برگزاری هم اندیشی در مدیریت یكپارچه حوزه های آبخیز

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با دعوت از اندیشمندان و فضلای بخش های اجرا، دانشگاه و پژوهش در موضوع حفاظت خاک و آبخیزداری کشور،‌ اولین گردهمایی و هم اندیشی در مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز را برگزار کرد. در این گردهمایی که با حضور محققین، اساتید دانشگاه و اندیشمندان با تجربه در موضوع حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد،‌ مطالبی در خصوص الگوی مدیریت جامع حوزه های آبخیز سازمان جنگلها و همچنین چالش های آبخیزداری در مدیریت جامع حوزه های آبخیز ارائه و مورد بحث و مداقه قرار گرفت. در پایان این جلسه چالشی که با تلاش کارگروه هم اندیشی در مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز گروه مدیریت حوزه های آبخیز پژوهشکده برگزار شد،‌ مقرر شد جلسات به صورت هر شش ماه یکبار و با موضوعات مهم در خصوص مدیریت آبخیز برنامه ریزی و برگزار شود.