اداره خدمات فنی و پشتیبانی طرح های تحقیقاتی

الف : وظایف

-         ارائة خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز طرح‌های تحقیقاتی، پیشاهنگ و ترویجی– تحقیقی

-         ارائة خدمات میدانی و انجام اندازه‌گیری و كاوشهای صحرایی

-        ساخت و كالیبراسیون تجهیزات فنی

-        ساخت مدلهای فیزیكی و همكاری در انجام آزمایشات مربوطه

-         ارائة خدمات نقشه‌برداری و نقشه كشی

-         نصب، تعمیر، نگهداری و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی

-         ارائة خدمات مشاوره‌ای در تهیه و تأمین لوازم فنی آزمایشگاهی و صحرایی

-        مشاوره و هماهنگی در پیش بینی اعتبارات و تجهیزات و خدمات فنی آزمایشگاهی و صحرایی

-         ارائة داده‌های رقومی جغرافیایی

-         ارائة خدمات و مشاوره در پردازش تصاویر رقومی ماهواره‌ای و استفاده از سامانه‌های اطلاعات مكانی


اعضای اداره:

رئیس اداره: دکتر حمید داودی

معاون اداره:

كارشناسان و اعضاء اداره :

حسن کرمی، مسئول کارگاه ها

محمد احرار، مسئول آزمایشگاه ها

 مهدی علی­وردلو

محمد دادگر خانیکی

مهدی حسین پور

رضا نژاد اسلامی

مجید زارعی

جعفر طاهری

پرویز پشوتنی

یوسف مختاری

مهران نقدعلی

عبداله عبدالهی

محمد جمال کاری

حسین زکی زاده

حسین خوشنامی


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0