فهرست طرح­ها و پروژه های ملی و کاربردی و اثرگذار گروه

گروه حفاظت آب و خاک در قریب ربع قرن فعالیت انجام شده، موفق شده بالغ بر ۵۰۰ طرح و پروژه را به تصویب رسانده و قریب ۳۰۰ فقره از طرح ها مراحل تصویب گزارش نهایی را طی کرده اند. عمده پژوهشهای اثرگذار در قالب طرح­ها و پروژه های ملی و کاربردی به اجرا رسیده است که ذیلا فهرستی از مهمترین دستاوردها ارائه می شوند. توضیح آنکه عمده طرح های اثرگذار ذکر شده از جمع بندی چند پروژه استانی  و در مواردی از جمع بندی بالغ بر ۵۰ پروژه مستقل حاصل شده است.

الف: برنامه های راهبردی

 1. تدوین برنامه راهبردی “شناخت عوامل موثر بر فرسایش”
 2. تدوین برنامه راهبردی “حفاظت خاک”

ب: اطلس سیمای فرسایش خاک و تولید رسوب کشور

 1. تهیه نقشه شدت فرسایش خاک کشور
 2. تهیه نقشه اشکال فرسایش کشور
 3. تهیه نقشه فرسایش پذیری سازندهای کشور
 4. تعیین مناسبترین شاخص های فرسایندگی باران در مناطق مختلف ایران
 5. برآورد رسوبدهی وتهیه نقشه تولیدرسوب برای ایران

ج: پروژه های جمع بندی

 1. ارزیابی نتایج تحقیقات عوامل موثربر فرسایش خندقی
 2. ارزیابی نتایج تحقیقات مدل های برآورد فرسایش و رسوبدهی
 3. طبقه بندی و پهنه بندی مورفوکلیماتیک خندقهای ایران
 4. بهینه سازی الگوی استفاده از اراضی در سطح حوضه ها
 5. طبقه بندی و تعیین شاخصهای فرسایش پذیری مارنها
 6. ارزیابی روش­های متداول پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای زمین
 7. منشأیابی رسوبات آبی و طوفان های گرد و غبار با فناوری های نوین
 8. شناسائی وتهیه نقشه انواع فرسایش خاک و تخریب زمین با استفاده از فناوری تصاویر ماهواره ای
 9. بهینه سازی روش های حفاظت خاک با تاکید بر فناوری های نوین
 10. طراحی و ساخت ابزار دقیق و تجهیزات مورد نیاز

د: تدقیق ارقام فرسایش آبی و تعین مقدار مجاز آن

 1. تدقیق ارقام فرسایش آبی خاک ایران
 2. تعیین مقدار قابل تحمل فرسایش خاک در کشور
 3. جمع آوری و تحلیل داده‌های فرسایش و رسوبدهی برای ایجاد بانک اطلاعات کشور

ه: بررسی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات خصوصیات فیزیکی، نفوذپذیری و حاصلخیزی خاک

 1. شناسایی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات خصوصیات فیزیکی خاک
 2. شناسایی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات نفوذپذیری خاک
 3. شناسایی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات خصوصیات حاصلخیزی خاک

سازمان

و: شناخت تغییرات رطوبت و شوری در اراضی کشاوزی متاثر از روشهای آبیاری در سه منطقه اقلیمی کشور

 1. شناخت تغییرات رطوبت در اراضی کشاوزی متاثر از روشهای آبیاری در سه منطقه اقلیمی کشور
 2. شناخت تغییرات شوری در اراضی کشاوزی متاثر از روشهای آبیاری در سه منطقه اقلیمی کشور