اداره توسعه فناوری

اداره توسعه فناوری و یافته‌های تحقیقاتی

-  ایجاد پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌ زمانی‌ و مكانی‌

-  جمع‌آوری‌ و مدیریت داده‌های‌ رقومی‌ زمانی‌ و مكانی‌

-  ایجاد دسترسی‌ به‌ داده‌های‌ رقومی‌ زمانی‌ و مكانی‌ به‌ گروه‌های‌ تحقیقاتی‌

-  نیازسنجی‌ گروه‌های‌ تحقیقاتی‌ و اجرایی‌

-  برنامه‌ریزی در جهت جمع‌آوری، تدوین كاربردی یافته‌ها و نظارت بر نحوه ارائة صحیح به دستگاه‌های اجرایی ذیربط

-  نیازسنجی اطلاعاتی علمی و ابزاری (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) پژوهشكده بر اساس برنامه‌های كوتاه‌مدت، میان مدت و طولانی‌مدت پژوهشكده

-  مراقبت و نگهداری ایستگاه‌های تحقیقاتی مركز

-  انجام مطالعات راهبردی در خصوص بهبود زمینة فعالیت‌های آینده در رابطه با ایستگاه‌های تحقیقاتی

-  تكمیل و تجهیز ایستگاه‌های تحقیقاتی و برنامه‌ریزی پایش در ایستگاه‌ها

-  طراحی و ایجاد سیستم اطلاعات پایه ایستگاه‌های تحقیقاتی

 

اعضای اداره :

رئیس اداره: آقای ایرج شکری سقزچی

 

سایر اعضاء :

آقای مجید زارعی

آقای علی شریفی شلمانی


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0