خشکسالی، چالش ها و راهکارهای سازگاری و تعدیل خسارت آن

نویسنده
علی جان آبکار، بهمن پناهی، نجمه حاج سید علی خانی و پیمان معدنچی
سال انتشار
بهار 1393
پیشگفتار