اداره برنامه‌ریزی، بودجه و تشکیلات

الف : وظایف

- برآورد، تنظیم و مبادله موافقتنامه‌های بودجه جاری، عمرانی و طرح‌های ملی پژوهشكده

- تنظیم و انعقاد كلیة قراردادها و توافقنامه‌های پژوهشكده و نظارت بر حسن اجرای تعهدات ذكر شده در قراردادها و توافقنامه‌ها

- تنظیم، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های مالی كوتاه مدت و بلند مدت پژوهشكده در برنامه‌های كلان ملی

- پیگیری وصول اعتبارات در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده

- تنظیم و پیشنهاد قراردادهای مختلف همكاری پژوهشكده با سایر مؤسسات و مراكز تحقیقاتی و اجرائی و نظارت بر اجرای توافقات به عمل آمده

- تهیه، تنظیم و تدوین گزارشات، اطلاعاتی بودجه به صورت دوره ای و متناسب با نوع كاربری

- انجام و پیگیری سایر وظایف محوله ارجاعی از سوی معاون طرح و برنامه

اعضای اداره:

رئیس اداره: علیرضا باقری

سایر اعضاء:

حسین احمدپور

محمد محسنی


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0