اداره امور مالی

وظایف

-        انجام‌ مطالعات به‌ منظور تهیه‌ و تنظیم‌ روشهای‌ مالی‌ و حسابداری‌ متناسب با نیازهای ‌پژوهشكده‌
-        توزیع‌ اعتبارات جاری‌- عمرانی‌- سایر منابع‌ و تنخواه‌‌گردان‌ بین‌ حوزه‌های‌ مختلف‌ پژوهشكده‌
-        انجام‌ عملیات حسابداری‌ از قبیل‌ ثبت دفاتر مالی‌- صدور و ممیزی‌ اسناد و بایگانی‌ مدارك‌ و مكاتبات امور مالی‌
-        رعایت سقف‌ بودجه‌های‌ جاری‌ و عمرانی‌ به‌ تفكیك‌ طرحها و پروژه‌ها و منابع‌ تأمین‌ اعتبار
-        برنامه‌ریزی‌ و انجام‌ امور مربوط به‌ پرداخت مساعدة حقوق‌ در نیمه‌ هر ماه‌ برای‌ پرسنل ‌پژوهشكده‌ (40 درصد حقوق‌ هر فرد متناسب با تقاضای‌ اشخاص)
-        صدور فیش حقوقی‌ بر اساس گزارش لیست ارائة‌ شده‌ از امور اداری‌ و پرداخت حقوق‌ پرسنل ‌مطابق‌ ضوابط قانونی‌ و واریز كسورات و بیمه‌ مالیات به‌ حسابهای‌ مربوطه‌ و تهیه‌ صورتهای ‌مالی‌ مورد نیاز
-         ارائة‌ لیست حقوق‌ پرداخت شده‌ پرسنل‌ به‌ امور اداری‌ برای‌ بررسی‌ و مطابقت آن‌ با فهرست گزارش كاركرد پرسنل‌
-        تسویه‌ حسابها و مانده‌گیری‌ سرفصل‌ حسابهای‌ مختلف‌ در پایان‌ سال‌ و بایگانی‌ مدارك‌ و مكاتبات امور مالی‌
-        ثبت و نگهداری‌ قراردادهای‌ منعقده‌ بین‌ پژوهشكده‌ و سایر اشخاص حقیقی‌ یا حقوقی‌ و نظارت بر روند عقد و اجرای‌ مفاد قرارداد
-        انجام‌ امور حسابداری‌ انبار و اموال‌ پژوهشكده‌
-        نگهداری‌ كلیه‌ اسناد و اوراق‌ بهادار
-        تهیه‌ گزارشات مالی‌ دوره‌ای‌ و یا موردی‌ بر حسب نیاز مراجع‌ درخواست كننده‌
-        انجام‌ سایر وظایف‌ محوله‌ از سوی‌ معاون‌ پشتیبانی‌ و نیروی‌ انسانی‌


اعضای اداره:
رئیس اداره: ابوالفضل دلیری

سایر اعضاء:

بهرام افزونی

رضا شریفی
عبداله سپنجی

صالحی


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0