رضا بیات

مشخصات عمومی
تاریخ و محل تولد
محل کار
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیک
bayat52@gmail.com
سمت فعلی
شغل و تاریخ استخدام
عضو هیات علمی 1379
مرتبه و پایه
11
رشته و گرایش تخصصی
خاکشناسی- فرسایش
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه
فرسایش رسوب آبکند GIS RS
مدارج علمی
مدارج تحصیلی

1-كارشناسي، خاكشناسي، دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان، رشت ، 1371- 1375

عنوان جلسه بحث: بررسی وضعیت ماده آلی خاک های منطقه جنگلی سراوان. استاد راهنما: دکتر عزیزی

 

2- كارشناسي ارشد، خاكشناسي، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، کرج ، 1376-1378

عنوان جلسه بحث: بررسی کاربرد سنجش از دور در مطالعات فرسایش خاک. استاد راهنما: دکتر رفاهی

عنوان پايان نامه: بررسي كار آيي مدلهاي MPSIAC و EPM در برآورد رسوب حوزه آبخيز طالقان به كمك GIS

استاد راهنما: دکتر رفاهی- استاد مشاور: دکتر درویش صفت

3-دانشجوی ورودی مهر 1394دکتری خاكشناسي، دانشكده كشاورزي دانشگاه لرستان، خرم آباد.

دوره های تخصصی
مدل های فرسایش و رسوب
 طبقه بندی مورفوکلیماتیک آبکندهای ایران
مطالعات صحرائی و فرسایش
مدیریت یکپارچه  منابع، آب، خاک و پوشش گیاهی در حوزه های آبخیز
دوره  GIS  و  RS پیش رفته
تالیفات
کتب منتشر شده
ویرایش علمی کتاب
مقالات علمی - پژوهشی
 1. بيات ر.، ح. رفاهي، ع. ا. درويش صفت و ف. سرمدیان. 1380. بررسي كار آيي مدلهايMPSIAC و EPM در برآورد رسوب حوزه آبخيز طالقان به كمك GIS  مجله علوم كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران  جلد 1 شماره 32.
 2. بيات ر.، م. محمود آبادی ح. رفاهي.1385 بررسي اهميت عوامل مدل‌هاي تجربي MPSIAC و EPM در برآورد رسوب. مجله بیایان جلد 11 شماره1.
 3. محمدی ها،. ش.، پيروان ح. ر.، موسوي حرمي ر.، فيض نيا س. و بیات ر. 1390. بررسی میزان فرسایش و تولید رسوب درحوزه آبخیز ایوانکی با استفاده از مدل های FSM و MPSIAC و ایستگاه رسوبسنجی. پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی. سال 27 شماره پیاپی 45- شماره 4 زمستان 1390.
 4. بيات، ر.، جعفری اردکانی ع.و شاه کرمی، ع. 1390. بررسی وضعیت فرسایش در استان لرستان به کمک RS و GIS. فصلنامه علمي پژوهشي اكوسيستم­هاي طبيعي ايران
 5. بيات ر.، قرمزچشمه، ب و ح. رفاهي 1390 . بررسي نقش تاج پوشش در رسوبدهی. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز. جلد 3،  شماره 4.
 6. بيات، ر.، سررشته داری، ا.،جعفری اردکانی ع. و سکوتی اسکویی ر. 1391. شبیه­سازی تاثیر مدیریت کاربری اراضی بر فرسایش خاک حوزه آبخیز دریاچه ارومیه. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز. جلد 4،  شماره 3.
 7. بيات ر.، نیک کامی د.، صوفی، م. و مهدی پور آ. 1392. بررسی تحقيقات و چالش‌های موجود در زمینه مهار فرسايش خندقی در ایران. مجله علمی ترویجی ترویج آبخیزداری.
 8. زنجانی جم، م.، بيات ر.، صوفی، م.، و رسولی، م. 1392. بررسي و طبقه بندي مورفوكليماتيك خندق­های استان زنجان. مجله پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) شماره 99.
 9. بيات، ر. و جعفری اردکانی. 1393. اولویت­بندی شهرستان­های استان هرمزگان از نظر وضعیت فرسایش خاک به کمک مدل EPM . فصلنامه علمي پژوهشي اكوسيستم­هاي طبيعي ايران
 10. ترکاشوند ع. م، بیات ر.، جعفری س. و نصراله مولایی هشجین. تعیین عامل کاربری با استفاده از شاخص های سنجش از دور در مدل  EPM در حوضه سراب سد تاریک رودبار  گیلان. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای طبیعی.
 11. سمیه جعفری، رضا بيات، امیر حسین چرخابی و فاضل ایرانمنش و نادر جلالی. 1394. كاربرد تصاوير ماهواره اي و تحليل گل باد در شناسايي منشا تپه هاي ماسه اي خوزستان. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز. جلد ..،  شماره ...
 12. رحیم کاظمی صمد شادفر- رضا بیات.1394. بررسی عوامل موثر در پتانسیل یابی منابع آب سازند های سخت، مطالعه موردی منطقه کارستی لار. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز
 13. زهرا گرامی- محمود عرب خدری- حسن اسدی- رضا بیات 1395. بررسی تاثیرپذیری تغییرات فصلی میزان رسوبدهی معلق از نوسانات زمانی فرسایندگی باران (مطالعهی موردی: حوضهی کسیلیان). پژوهشنامه مدیریت حوزه های آبخیز.
 14. رضا بیات و مریم رستمی. 1394. اولويت بندي حوزه هاي آبخيز بر مبناي وضعيت فرسايش با استفاده از مدلهاي تجربي مطالعه موردي: حوزه آبخيز ارو( ( MPSIAC و EPM. فصلنامه علمي پژوهشي اکوسیستم های طبیعی ایران
 15. معدنچی رضا بیات، کاکا شاهدی 1395. بررسی تاثیرعملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب حوضه آبخیز دره مرید در استان کرمان.
 16. رضا بیات، سمیه جعفری، باقر قرمزچشمه و امیرحسین چرخابی .1394. مطالعه تأثير ریزگردها بر تغييرات پوشش گياهي (مطالعة موردي: تالاب شادگان، خوزستان) . نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی .دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17 -32
 17. پرویزی ی.، بیات ر. و 8 نفر همکار. 1395. بررسی و مقایسه پتانسیل عملیات مکانیکی آبخیزداری و پخش سیلاب و بانکت‌بندی در ترسیب کربن در برخی مناطق اقلیمی کشور. علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ش 34 ج 10.
 18. حشمت­اله آقارضی علی اکبر داوودی­راد مهدی مردیان رضا بیات.1394. ارائه الگوی اصلاحی- تکمیلی برنامه­های آبخیزداری به منظور کاهش رسوب­دهی در حوزه آبخیز هفتان تفرش. مجله جغرافیا وو برنامه ریزی محیطی.
 19. معدنچی پ.، بیات ر. و شاهدی ک. 1395. بررسی تاثیرعملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب اراضی مرتعی مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی حوضه آبخیز دره مرید کرمان). تحقیقات مرتع و بیابان ایران.
 20. H. Charkhabi, M. Sakizadeh, R. Bayat. 2008. Land use effects on heavy metal pollution of river sedimen ts in Guilan, southwest of the Caspian Sea. Caspian J. Env. Sci. 2008, Vol. 6 No.2 pp. 133~140.
 21. Talaei, Reza, Jafari Ardakani, Ali, Azimi, Farzaneh, Bayat, Reza, Parehkar, Mansoor. 2011. Influence of Pasture and Rainfed Agriculture Land uses on Soil Loss in Dojag-Chay Subwatershed (Ardabil Province-NW Iran). Journal of Rangeland Science. Article No: 09-JRS-ISSN: 2008-9996.
 22. Amir Sareshtehdari, Mohammad Ghafouri, Ali Jafari Ardakani and Reza Bayat. 2015. Reliability of Land Capability Map in Catchment Hydrological Simulation using SWAT Model. ECOPERSIA, 2 (3), 713-723
مقالات علمی - ترویجی
 1. بيات، ر. و مرادی ش. 1393. مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی نسبت تحویل رسوب. مجله علمی ترویجی ترویج آبخیزداری.
 1. بیات ر. و  رستمي م. 1395. بررسی توسعه فرسایش آبكندی در حوزه آبخیز ارو و ارائه راهکارهای مقابله با آن. ترویج آبخیزداری.پیاپی 14.
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
 1. چرخابي ا. ح.، ع. قدرتي و ر. بيات. 1381. بررسي منابع آلاينده خاك و آب، مطالعه موردي حوزه آبخيز سياهرود، گيلان. مجموعه مقالات اولين همايش نقش و جايگاه آبخيزداري در توسعه منابع طبيعي و كشاورزي حاشيه درياي خزر.
 2. بيات ر. و م. محمود آبادی 1384. تعیین تاثیر عوامل رسوب مدل های تجربی MPSIAC و EPM در بر آورد رسوب. مجموعه مقالات سومین همایش فرسایش و رسوب.
 3. بيات ر.، قرمزچشمه، ب و ح. رفاهي 1384 . بررسي نقش پوشش گیاهی در مدیریت توليد رسوب. مجموعه مقالات اولين همايش مدیریت رسوب. سازمان آب و برق خوزستان.
 4. قرمزچشمه، ب.، بيات ر. و ح. رفاهي 1384. بررسی اثر توزیعی عوامل موثر در خطای نقشه های تولید رسوب مدل های MPSIAC و EPM. مجموعه مقالات سومین همایش فرسایش و رسوب.
 5. بیات ر.، سررشته داری ا.،  جعفری اردکانی ع. و چرخابی ا. ح. 1386. بررسی میزان هدر رفت عناصر غذایی و تأثير آن بر حاصلخيزي اراضي جنگلي. اولین همایش منطقه ای کشاورزی در شمال کشور:موانع، مشکلات و راهکارها.
 6. جعفری اردکانی ع.، بیات ر.، سررشته داری ا.،  و کیاحیرتی، ج. 1386. بررسی و تعیین مناطق حساس به فرسایش آبی در حوزه های استان گیلان. اولین همایش منطقه ای کشاورزی در شمال کشور:موانع، مشکلات و راهکارها.
 7. داودي راد، ع.، صوفي م. و بيات ر. 1386. فرسايش آبكندي خطر جدي در كمين ابنيه فني.  مجموعه مقالات سومين كنگره ملي مهندسي عمران. تبريز – دانشگاه تبريز.
 8. جعفری اردکانی ع.، بيات، ر.، پیروان، ح. ر.، شریعت جعفری، م.، و چرخابی ا.ح. 1388. بررسی وضعیت فرسایش و رسوب در واحد های لسی استان گلستان. ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران.
 9. بيات، ر.، شریعت جعفری، م.، جعفری اردکانی ع. و سررشته داری، ا. 1389. بررسی فرسایش و رسوب زایی واحد های سنگ شناسی در زیر حوضه های تالاب انزلی. ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب.
 10. مهدی پور، آ.، صوفی، م.، بنی اسدی، م. و بيات، ر. 1389. مقایسه روش های کاهش رسوب ناشی از فرسایش آبکندی. ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب.
 11. اسمعلی، ا.، سمیعی، م.، بیات،ر. و لطفی، ز. 1390. ارزیابی روشهای همگن بندی هیدرولوژیکی در حوزه های آبخیز استان تهران. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.
 12. پيروان، ح. ر. و بيات، ر. 1390. برنامه راهبردي شناخت و پايش عوامل مؤثر بر فرسايش ورسوبزايي سازندهاي حساس كشور هفتمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران.دانشگاه صنعتي شاهرود.
 13. بيات، ر.، جعفری اردکانی ع.و شاه کرمی، ع. 1390. بررسی وضعیت فرسایش در استان لرستان به کمک RS و GIS. اولین همایش منطقه ای جنگل های زاگرس مرکزی. قابلیت ها و تنگناها (اهمیت جنگل های زاگرس مرکزی در چشم انداز توسعه منطقه)، خرم آباد.
 14. بيات، ر.، بهنام ن. و عرب خدری م. 1391. بررسي ميزان هم­خواني نقشه­هاي طبقات فرسايش حاصل از مدل­هاي EPM و MPSIAC (مطالعه موردي حوزه آبخيز شهرياري). سومين کنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب. ساری.
 1. بهنام ن.، پاره کار م.، بيات، ر. و اژدری ع. 1391. ارزیابی کارآیی مدل FSMدر اولویت‌ بندی حوزه های آبخيز با استفاده از GIS (مطالعه موردی:حوزه آبخيز ايوانكي). سومين کنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب. ساری.
 2. بيات، ر.، جعفری اردکانی ع. و سکوتی، ر. 1391. بررسی اثر تغییر کابری اراضی بر فرسایش خاک حوزه آبخیز دریاچه ارومیه. همایش بین المللی دریاچه ارومیه، چاش ها و راهکار ها. ارومیه.
 3. محمد صادق سبط الشیخ انصاری، حمیدرضا پیروان، رضا بیات.1391. محاسبه مقدار فرسایش رودخانه شور در شمال مسجدسلیمان با استفاده از مدل­های EPM و MPSIAC و مقایسه با داده­های ایستگاه رسوب­سنجی. شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. شیراز.
 4. محمد صادق سبط الشیخ انصاری، حمیدرضا پیروان، رضا بیات.1391.استفاده از GIS در برآورد فرسایش حوزه آبخیز شور در شمال مسجدسلیمان در مدل EPM. . سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران. اراک.
 5. بيات، ر.، بهنام نجمه. و نوروزی ع. ا. 1391. بررسي کاربرد برخی آماره­ها در تعیین دقت نقشه­هاي طبقات فرسايش. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردر بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. تهران.
 6. بيات، رضا، قرمزچشمه باقر. و خالدیان حسین. 1391. بررسی رابطه بین برخی مشخصات اقلیمی و فرسایش خاک دریاچه زریوار. اولین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک. سنندج.
 7. زنجانی جم مجید، جعفری اردکانی ع. و بيات، ر. 1391. کاربرد GISدر بکارگیری سریع و آسان مدل فرسایشی EPM (مطالعه موردی: بخشی از حوضه سد سفیدرود). بیستمین همایش ژئوماتیک. تهران.
 8. سميه جعفري، رضا بيات، باقر قرمزچشمه.1392. ارزيابي تاثيرات خشكسالي بر پوشش گياهي تالاب شادگان. نهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري. یزد.
 1. سمیه جعفری، رضا بيات، امیر حسین چرخابی و فاضل ایرانمنش. 1392. تجزیه و تحلیل ارتباط خشکسالی و پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی استان خوزستان). سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گردو غبار. یزد.
 2. زهرا گرامی لوشابی، حسن اسدی، محمود عرب خدری و رضا بیات. 1392. تأثیر توزیع زمانی بارش بر گل­آلودگی رواناب. دومین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر. مشهد.
 3. رضا بيات و علی اکبر داودي راد. 1393. بررسی وضعیت فرسایش حوضه کویر میقان به کمک RS و GIS. همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه. اراک.
 4. بیات ر. و هاشمی علی اصغر. 1393. بررسی وضعیت فرسایش خاک در استان سمنان. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی. سمنان.
 5. زهرا گرامی لوشابی و رضا بیات. 1393. مقایسه پایش خشک­سالی با استفاده از شاخص­های SPI و DI مطالعه موردی: زیر­حوضه ی رودک – لتیان. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی. سمنان.
 6. بیات ر.، سمیه جعفری و چرخابی امیر حسین. 1393. پایش تغییرات سطح خاک، پوشش گیاهی و آب در تالاب شادگان با استفاده از فن آوری سنجش از دور. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی. سمنان.
 7. فاضل ایرانمنش، بیات رضا، چرخابی امیر حسین و مهناز لامعی. 1393. تحلیل پیامدهای ناشی از تغییرات محیطی بر مورفولوژی دیرینه پهنه­های بادرفتی بخش غربی جلگه خوزستان. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی. سمنان.
 8. لطف الله زاده دادور و بیات رضا.1393. تحقيق و بررسي علل پراکنش آبكندهاي استان خوزستان و ويژگي‌هاي مورفوكليماتيك آنها. کنگره استحصال آب و آبخیزداری. بیرجند.
 9. بیات ر. و سمیه جعفری. 1394. بررسی تغييرات سطح آب تالاب شادگان به کمک شاخص NDWI. اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار. اهواز.
 10. امیر سررشته داری- رضا بیات- علی جعفری اردکانی.1394. امکانپذیزی جایگزینی نقشه های قابلیت اراضی به جای نقشه های خاکشناسی در مدل SWAT. اولین کنگره توسع و ترویج علوم کشاورزی. تهران.
 11. رضا بیات، محمود عرب خدری، زهرا گرامی،1394. بررسی تأثیر شیب بر ضریب رواناب با استفاده از شبیه ساز باران آزمایشگاهی. چهارمین همایش سطوح  آبگیر. مشهد
 12. زهرا گرامی حسین اسدی محمود عرب خدری رضا بیات. 1394. بررسی تغییرات ماهانه گل آلودگی رواناب و ارتباط آن با بارندگی در حوزه آبخیز لتیان. بیست و سومین همایش ژئوماتیک. تهران.
 13. رضا بیات -علی جعفری اردکانی. 1394. بررسی و تعیین زیر حوزه های بحرانی حوزه آبخیز کارون به کمک فن آوری های نوین. اولين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.
 14. رضا بیات و 5 همکار. 1394. تاثیرشیب دامنه در فرسایش خاک های لسی منطقه پیشکمر گلستان  با استفاده از شبیه ساز باران . اولين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.
 15. زهرا گرامی-رضا بیات. 1394. ارزیابی برآورد رسوبدهی مدل EPM با روش منحنی سنجه رسوب حد وسط دسته ها در حوضه آبخیز لتیان. اولين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.
 16. امیر جعفري ، مجید صوفی ، رضا بیات. 1394.  بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی آبکندهاي استان سمنان. اولين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.
 17. محسن شريعت جعفري ، حميد رضا پيروان، رضا بيات. 1394. بررسي فرسايش پذيري و رسوب زائي ذاتي سازندهاي زمين شناسي حوضه آبخیز هامون جازموريان . اولين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.
 18. رضا سکوتی اسکوئی -رضا بیات و 4 همکار. 1394. پیشنهادی برای تعیین فرسایش قابل تحمل خاک در ايران. اولين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.
 19. مجيد زنجاني جم، رضا بیات و مجيد صوفي. 1394.  بررسی و مقایسه آستانه ی مساحت- شیب فرسایش آبکندی در اقلیم های نیمه خشک سرد و فراسرد استان زنجان. اولين كنفرانس ملي حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.
 20. گرامی ز.، اسدی ح.، عرب­خدری م. و بیات ر. 1395. بررسی تغییرات ماهانه گل­آلودگی رواناب و ارتباط آن با بارندگی  در حوزه آبخیز لتیان. بیست و سومین همایش ملی ژئوماتیك 95  تهران
 21. بیات ر. و جعفری س. 1394. بررسی تغييرات سطح آب تالاب شادگان به کمک شاخص NDWI . اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار. اهواز.
 22. بیات ر.، عرب­خدری م و گرامی ز. 1394. بررسی تأثیر شیب بر ضریب رواناب با استفاده از شبیه ساز باران آزمایشگاهی. چهارمین همایش ملی سطوح آبگیر ایران. مشهد
 23. Bayat R., Mahmoodabadi M., Rafahi H.G. and Noroozi Benis Y. 2007. Evaluation of Watershed Parameters roles in MPSIAC and EPM Models on Sediment Yield Estimation. 1st International Sediment Initiation Conference, Khartoum, Sudan.
 24. Charkhabi, A.H., Sakizade, M. and Bayat R. 2007. Assessment of land use effects on extractable heavy metals and some quality indicators on sediments of the Siahroud River in south west coast of Caspian Sea. 3rd national conference on environmental impact assessment of Iran Proceeding, Tehran University, Iran.

 

فعالیت ها و مسئولیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
سابقه فعالیت اجرایی
سابقه فعالیت آموزشی
سابقه فعالیت پژوهشی
مشارکت در پایان نامه های دانشجویی
ردیف عنوان پایان نامه و پروژه سال تحصیلی دانشجو دانشگاه نقش وضعیت
1 ارزیابی تغییرات بلند مدت تولید رسوب و ارتباط آن با تغییرات پوشش گیاهی در دو حوضه آبخیز انتخابی استان گیلان 1391

1392

سمیه عطارچی گرامی آزاد-علوم تحقیقات مشاور 1391

دفاع شده

2 بررسی روابط چرخه­های فصلی فرسایندگی باران و رسوبدهی در چند حوضه انتخابی 1391

1392

زهرا گرامی لوشابی گیلان مشاور 1392

دفاع شده

3 بررسی ارتباط برخی شاخص­های پوشش گیاهی با عامل کاربری در مدل های EPM  و PSIAC به کمک GIS وRS 1395-1396 نیلوفر

لایق نیک روش

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات (تهران)

مشاور دفاع شده

1395

4 بررسی استفاده از بیوچار در اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و کنترل فرسایش آبی 1395-1396 مهدی افروغ دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات (تهران)

مشاور 1396

دفاع شده

5 بررسی اثرات شدت و مدت بارندگی بر رواناب و رسوب حاصل از اراضی دیم ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهدشت) 1395-1396 روح اله بساطی  

لرستان

مشاور 1396 دفاع شده
عضویت در شورا، کمیته، گروه، انجمن، هیئت تحریریه و سایر مجامع علمی و تخصصی داخل و خارج
تشویقات و جوایز علمی
فعالیت های علمی - آموزشی و پژوهشی
مسئولیت ها