ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

طرح ملی تحقیقات فرسایش و مهار آن در حوزه های آبخیز كشور

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

 

امیرحسین چرخابی

ستاد

2

ارزیابی تلفات خاك وتاثیرآن بر حاصلخیزی اراضی جنگلی حوضه کسیلیان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

76-0510300000-01

امیر سررشته داری

ستاد

3

پژوهش و ارزیابی منبع و میزان آلودگیهای منابع آب و خاك در سه حوضه انتخابی در شمال -مركز و جنوب كشور (طرح ملی)ء

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

77-0510300000-10

امیرحسین چرخابی

ستاد

4

بررسی امكان استفاده از سنجش از دور برای تعیین محدوده های رسوبگذاری (مطالعه موردی آبخوان چنداب)

مهندسی حفاظت آب و خاک

جکیده

2-003-040000-01-0000-83006

امیر سررشته داری

ستاد

5

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه زاگرس میانی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89027

علی جعفری اردکانی

ستاد

6

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه ایران مرکزی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89024

علی جعفری اردکانی

ستاد

7

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه زاگرس شمالی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89026

علی جعفری اردکانی

ستاد

8

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه البرز شرقی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89023

علی جعفری اردکانی

ستاد

9

بررسی اعتبار سنجی شاخص فرسایش پذیری چند مدل فرآیندی فرسایش

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-003-040000-01-0000-85018

امیرحسین چرخابی

ستاد

10

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه البرز غربی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89021

علی جعفری اردکانی

ستاد

11

تدوین برنامه راهبردی حفاظت خاک ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

1-22-22-8603

داود نیک کامی

ستاد

12

تدوین زیربرنامه راهبردی بهینه سازی روش های حفاظت خاک در فرسایش سطحی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8603-86004

امیر سررشته داری

ستاد

13

تدوین زیربرنامه راهبردی بهینه سازی روش های حفاظت خاک اراضی حساس

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8603-86006

علی جعفری اردکانی

ستاد

14

تدوین برنامه راهبردی شناخت عوامل موًثر بر فرسایش ، رسوب و تخریبی اراضی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

1-22-22-8605

امیرحسین چرخابی

ستاد

15

تدوین زیر برنامه شناخت و پایش عوامل موًثر در ایجاد فرسایش های پاشمانی،ورقه ای و شیاری

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8605-86005

علی جعفری اردکانی

ستاد

16

تدوین زیر برنامه ایجاد پایگاه داده های مكانی بخش حفاطت خاك و ایجاد و توسعه ارتباطات لازم با سایر سامانه های مدیریتی حوزه های آبخیز كشور

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-8605-86007

امیر سررشته داری

ستاد

17

بهینه سازی مدیریت آلودگی آب و خاك در یكی از زیر حوزه های معرف رودزرد

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-22-22-87003

داود نیک کامی

ستاد

18

تدوین،تهیه و ارزیابی نقشه بیابان زدائی در خوزستان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-29-29-8803-9005

علیرضا  حبیبی

ستاد

19

بررسی قابلیت تغییر داده های نقشه های قابلیت اراضی و كاربری اراضی با داده های خاكشناسی در مدل SWAT (مطالعه موردی در حوزه آبخیز كرخه)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

12-22-22-87037-8702

امیر سررشته داری

ستاد

20

بررسی رابطه مقدار شیب و عملکرد تولید گندم دیم

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-89007

امیر سررشته داری

ستاد

21

بررسی شوری خاک به کمک تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی زمانی متفاوت

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-22-22-89012

علی اکبر نوروزی

ستاد

22

ارزیابی تاثیر توزیع مکانی عملیات آبخیزداری بر فرسایش و رسوب حوزه از طریق مدل تجربی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-29-29-90004

رضا بیات

ستاد

23

بررسی کارایی مدل EPM دربرآورد میزان فرسایش و رسوبدهی در  منطقه زاگرس جنوبی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

04-29-29-89025

باقر قرمزچشمه

ستاد

24

ارزیابی تاثیر کشت گونه چاودار در مقایسه با گندم بر حفاظت آب و خاک در دیم زارهای کم بازده( مطالعه موردی حوزه هنام)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-29-29-94015

دادور لطف اله زاده

ستاد

25

بررسی میزان افزایش دقت نمونه برداری از رواناب و رسوب مخازن کرتهای فرسایش با استفاده از باکت

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-29-29-94111

داود نیک کامی

ستاد

26

بررسی نقش واحدهای زمین شناسی در تخریب اراضی با کاربرد روش ahp-topsis ( مطالعه موردی: مراتع مشرف به اشتهارد)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

2-29-29-95115

امین صالح پور جم

ستاد

27

واسنجی حسگرهای رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاهtdr مدل trace-6050x1 در بافتها  و شوریهای مختلف خاک

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-35-29-91120

داود نیک نژاد

آ-شرقی

28

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان آذربایجان غربی

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500202000-02

عباس احمدی

آ-غربی

29

بررسی وتعیین روش مناسب تهیه نقشه فرسایش در حوزه آبخیز زرج آباد خلخال

مهندسی حفاظت آب و خاک

 03-04

79-0500026000-02

بایرامعلی بیرامی

اردبیل

30

طبقه بندی و تعیین شاخصهای فرسایش پذیری مارنهای استان ایلام

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500127000-02

ایوب پیرانی

ایلام

31

بررسی و طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای ایران(فاز2)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-0000-83042

ایاد اعظمی

ایلام

32

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات حاصلخیزی خاک در ایستگاه پخش سیلاب  اهرم

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81002

علی جعفری

بوشهر

33

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات میزان نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب  اهرم

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81001

علی جعفری

بوشهر

34

بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های جنوب ایران(بوشهر)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-22-22-88074

علی جعفری

بوشهر

35

منشأیابی رسوبات ریزدانه آبخوان شهیدهادی احمدی پاكدشت بااستفاده از عناصر نادر خاكی

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500207000-02

عباس عطاپورفرد

تهران

36

بررسی تاثیر پخش سیلاب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاك در استان خراسان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

73-0510305909-02

عبدالصالح رنگ آور

خراسان رضوی

37

مکان یابی مناسب کرت های استاندارد روانآب و رسوب در استان خراسان رضوی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-043-22-86006

عبدالصالح رنگ آور

خراسان رضوی

38

بررسی امكان تثبیت بیولوژیكی اراضی حساس فرسایش در استان خوزستان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

73-0510306000-02

عزیز ارشم

خوزستان

39

بررسی و طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای ایران(فاز2)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-0000-83042

دادور لطف اله زاده

خوزستان

40

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان سمنان

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

82-05000116000-01

امیر جعفری

سمنان

41

ارزیابی کارایی نسخه حوزه آبخیزWEPPبا استفاده از رسوب سنجی مخازن بندها

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-075-040000-01-0000-84033

علی اصغر هاشمی

سمنان

42

بررسی شوری خاک به کمک تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی زمانی متفاوت

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-22-22-89012

بهروز ارسطو

سمنان

43

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات حاصلخیزی خاک در ایستگاه پخش سیلاب سراوان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81002

عبدالرسول شفیعی

بلوچستان

44

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات میزان نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب سراوان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81001

عبدالرسول شفیعی

بلوچستان

45

بررسی اثرات پخش سیلاب بر روندتغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ایستگاه پخش سیلاب سراوان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-8101-81003

عبدالرسول شفیعی

بلوچستان

46

بررسی و ارزیابی برخی از روشهای مكانیكی كاهش فرسایش آبكندی در منطقه بافت

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

81-0500118000-02

آزاده مهدی پور

کرمان

47

بررسی شوری خاک به کمک تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی زمانی متفاوت

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-22-22-89012

علیجان آبکار

کرمان

48

بررسی علل توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سد مارون-سد لند

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

74-0510311000-02

اردشیر شفیعی

كهكیلویه

49

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان كهكیلویه و بویراحمد

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500120000-01

اردشیر شفیعی

كهكیلویه

50

بررسی عوامل مؤثر در توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سرخ آباد

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

77-0510314000-01

بهنوش جعفری گرزین

مازندران

51

بررسی وتعیین مناسبترین شاخص های فرسایندگی باران در مناطق مختلف ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-100-040000-01-0000-85020

امیر سررشته داری

مازندران

52

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان مركزی

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

82-0500119000-04

علی اکبر داودی راد

مركزی

53

بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های مركزی ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-22-22-88072

علی اکبر داودی راد

مركزی


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0