی و علی فرودی، (1392)، ” بررسی عدم تقارن دیواره های سرریز اوجی بر عملکرد هیدرولیکی کانال پایین دست”، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار،  تهران
 155. Peyman Modaber Dabbagh, Mojtaba Saneie, Mohammad Rostami and Mohammad Mehdi Razmi, (2013),” THE IMPACT OF THE ARRANGEMENT OF NON- SUBMERGED PILES IN REDUCING THE SCOUR AT BRIDGE ABUTMENT”, 35th IAHR World Congress, China.
 156. Peyman Modaber Dabbagh, Mojtaba Saneie Mohammad Rostami and Mohammad Mehdi Razmi, (2013), “IMPACT OF THE NUMBER OF NON-SUBMERGED PILES AND THEIR DISTANCE FROM THE EDGE OF FLOW PATH IN REDUCING THE SCOUR AT BRIDGE ABUTMENT”, 35th IAHR World Congress,China
 157. Seyed Ali Ayyoubzadeh, Mehdi Habibi, Mohammad Rostami, Mojtaba Saneie and Mohammad Faramarz, (2013), “LABORATORY STUDIES ON WATER SURFACE PROFILE OVER A RECTANGULAR SIDE WEIR IN A MOVABLE BED CHANNEL”, 35th IAHR World Congress,China.
 158. علی فرودی، م. صانعی و مهدی اژدری مقدم، (1393)، ” بررسی آزمایشگاهی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با قوس در پلان  و همگرایی دیواره­های سرریز ، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه نوشیروانی بابل.
 159. علی فرودی، و مهدی اژدری مقدم و م. صانعی، (1393)، ” بررسی آزمایشگاهی پروفیل فشار در مدل فیزیکی سرریز اوجی با قوس در پلان و زاویه تقرب به سمت پایین دست ، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه نوشیروانی بابل.
 160. علی فرودی، م. صانعی و مهدی اژدری مقدم، (1393)، ” ضریب دبی در مدل سرریز اوجی با قوس در پلان و زاویه تقرب به سمت پایین دست، دانشگاه آزاد واحد تبریز.
 161. فروغ علی زاده صنمی، محسن مسعودیان و مجتبی صانعی(1393)، مقایسه رابطه دبی اشل و ضریب دبی در چرخش 360 درجه­ای سازه نیم استوانه­ای، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
 162. فروغ علی زاده صنمی، محسن مسعودیان و مجتبی صانعی(1393)، اثر چرخش دریچه نیم استوانه­ای حول محور مرکزی بر روی ضریب دبی جریان، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
 163. فروغ علی زاده صنمی، محسن مسعودیان و مجتبی صانعی(1393)، بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در حالت­های مختلف چرخش دریچه نیم استوانه­ای، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
 164. Mohajer B. Saneie M. and Hajikandi H. (2015), Experimental Analysis of flow – Altering countermeasureaagainst Local scour around spur-Dike structures, E-Proceeding of the 36th IAHR world Congress ,The Hague, The Netherlands.
 165. Mohajer B. Saneie M. and Hajikandi H. (2015), Local scour mitigation around non-submerged spur-dikes using pile groups,  VIII River Basin Management Conference 2015, At A Coruña-Spain.
فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
سابقه فعالیت آموزشی
سابقه فعالیت پژوهشی
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی

اندرواژ افشين، بني‌هاشمي محمدعلي، صانعي مجتبي، (1376). “كاهش فرسايش موضعي در دماغه‌ی اولين آبشكن”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني، دانشگاه تهران.

نيكخواه رسول، بني‌هاشمي محمدعلي، صانعي مجتبي، (1376). “بررسي آزمايشگاهي خصوصيات جريان‌هاي فوق بحراني و زير بحراني در پله معكوس (باز شدگي ناگهاني) با سطح آزاد”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني، دانشگاه تهران.

قربانخاني حجت‌اله، بني‌هاشمي محمدعلي، صانعي مجتبي، (1377). “تأثير درصد تنگ شدگي و زاويه در كاهش فرسايش دماغه‌ی اولين آبشكن”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني، دانشگاه تهران.

طهماسبي قره‌قيائي رضاعلي، شمسائي ابوالفضل، صانعي مجتبي، (1377). “بررسي نحوه‌ی حفاظت آب‌شستگي موضعي اطراف پايه‌هاي پل با استفاده از مدل هيدروليكي”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد عمران آب، دانشكده عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

گرامي پروانه، كاويانپور محمدرضا، صانعي مجتبي (1378)، “مدل فيزيكي حوضچه‌ی رسوبگير گردابي “، پايان‌نامه كارشناسي عمران، دانشكده عمران، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي.

غفاري رضا، ايوب‌زاده س. ع، صانعي مجتبي، بني‌حبيب م. ا.(1379). “بررسي اثر اندازه ذرات رسوبي و جريان آب در راندمان حوضچه‌هاي رسوبگير گردابي با استفاده از مدل فيزيكي”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد تأسيسات آبياري، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس.

مطيعی محسن، صانعي مجتبي، مجدزاده طباطبائی س. م.ر. حسینی س. ا. (1383). “بررسی آزمایشگاهی رابطه‌ی ضریب زبری و اندازه‌ی قطر ذرات در آبراهه­های با شیب تند و بستر درشت‌دانه”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی عمران. دانشگاه صنعت آب و برق.

کرمی حجت، صانعي مجتبي، اردشیر عبداله،  (1384). “بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و فاصله آبشکن فرعی بر میزان آبشستگی آبشکن اصلی”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

شفایی ابوالفضل، صانعي مجتبي، اردشیر عبداله،  (1384). “بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و زاویه آبشکن فرعی بر میزان آبشستگی آبشکن اصلی”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

محمودی زنگنه امیر، صانعي مجتبي، اردشیر عبداله،  (1385). “بررسی آزمایشگاهی اثر دانه­بندی در کاهش آبشستگی دماغه آبشکن­ها”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

حدیدی هدی، صانعي مجتبي، بني‌هاشمي محمدعلي،  (1387 ). “بررسی تأثير هندسه و ابعاد روزنه بر آبشستگی یائین دست با استفاده از مدل­های آزمایشگاهی”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني، دانشگاه تهران.

علی حسینی پژمان ، صانعي مجتبي، ابراهیمی کیومرث،  (1387 ). ” مطالعه و بررسی آبشستگی موضعی ناشی از جت­های افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهی” ، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی کشاورزی،  پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران.

ابراهیمی نادرقلی ، فتحی مقدم م. ، کاشفی پور س. م. ، صانعي مجتبي، ابراهیمی کیومرث، ( 1387). “شبیه سازی ضریب زبری در پوشش گیاهی رودخانه­ای و کاربرد آن در مدل­های ریاضی”، پايان‌نامه دکتری، دانشكده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران.

الهی مسیح، صانعي مجتبي، بنی حبیب محمد ابراهیم،( 1387). ” بررسی آبشستگی ناشی از ریزش قائم جریان بر روی بستر کانال با مواد چسبنده” ، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی کشاورزی،  پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران.

كمان زاده مهدي ، صانعي مجتبي،  (1387)، “بررسي آزمايشگاهي عملكرد آبشكن­ها در كانال مركب” ، “، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول.

بصيرت شمسا، صانعي مجتبي، سيد فضل­اله ساغرواني، (1388)، ” بهينه­سازي طول و فاصله آب­شكن محافظ در كاهش ميزان آبشستگي دماغه تكيه­گاه واقع در سيلاب­دشت”، پايان­نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده مهندسي عمران و معماري، دانشگاه صنعتي شاهرود.

پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده مهندسي عمران و معماري، دانشگاه صنعتي شاهرود.

مهبودي، علي، صانعي مجتبي، جلال عطاري،  مجدزاده طباطبائی سید محمدرضا، (1388). “بررسی آزمایشگاهی و كنترل آبشستگي در رودخانه­ها ناشي از جت افقي مستغرق”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی عمران. مهندسي رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق.

امین نژاد بابک، صانعي مجتبي،  صباغ یزدی سعید رضا، (1388). “بررسي آبشستگي دماغه آبشکن در سیلاب­دشت­ها به روش آزمایشگاهی و مدل ریاضی”،  پايان‌نامه دکتری، دانشكده عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

دبرداني ابوالفضل ، صانعي مجتبي، قرباني بهزاد ، صمدی بروجنی محمد،  (1388 )، ” بررسي تاثير وين دوگانه مستغرق در كاهش و كنترل آبشستگي كنار پايه استوانه­اي” ، پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته آبياري و زهكشي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهركرد.

شمسا بصيرت ، صانعي م. و ساغرواني س.ف. (1388)، “بررسي اثر طول و فاصله آلشگن محافط در كاهش ميزان آبشستگي دماغه تكيه گلاه ئلقع در سيلابدشت ” ،

سعادت نيا محمد ، صانعي مجتبي، خداشناس سعيد،  (1388)، ” بررسي آزمايشگاهي اثر فاصله و زاويه آبشكن محافظ بر ميزان آبشستگي اطراف تكيه گاه پل احداثي در كانال مركب”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه­هاي آبي دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد.

هوشيار مهدي، صانعي مجتبي، هدایت نجف (1388 )، “بررسي آزمايشگاهي اثر شكل دماغه آبشكن واقع در سيلاب­دشت بر آبشستگي موضعي”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول.

موسوی بهاره­سادات، صانعی مجتبی، سلاجقه علی، معتمد وزیری بهارک (1389). ” طراحی بهینه سازه­هاي انحرافي جهت کنترل فرسایش کناری رودخانه­ها”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده منابع طبیعی و آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

عامل صادقی محمد ، صانعي مجتبي،  شفاعی بجستان محمود، (1389). “بررسي آزمایشگاهی ضریب زبری پوشش گیاهی واقع در سیلابدشت­ها”،  پايان‌نامه دکتری، دانشكده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

كفاش توتونچی حامد، صانعی مجتبی، خسروجردی، امیر (1389). “بررسي تأثير صفحات مستغرق در كنترل آبشستگي پايه استوانه­اي واقع در بستر رودخانه”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

حیدری مجتبی، صانعی مجتبی، حاجی کندی، ه. (1389) ” بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف آبشکن­های غیر مستغرق و کاهش آبشستگی در آن از طریق استفاده از شمع”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی.

بدیع زادگان، رضا، اسماعیلی، ک. صانعی، مجتبی. فغفور مغربی، م. اکبرزاده ، م. ر. (1389) ” مطالعه پرش هیدرولیکی روی بسترهای موج دار با شیب کف معکوس”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، سازه­هاي آبي دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد.

موسوی قاديكلايي، سيد مجتبی، صانعی مجتبی، حسینی س.ع.، حبیبی م. (1390) ” بررسي آزمايشگاهي و تحليلي انتقال بار بستر بر روي شيب­هاي تند “، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده فني و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

پیرایش علیرضا، صانعی مجتبی، کلاهچی عبدالنبی (1390) ” بررسي آزمايشگاهي آبشستگی موضعی تكيه گاه پل و كاهش آبشستگي در آن از طريق استفاده از شمع غير مستغرق”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز

مشكواتي سيد جواد، مجتبي صاتعي،‌ مسعوديان، ميرخالق ضياء تبار احمدي 1390 ” تاثير استفاده از طوق بيضوي در كاهش آبشستگي پايه هاي پل “، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، سازه­هاي آبي دانشكده كشاورزي، دانشگاه مازندران.

علیزاده وحید، نوید، صانعی مجتبی، اژدری مقدم، م.، )1390( ” بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی دیواره­های قائم تکیه گاه پل”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

امیدی، فرانک. صانعی مجتبی، رامين  فضل­اولی، (1390) ” بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده­ی توام از صفحات مستغرق و آبشکن در جلوگیری از ورود رسوبات به دهانه­های آبگیر “، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، سازه­هاي آبي دانشكده كشاورزي، دانشگاه مازندران.

حاجی مشهدی سمیه، صانعی مجتبی، موسوی جهرمی ح. (1390) ” بررسی آزمایشگاهی تاثیر توام شکاف و پره­های مستغرق بر میزان آبشستگی موضعی گروه پایه­های پل “، پايان‌نامه دکتری ، دانشكده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

آصفی معین، صانعی مجتبی، اسماعیلی کاظم، ضیایی علی نقی، (1390) ” بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحه مستغرق در افزایش راندمان رسوبگیری حوضچه­های رسوبگیر گردابی”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، سازه­هاي آبي دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد.

رستمي مريم، علي سلاجقه، مجتبي صاتعي،‌ محمد مهدوي (1391)، ” مطالعه آزمايشگاهي تاثير ميزان چسبندگي مواد بستر بر نرخ انتقال بار”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، آبخيزداري– آب، دانشكده منابع طبيعي گروه احياء مناطق خشك و كوهستاني، دانشگاه تهران.

خدابخشي علي، مجتبي صانعي، كلاهچي عبدالنبي (1391)، “بررسي آزمايشگاهي تاثير توام شكاف و كف­بند بر ميزان آبشستگي موضعي پايه­هاي پل”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول.

فرشيدي صادق، مجتبي صانعي، كلاهچي عبدالنبي  (1391)،” بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی جریان روگذر و درون گذر در سدهای پاره سنگی”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول.

محمدن‍ژاد اردشيري اميررضا، مجتبي صانعي و رمضان طهماسبي  (1391)،” بررسی آزمایشگاهی تاثير طوق لوزي شكل در كاهش آبشستگي پايه پل”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج.

اردشيري محمد امين، مجتبي صانعي و حیدرنژاد ،علی  (1391)،” بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از آبشكن بر دبي آبگير جانبي”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي آبي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان.

كامران خشت مسجدي، احمد، مجتبي صانعي و قرباني زاده خرازي ، حسين،  (1391)،” بهينه يابي موقعيت مكاني مخزن موج گير با استفاده از نرم افزار WHAMO (مطالعه موردي سد گتوند عليا”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي آبي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر.

وفائي رامين،‌ لطف اللهی یقین.م. ع.  امین فرم. ح. مجتبي صانعي، (1391)، “بررسي عملكرد ديواره هاي ساحلي با اشكال هندسي مختلف تحت نيروي امواج با استفاده از مدل آزمايشگاهي “، پايان‌نامه دکتری، دانشكده عمران، دانشگاه تبريز.

حيدري محمد علي، كلاهچي عبدالنبي و مجتبي صانعي (1391)، “كاربرد نرم افزار SSIIM در كنترل آب­شستگي پايه پل­ها”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول.

كمپاني هومن، مجتبي صانعي و سيد حبيب موسوي جهرمي (1391)، ” بررسی آزمایشگاهی تاثير شكاف ادامه يافته در زير بستر در ميزان آبشستگي اطراف پايه‌ي پل”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي آبي، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.

مدبر دباغ پيمان، صانعي مجتبي، محمد رستمی (1392)، “بررسي آزمايشگاهي آرايش قرارگيري شمع غيرمستغرق در كاهش آبشستگي موضعي پايه كناري  پل”،  پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان.

شيوا فرهاد، عطاري ج. صانعي م. (1392)، ” بررسي آزمايشگاهي و كنترل آبشستگي ناشي از جت افقي با مصالح چسبنده”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی عمران. مهندسي رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق.

حاج احمدي امين، اژدري م. م. صانعي مجتبي(1392)، ” بررسي آزمايشگاهي كاربرد صفحات مستغرق انحنادار در افزايش راندمان رسوبگيري حوضچه­هاي رسوبگير گردابي”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد عمران، سازه هيدروليكي دانشكده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

رزمي محمد مهدي، صانعي مجتبي ، ارشادی سیروس، (1392)، “بررسي آزمايشگاهي عملكرد شمع مستغرق در كاهش آبشستگي موضعي پايه كناري  پل”،  پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان.

کیانی مریم،  صانعی، مجتبی، حاجی کندی هومن، (1392)، “تعیین عملكرد هيدروليكي سرریز اوجی با انحنای در پلان– مطالعه موردی سرریز گرمی چای”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی.

مظهری احسان، صانعی، مجتبی، حاجی کندی هومن، (1392)، ” تعیین ضریب آبگذری دردو روزنه مجاور یکدیگر”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی.

مصطفی لو  مرتضی، رستمی محمد و صانعی، مجتبی، (1392)، ” شبیه سازی عددی اثر احداث آبشکندر رودخانه برراندمان هیدرولیکی آبگیرهای جانبی”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی.

اسدی رضا، صانعی، مجتبی، امین نژاد بابک، (1392)، ” بررسی آزمایشگاهی تاثیر طوق لوزی شکل با قطرهای مختلف در کاهش میزان آبشستگی اطراف پایه­ی پل”، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.

رئیسی نافچی مرضیه ، صانعی مجتبی، ارشادی سیروس ، (1392)، ” بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی آبشستگی در پایین دست مدل ترکیبی سرریز- دریچه”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان.

علیرضا نصراللهی، مجتبی صانعی (1392)، بررسی آزمایشگاهی و مقایسه دریچه نیم استوانه­ای با انحنا در بالادست با دریچه کشوئی در حالت آزاد و مستغرق، پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران آب، دانشگاه پیام نور شمیرانات.

ز. مکاریان ، س. ه. حسینی، مجتبی صانعی و م. حسینی، (1392)، بررسی آزمایشگاهی اثر میزان رس در مصالح کناره رودخانه بر نرخ انتقال رسوب، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده منابع طبیعی و آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام.

جلال شیخ کاظمی، مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم (1392)،  اثر مقیاس در تعیین عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی، پايان‌نامه کارشناسی ارشد عمران، سازه هيدروليكي دانشكده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

ط. عشرتی،  مجتبی صانعی و ر. فضل اولی، (1392)، اثر انحنا سرریز تخلیه بر عملکرد هیدرولیکی آن، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، سازه­هاي آبي دانشكده كشاورزي، دانشگاه مازندران.

علی فرودی، مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم (1392)،  بررسی تاثیرات تغییر زاویه سرریزهای اوجی در عملکرد هیدرولیکی سرریز، پايان‌نامه کارشناسی ارشد عمران، سازه هيدروليكي دانشكده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

حمیدرضا حاجی پور ، مجتبی صانعی و سیروس ارشادی (1392)، بررسی تغییر زاویه دیواره جانبی سرریز اوجی در عملکرد هیدرولیکی کانال پایین­دست، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان.

غلامرضا شکی، سیروس ارشادی و مجتبی صانعی (1392)، بررسی هیدرولیکی سرریز اوجی در شرایط قوس محوری به کمک نرم­افزار Flow 3D، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان.

مجتبی محمد نژاد، مجتبی صانعی (1393)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییردانه­بندی سد سنگریزه­ای در جریان درون­گذر، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی.

صادق رضایی ، مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم (1393)، بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر شکل مقطع ورودی باکس سرریز سدگرمی چای بر ضریب آبگذری سرریز، پايان‌نامه کارشناسی ارشد عمران، سازه هيدروليكي دانشكده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

سعید ذوالفقاری، مجتبی صانعی و مهدی اژدری مقدم (1393)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر مواد ریزدانه چسبنده بر راندمان رسوبگیری حوضچه­های رسوبگیر گردابی، پايان‌نامه کارشناسی ارشد عمران، سازه هيدروليكي دانشكده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

خشایار بیرانوند ، مجتبی صانعی و عبدالنبی عبده کلاهچی (1393، بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکاف های مستطیلی بر مقاومت سازه پایه پل و ارائه روشی برای اجرای آن ، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان.

محمد فرامرز، سید علی ایوب زاده، مهدی حبیبی، محمد رستمی و مجتبی صانعی (1393)، بررسی تاثیر شکل بستر کانال بر آبگذری سرریزهای جانبی، پايان‌نامه دکتری ، دانشكده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

مهدی حسن زاده ، مجتبی صانعی و سید علی ایوبزاده (1393) ، بررسی آزمایشگاهی تاثیر سرریز جانبی روی مرفولوژی بستر کانال، پايان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشكده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس.

بهشاد مهاجر ، مجتبی صانعی و هومن حاجی کندی (1393) ، مدلسازی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف آبشکن نفوذناپذیر و تاثیر اقدامات کنترلی در کاهش آبشستگی با استفاده از دسته شمع­های قربانی، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی.

فروغ علی­زاده، محسن مسعودیان، مجتبی صانعی و علیرضا عمادی (1393)، بررسی آزمایشگاهی و عددی میدان جریان اطراف سرریز – دریچه نیم­­استوانه­ای، پايان‌نامه کارشناسی ارشد، سازه­هاي آبي دانشكده كشاورزي، دانشگاه مازندران.

علی مقصود لو نژاد، احمد احمدی، مجتبی صانعی (1394)” تاثیر سرعت در لوله مکش بهینه بر راندمان تخلیه رسوب روش هیدروساکشن بااستفاده از مدل فیزیکی”. پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده مهندسي عمران و معماري، دانشگاه صنعتي شاهرود.

مجید زعفری، مجتبی صانعی، امیرخسروجردی، محمودشفاعی بجستان، (1394)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر لنگر دوم سطحشکاف ب نمیزان آبشستگی موضعی پایه های پل، پايان‌نامه دکتری، دانشكده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

فرشته محمدی خاناپشتانی، مسعود کرباسی، مجتبی صانعی، (1394)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر مصالح رس دار بر میزان آبشستگی پایین دست دریچه ها، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده کشاورزی، دانشگاه زنجان.

مهدی چراغعلی، احمد احمدی،مجتبی صانعی (1394)” تاثیر موقعیت خروجی لوله مکش بر راندمان تخلیه رسوب روش هیدروساکشن بااستفاده از مدل فیزیکی”. پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده مهندسي عمران و معماري، دانشگاه صنعتي شاهرود.

رضا پیشگر، سید علی ایوبزاده، مجتبی صانعی، مسعود قدسیان، (1394)، بررسی مشخصات هندسی لوله مکش بر راندمان تخلیه رسوب از مخازن سدها در روش هیدروساکشن، پايان‌نامه دکتری ، دانشكده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

نسیبه سلطانی، حسام قدوسی، مجتبی صانعی، مسعود کرباسی، (1395)، بررسی هیدرولیک جریان در سرریز دریچه دایره­ای و تعیین مشخصات حفره آبشستگی پایین دست آن، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده کشاورزی، دانشگاه زنجان.

اردلانی اعظم، بختیاری مرتضی و صانعی مجتبی، (1395)،بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف و لنگر دوم سطح شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه پل، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده مهندسی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر.

حیدری مهناز، بختیاری مرتضی و صانعی مجتبی، (1395)، بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای هندسی و رقوم قرارگیری شکاف بر روی کنترل آبشستگی موضعی پایه­ی پل، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده مهندسی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر.

رضا بنده لو م. صانعی مجتبی ، (1395)، بررسی آزمایشگاهی کاربرد سازه دیواره جداکننده (Skimming Wall) در کنترل رسوب ورودی به آبگیری از رودخانه، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ

امیر مرادی نژاد، حمزه حق یابی، مجتبی صانعی (1396)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد توامان دیوار جداکننده و اپی بر هیدرولیک جریان و رسوب در مجاورت دهانه آبگیر جانبی، رساله دکتری سازه­های آبی، گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه لرستان.

حامد حق نظر، رامین امینی و مجتبی صانعی (1396)، مديريت بهره برداري و برداشت مصالح رودخانه­اي با توجه به آورد رسوب رودخانه به روش آزمايشگاهی و عددي، رساله دکتری سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده مهندسي عمران و معماري، دانشگاه صنعتي شاهرود.

مسعود ساجدی سابق، عبدالحی ، صانعی، بهمنش، متین فر (1396)، بررسی آزمایشگاهی افزایش راندمان تخلیه مواد جامد در بستر حوضچه استوانه­ای شکل پرورش ماهی به کمک صفحات مستغرق،

داوود داود مقامی، حسن بانژاد، سیداسداله محسنی موحدو مجتبی صانعی(1396) ، بررسی مشخصات و رفتار هیدرولیکی جریان عبوری از سازه پیشنهادی چک دراپ نوک اردکی به منظور کنترل بهینه آبگیری، رساله دکتری سازه­های آبی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.

تبریزی هانی، حقی آبی ف صانعی ، یونسی (1396)، ارزیابی آزمایشگاهی و عددی اثر سازه¬های دیوار جدا کننده، آبشکن و آستانه بر کنترل رسوب ورودی به آبگیرهای جانبی واقع بر قوس رودخانه رساله دکتری سازه­های آبی، گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه لرستان.

حاج بابایی احسان، حسینی سید عباس و صانعی مجتبی (1396)، بررسی اثر شیب بستر و ذرات معلق بر انتقال بار بستر در شرایط جریان آب غیر زلال، پايان‌نامه دکتری، دانشكده عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

بابک قبادی زیوه، مجتبی صانعی، (1396) عملکرد هیدرولیکی سرریز کلیدپیانویی به عنوان سرریز جانبی با زاویه 45 درجه، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ.

پارسایی ع.، حق آبی ا.ح.، صانعی م. و ترابی ح. (1396)، تعیین خصوصیات هیدرولیکی سرریزهای پلکانی تاج دایره­ای، رساله دکتری سازه­های آبی، گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه لرستان.

مهری ، سلطانی ، صانعی و رستمی (1396)، مدلسازی آزمایشگاهی و عددی بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریز جانبی کلید پیانویی درقوس کانال­های پایدار، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی کشاورزی،  پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران.

احسان عالی نژادیان، صانعی م. ، حسینی س.ا. (1396)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات عرضی دهانه¬ی تونل پایین دست سرریز اوجی بر عملکرد هیدرولیکی جریان خروجی (مطالعه¬ی موردی سرریز سد گرمی چای)، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ.

میکاییلی، سلطانی ، رستمی و صانعی(1396) ، بررسی عملکرد سرریزهای جانبی کلید پیانویی در قوس آبراهه­های با بستر فرسایش پذیر (آزمایشگاهی – عددی)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی کشاورزی، پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران.

گلیج ، حقی آبی ، صانعی، یونسی(1396)، بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر زاویه آبگیری همراه با سازه­های دیوار جدا کننده ، آبشکن و آستانه بر کنترل رسوب ورودی به آبگیرهای جانبی واقع درقوس رودخانه، رساله دکتری سازه­های آبی، گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه لرستان.

محمود کریمی، عطاری ج. صانعی م. جلیلی م. (در حال اجرا) ، بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار جریان روی سرریز کلیدپیانویی جانبی،، رساله دکتری سازه­های آبی، گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید بهشتی (پردیس شهید عباسپور).

مریم یگانه، صانعی،حسینی  (1398)، بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریز کلید پیانویی مثلثی شکل، رساله دکتری سازه¬های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزادواحد اراک

شیوا توکلی غیاثی و صانعی (در حال (اجرا) ، بررسی آزمایشگاهی کاربرد هیدروساکشن با لوله­های افقی و مایل در رسوب­زدایی از مخازن سدها، رساله دکتری سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني، دانشگاه تهران.

معین آصفی، یونسی، صانعی (در حال (اجرا)، بررسی پوشش گیاهی سیلابدشت بر آبشستگی پایه پل درمقاطع مرکب،  رساله دکتری سازه­های آبی، گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه لرستان.

ابوالفضل ساغری، حسینی خ. ، صانعی م. (در حال (اجرا) ، بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد هیدرولیکی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه­ای واقع در قوس 180، رساله دکتری سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران دانشگاه سمنان.

محمد رزمی، صانعی م.، بصیرت ش. (در حال (اجرا)، شبیه­سازی و پیش­بینی ضریب دبی سرریز جانبی مستطیلی با استفاده از روش­های عددی و هوش مصنوعی، رساله دکتری دانشکده عمران دانشگاه آزاد واحد نجف آباد.

آتوسا لطیفی، حسینی س. ع. و صانعی م. ( 1397) ، برسی مقایسه آبشستگی ناشی از جت­های ترکیبی و جت منفرد ، رساله دکتری، دانشكده عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

مینا سادات سیدجواد، نایینی ا. و صانعی م. (در حال (اجرا) ، بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی ذوزنقه­ای،  رساله دکتری سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني، دانشگاه تهران.

فرودی ع.، روشنگر ک.، صانعی م. (1398)، بررسی و ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هندسی برعملکرد هیدرولیکی سرریزهای اوجی و اوجی پلکانی قوس محور، رساله دکتری، دانشکده عمران دانشگاه تبریز

مریم مهدی پور، صانعی م. (1396)بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات شیب کف بند پایین دست سرریز اوجی بر عملکرد هیدرولیکی جریان خروجی (مطالعه¬ی موردی سرریز سد گرمی چای)، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ.

اسلام پناه، نایینی ا. و صانعی م. ( 1396) ، تاثیر تعداد کنگره­ها بر دبی عبوری از سرریز کلید پیانویی مستطیلی ذوزنقه­ای، پايان‌نامه كارشناسي ارشد سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني، دانشگاه تهران.

سولماز اسماعیلی، سلطانی ج.، صانعی م. و رستمی م. (1397)، مطالعه­ی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی سرریز جانبی کلید پیانویی در قوس 180 درجه کانال­های صلب، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی کشاورزی، پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران.

مهدي جمشیدی، سلطانی ج. ، رستمی م. و صانعی م. (1397)، بررسی آزمایشگاهی اثر بستر کانال بر آبگذری سرریزهای جانبی کلید پیانویی در آبراهه­های قوسی، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسی کشاورزی،  پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران.

عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج
 • انجمن هيدروليك ايران – نوع عضويت: پيوسته – شماره عضويت: 1-300-1374
 • كميته ملي سدهاي بزرگ ايران- نوع عضويت اصلي- شماره عضويت 16-I.
 • سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، رشته مهندسي عمران، عضويت 03923-0-3-10.
 • عضو هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران – 1382-1386.
 • عضو کمیته علمی – فنی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری-
 • عضو کمیته فنی گروه مهندسی رودخانه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • عضو هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران – 1392تاکنون
 • عضو هیات تحریریه مجله هیدرولیک ایران- 1397 تاکنون
 • عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش­های کاربردی علوم آب –
 • داوری مجلات علمی پژوهشی:
  • مهندسی و مدیریت آبخیز
  • علوم ومهندسی آبخیزداری ایران
  • پژوهش آب ایران
  • پژوهش سازندگی
  • مهندسی دریا
  • تحقیقات کاربردی مهندسی سازه‌های آبیاری و زه‌کشی
  • Hydro informatics
  • (Civil Engineerng Infrastructures Journal (CEIJ
 • Journal of Agricultural Science and Technology (JAST)
تشویقات و جوایز علمی

پ‍ژوهشگر نمونه در بخش منابع طبيعي وآبخيزداري وزارت جهاد کشاورزی سال 1388

پ‍ژوهشگر نمونه در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سال 1393

پ‍ژوهشگر نمونه در بخش منابع طبيعي وآبخيزداري وزارت جهاد کشاورزی سال 1394

فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی

همكار تحقيقاتي پروژه‌ی مدل هيدروليكي بند انحرافي زولا چاي (1:40)، مركز تحقيقات آب (جهاد)-1369.

همكار تحقيقاتي پروژه‌ی مدل فيزيكي شوت اضطراري نيروگاه سپيدان (1:25)، مركز تحقيقات آب (جهاد)-1369.

همكار تحقيقاتي پروژه‌ی مدل هيدروليكي سرريز سد مسجد سليمان (1:66)، مركز تحقيقات آب (نيرو)-1370.

مدير پروژه‌ی مدل هيدروليكي سيستم انحراف سد كارون 3 (1:60)، مركز تحقيقات آب (نيرو)-1371.

مدير پروژه‌ی مدل هيدروليكي جامع سد كارون 3 (1:80)، مركز تحقيقات آب (نيرو)-1371.

مدير پروژه‌ی مدل هيدروليكي سرريز نياتك (1:40)، مركز تحقيقات آب (نيرو)-1371.

مدير پروژه‌ی مدل هيدروليكي ترميم سرريز سد كارون 1 (1:66)  (1:15)، مركز تحقيقات آب (نيرو)-1372.

همكار تحقيقاتي پروژه‌ی مدل هيدروليكي سرريز سد كرخه (1:66)، مركز تحقيقات آب (نيرو)-1372.

همكار تحقيقاتي پروژه‌ی مدل فيزيكي حوضچه‌ی رسوبگير گردابي كرخه (1:7)، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري-1374.

كارشناس همكار در پروژه‌ی آبراهه شمال-جنوب (كانال كشتيراني فارس –خزر)، شركت جهاد تحقيقات -1376.

كارشناس همكار در پروژه‌ی ارزيابي بنادر نظامي جنوب، نيروي دريائي سپاه پاسداران -1376.

مدير پروژه‌ی مدل هيدروليكي دريچه‌ی تحتاني سد كوثر، (1:20)، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري-1378.

همكار تحقيقاتي پروژه‌ی بررسي آزمايشگاهي تأثير پوشش گياهي بر پارامترهاي هيدروليكي در رودخانه، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري- 1384.

همکار طرح تحقیقاتی ارزیابی کیفی طرح‌های اجرا شده مهار سیل در رودخانه‌ها و مسیل‌های استان کرمانشاه – مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري کشور- شماره فروست 140/84 – 1383.

همکار طرح تحقیقاتی ارزیابی کیفی طرح‌های اجرا شده مهار سیلاب در رودخانه‌های استان اصفهان، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري کشور- 1384.

مجری طرح محوری ارزیابی طرح‌های اجرا شده مهار سیل در رودخانه‌ها و مسیل‌ها – مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري- 1384.

مجری طرح تحقيقاتي بهینه‌سازی طول و فاصله‌ی آبشکن‌های انتقالی، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري- 1385.

مجری طرح تحقيقاتي بررسی آزمایشگاهی تعیین ابعاد حفره آبشستگی پائین دست سرریزهای ریزشی آزاد، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري-( 1387).

همكار تحقيقاتي پروژه‌ی بررسي آزمايشگاهي رابطه‌ی ضريب زبري و دانه‌بندي بستر آبراهه‌ها، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري- (1387).

همکار پروژه‌ی مدل هيدروليكي دريچه‌ی تحتاني سد نرماشیر، (1:20)، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري- 1387.

همكار تحقيقاتي پروژه‌ی بررسي اعتبار سنجی شاخص فرسایش پذیری شیاری چند مدل فرآیندی فرسایش، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري- (1388)

همكار تحقيقاتي پروژه‌ی بررسي آزمايشگاهي ضریب زبری پوشش گیاهی مستغرق در بستر رودخانه­ها، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري- (1388).

مجري طرح تحقيقاتي تدوين زير برنامه روش­هاي مهندسي حفاظت بستر و كناره آبراهه­ها و مسيل­ها، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري- (1388).

مجری طرح تحقيقاتي بررسي آبشستگی موضعی ناشی از جت­های افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمايشگاهي، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري- ( 1388).

مجری طرح خاص مباني طراحي سازه هاي كنترل فرسايش در رودخانه­ها و آبراهه­ها، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري (1388). سازمان جنگل­ها ومراتع و آبخیزداری کشور

همكار تحقيقاتي طرح پژوهشی مطالعه و بررسي آبشستگی موضعی ناشی از جت­های افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمايشگاهي و شبکه­های عصبی مصنوعی، معاونت پژوهشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران. (1389)

مجری طرح تحقيقاتي بررسی آزمایشگاهی عملكرد آبشكن­ها در سيلابدشت­ها، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري-( 1389).

مجری طرح تحقيقاتي بررسی آزمایشگاهی پوشش گیاهی در سيلابدشت­ها، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري- (1390).

مجری طرح تحقيقاتي بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پایه پل­ها، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري-(1390).

همکار طرح تحقیقاتی ارزیابی و بررسی ضرایب فرسایش شیاری در چند مدل فرایندی فرسایش خاک بااستفاده از شبیه سازی رواناب- پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری – (1391).

مجری طرح UNCC بررسي تغييرات فيزيكوشيميايي منطقه ساحلي بوشهر تا عسلويه تحت تاثير تأسيسات ساحلي موجود (1391)- پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری – (1391).

مجری طرح تحقیقاتی  بررسي آزمايشگاهي و تحليلي انتقال بار بستر بر روي شيب­هاي تند، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری – (1391).

مجری طرح تحقيقاتي بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده توام صفحات مستغرق و آبشکن در جلوگیری از ورود رسوبات به دهانه آبگیر ، پزوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1391).

مجری طرح تحقيقاتي بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در افزايش راندمان رسوبگیري حوضچه‌هاي رسوبگير گردابی، پزوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1391).

همكار تحقيقاتي پروژه‌ی معرفي فن‌اوري فتو بيوراكتور در توليد جلبك به‌منظور تكثير و پرورش ميگو در ايران، موسسه‌ی تحقيقات شيلات ايران-  (1392).

مجری طرح تحقيقاتي بررسی آزمایشگاهی تاثير آبشكن‌ها بر كنترل فرسايش كناري رودخانه‌ها، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1392).

مجری طرح تحقيقاتي بررسی آزمایشگاهی اثر مقیاس بر عملکرد هیدرولیکی سرریز  سد گرمی چای، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1393).

مجری طرح تحقیقاتی بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق با مصالح چسبنده، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1394)

همکار تحقیقاتی طرح بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریزهای جانبی پخش سیلاب پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1394)

همکار تحقیقاتی طرح بررسی و الویت بندی انواع مصالح بدنه سدهای زیرزمینی با استفاده از مدل فیزیکی پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1394)

همکار تحقیقاتی طرح بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات بستر کانال آبرسان بر ضریب آبگذری سرریزهای جانبی در پروژه­های پخش سیلاب پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1394)

همکار تحقیقاتی طرح برررسی  آزمایشگاهی اثر غیر یکنواختی دانه بندی رسوبات در تغییرات مرفولژیکی بستر- پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1394)

مجری طرح تحقیقاتی بررسی و شناخت ویژگی­های پوشش گیاهی رودخانه­ها و مسیل­های غرب کشور پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1395)

مجری طرح تحقیقاتی بررسی و شناخت ویژگی­های فرسایش رودخانه­ها و مسیل­های غرب کشور پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1395)

مجری طرح تحقیقاتی بررسی و شناخت ویژگی­های سازه­ای رودخانه­ها و مسیل­های غرب کشور پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1395)

مجری طرح تحقیقاتی بررسی و شناخت ویژگی­های عمومی رودخانه­ها و مسیل­های غرب کشور پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1395)

مجری طرح تحقیقاتی بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر مکان روزنه های مساحت یکسان روی پایه در کاهش آبشستگی موضعی ، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1396)

همکار تحقیقاتی طرح بررسی پایدار سازی کناره رودخانه­ها با پوشش گیاهی پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1396)

مجری طرح تحقیقاتی بررسی مشخصات هندسی لوله مکش بر راندمان تخلیه رسوب در روش هیدروساکشن، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري-(1396)

مسئولیت ها