سید‌احمد حسینی

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
1348/4/15
محل کار
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیک
sahosseini@yahoo.com , hosseini.ahmad@gmail.com
سمت فعلی
عضو هیات علمی
شغل و تاریخ استخدام
1375
مرتبه و پایه
استادیار پایه 24
رشته و گرایش تخصصی
مهندسی آب
آخرین مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
مهندسی رودخانه- سازه های هیدرولیکی - آبیاری- مدلهای فیزیکی- GIS
مدارج علمی
مدارج تحصیلی

1- دکتری آبياري و زهكشي از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2- فوق‌لیسانس مهندسي آبياري و زهكشي از دانشگاه تبريز

3- ليسانس مهندسي‌ آبياري از دانشگاه شهيد چمران اهواز

دوره های تخصصی
تالیفات
کتب منتشر شده
ویرایش علمی کتاب
مقالات علمی - پژوهشی

حسینی،سيداحمد ابراهيم‌صابري مهدي‌حبيبي،1383 ،مجله علمی پژوهشی آب و آبخیز (جلد 1 شماره 1)، ارزیابی اقتصادی آب‌شکن‌های احداث‌شده در زنجان رود

حسینی،سيداحمد نصرالله جواهری مهدي‌حبيبي،1384، مجله علمی ترویجی حفاظت آب‌وخاک (جلد 1 شماره 1)، کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در گزینه یابی و انتخاب مسیر کانال‌های انتقال و سازه‌های هيدروليكي
حسینی، سيداحمد مهدي‌حبيبي، 1384،مجله علمی ترویجی حفاظت آب‌وخاک (جلد 1 شماره 2)، ارزیابی فنی آب‌شکن‌های احداث‌شده براي حفاظت از اراضي جناحين زنجان رود
سيداحمدحسینی، 1385، مجله‌ي علمی ترویجی حفاظت آب‌وخاک (جلد 2 شماره 2)، معرفي نرم‌افزار پایگاه اطلاعات توصيفي رودخانه‌ها و مسیل‌های كشور
حسینی،سيداحمدمهدي‌حبيبي، 1385، مجله‌ي علمی ترویجی حفاظت آب‌وخاک (جلد 2 شماره 3)، ارزيابي و طبقه‌بندی اطلاعات و ويژگي‌هاي رودخانه‌ها و مسیل‌هاي کشور
طلايي،رضا، سيداحمدحسيني، فرزانه عظيمي، 1385، مجله‌ي علمی ترویجی حفاظت آب‌وخاک (جلد 2 شماره 3)، ارائه الگوي اولویت‌‌بندي رودخانه‌ها و مسیل‌ها براي ساماندهي آن‌ها
حبيبي،مهدي سيداحمدحسيني، 1385، مجله‌ي علمی ترویجی حفاظت آب‌وخاک (جلد 2 شماره 4)، كاربرد سنجش‌ازدور در مطالعات رودخانه‌ها و مسيل‌ها
حسینی،سيداحمد مهدي‌حبيبي مجتبي صانعي منصور پاره‌كار، 1389، مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي آبياري دانشگاه شهید چمران اهواز (جلد 33 شماره 1)، مطالعه آزمايشگاهي ارتعاشات و نيروهاي وارد بر دريچه‌های سرویس و اضطراری در مجاری تخلیه کننده تحتانی سدها (مطالعه موردي تخليه كننده تحتانی سد نرماشیر)
حسینی،سيداحمد مجتبي صانعي، 1389، مجله‌ي علمي پ‍‍پژوهشی آبخيزداري ايران (جلد 4 شماره 12)، تعيين آزمايشگاهي ظرفیت آبگذری دريچه‌های سرویس و اضطراری در مجاری تخلیه کننده‌ِ تحتانی سدها (مطالعه موردي تخليه كننده تحتانی سد نرماشیر)
سيداحمدحسینی، 1390، مجله‌ي علمی ترویجی حفاظت آب‌وخاک، كاربرد مدل‌هاي رياضي و سیستم‌های اطلاعات جغرافيايي در توليد نقشه‌هاي پهنه‌بندي سيلاب
افتخاري اميرحسين، علي سلاجقه، سيداحمدحسینی، 1390، فصلنامه جغرافياي طبيعي دانشگاه آزاد، سال4، شماره12، ارزيابي پهنه‌بندي سيل با تغييرات ضريب زبري مطالعه موردي رودخانه اترک
طلايي،رضا، فرزانه عظيمي،سيداحمدحسيني، 1391، International journal of agricultural science, research and technology (IJASRT)
erosion hazard index methodology (EHIM) for streams erodibility assessment (Ardabil-Province)
حسینی،سيداحمد، نصرالله جواهري، مهدي حبيبي، 1391، مجله علمی پژوهشی مهندسي و مديريت آبخیز، ارائه‌ راهبردهای فني در مكان‌يابي نقاط مناسب به‌منظور برداشت رسوبات رودخانه‌اي

آزاده جباری، سیداحمد حسینی، امیرحمزه حقی آبی ، صمد امامقلی زاده، عبدالکریم بهنیا، 1393، فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب، برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

,Solmaz Farajzadeh, Ali Salajegheh, Hassan Ahmadi and Sayed Ahmad Hosseini

2014
Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Scienc
Department of Watershed management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU),Tehran, Iran
پوریا آسیابان، منوچهر فتحی مقدم، سجاد کیانی، سيداحمدحسینی، 1394، نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز، بررسی اثر نسبت طول به عرض روزنه‌های مستطیلی بر ضریب دبی
سجاد کیانی، صلاح کوچک زاده، سيداحمدحسینی، 1394، نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز، اثر انحناي سرريز تخليه بر ضريب بده و رفتار هيدروليکي کانال رَسِش: مطالعه موردي سد گرمی چای
سجاد کیانی، صلاح کوچک زاده، سيداحمدحسینی، 1394، مجله مهندسی منابع آب، بررسي آبي سرريز منحني پیوند در شرايط قوس محوري: مطالعه‌ی موردي سد گرمی چای
ابراهیم بروشکه و سيداحمدحسینی، 1395، مجله‌ي علمي پژوهشي مهندسي و مديريت آبخيز، بررسی روند تغییرات مورفولوژی رودخانه زرینه‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
حسینی،سيداحمد، محمود رائینی، فرود شریفی،محمدعلی غلامی، 1395، مجله‌ي علمي پژوهشي مهندسي و مديريت آبخيز، بررسي فرسایش‌پذیری مالچ‌های زیستی در کانال‌های خاکی با استفاده از شبیه‌سازی بارش
حسینی،سيداحمد، فرود شریفی، محمود رائینی، محمدعلی غلامی، 1395، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ارزیابی آزمایشگاهی اثر بهبوددهنده‌ها در افزایش مقاومت فرسایشی خاک‌های ریزدانه دشت ارایض خوزستان
منصور جهان تیغ، سيداحمدحسینی، 1395، مجله‌ي علمي پژوهشي مهندسي و مديريت آبخيز، ارزیابی ويژگي‌هاي فرسایش‌پذیری و ليتولوژي مسير حاشيه رودخانه‌ها و مسيل‌هاي منطقه سيستان

مقالات علمی - ترویجی
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
سابقه فعالیت آموزشی
سابقه فعالیت پژوهشی
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی
عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج
تشویقات و جوایز علمی
فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی
مسئولیت ها