دکتر عطاء اله ابراهیمی

 

نام و نام

خانوادگي

ریاست پژوهشکده

سمت

 

ataollah.ebrahimi@sku.ac.ir 

 

پست

الکترونیکی


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0