ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

واسنجی حسگرهای رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاهtdr مدل trace-6050x1 در بافتها  و شوریهای مختلف خاک

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-35-29-91120

داود نیک نژاد

آ-شرقی

2

بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیكی در ایستگاه پخش سیلاب تسوج

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

82-0500501000-01

عبدا...حسین پور

آ-شرقی

3

بررسی و ارزیابی تأثیرات کمی طرح های پخش سیلاب بر سفره آب زیرزمینی با استفاده از مدلینگ

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

0-100-040000-06-8301-83045

ابوالفضل ناصری

آ-شرقی

4

کاربرد روش عکس العمل سیل واحد در پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی و شناسایی سناریوی برتر کنترل سیل(مطالعه موردی حوزه ۀبخیز قرنقو استان آذربایجان شرقی)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-064-040000-02-0000-85009

علی کلانتری اسکویی

آ-شرقی

5

مکانیابی اراضی مستعد برای احداث سامانه های پخش سیلاب در دشت عجبشیر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-35-29-93116

باقر شیر محمدی

آ-شرقی

6

ارزیابی تأثیر عوامل مختلف موًثر در مشارکت مردم در فعالیت های آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

2-35-22-86007

علی کلانتری اسکویی

آ-شرقی

7

بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه های آبخیز

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

0-22-22-88043

علی کلانتری اسکویی

آ-شرقی

8

طراحی و تهیه مدل مفهومی زیر ساخت داده های مکانی مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-35-29-92135

علی کلانتری اسکویی

آ-شرقی

9

بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای استان آ-ش

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

79-0500001000-01

عبدا...حسین پور

آ-شرقی

10 

بررسی عملکرد سطوح عایق نیمه عایق و طبیعی در فرایند بارش رواناب سامانه های سطوح آبگیر

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

4-100-040000-03-8601-86002

داود نیک نژاد

آ-شرقی

11

پایش و بررسی عملكرد سازه های آبگیری در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب بر آبخوان تسوج

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

82-0500221000-05

عزت ا... علیزاده

آ-شرقی

12

آشکار سازی و پایش زمین لغزش ها به روش اینترفرومتری راداری

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-35-29-93110

جمشید یاراحمدی

آ-شرقی

13

ارزیابی نتایج عملكرد طرحهای آبخیزداری انجام شده در حوزه بلوك آباد مراغه

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

79-0500001000-02

کریم مهرورزمغانلو

آ-شرقی

14

جمع آوری و بررسی ذخیره رواناب جهت احداث باغات انگور در اراضی شیبدار ارسباران

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-35-22-88077

محمد خانی چایكندی

آ-شرقی

15

بررسی امكان تثبیت بیولوژیكی اراضی حساس به فرسایش وتاثیر پوشش گیاهی وعملیات مكانیكی بر روندفرسایش ورسوب

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

76-0510301000-04

محمد خانی چایكندی

آ-شرقی

16

بررسی اثرات پخش سیلاب بر خصوصیات خاك از طریق پایش در ایستگاه پخش سیلاب تسوج

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500101000-01

محمد خانی چایكندی

آ-شرقی

17

بررسی تاثیر شدت چرا بر تولیدات رواناب ورسوب وفرسایش مراتع تاتار

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

76-0510301000-03

محمد خانی چایكندی

آ-شرقی

18

بررسی روشهای ماندگاری رطوبت در پروفیل خاك در سامانه های سطوح آبگیر لوزی شكل در ایستگاه خواجه

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

81-0500201000-02

محمد ابراهیم صادق زاده

آ-شرقی

19

بررسی منابع آلودگی آب به فلور در حوزه آبخیز اهرچای( مطالعه موردی روستای قلندر از توابع شهرستان اهر)

مهندسی حفاظت آب و خاک

  چکیده

2-35-22-88001

رامین سلماسی

آ-شرقی

20

بررسی منابع آلودگی خاک و آب بوسیله فلزات سنگین در روستای گوپور(شهرستان هشترود)

مهندسی حفاظت آب و خاک

  چکیده

2-064-040000-01-0000-85005

رامین سلماسی

آ-شرقی

21

بررسی تاثیر بهره وری از سیلاب در افزایش كمی وكیفی پوشش گیاهی در مراتع فرسوده سیلابی

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

76-0510301000-01

شاهرخ محسنی

آ-شرقی

22

ارزیابی گزینه های آبخیزداری از طریق بررسی اثرات خاك ومدیریت آب وخاك در احیا و توسعه آبخیزها

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

72-0510301000-08

شاهرخ محسنی

آ-شرقی

23

پایش روند تاریخی و پهنه بندی خشكسالی های هیدرولوژیكی در استان آذربایجان شرقی

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

2-064-040000-02-0000-83031

جمشید یاراحمدی

آ-شرقی

24

بررسی تاثیر سطوح مختلف آبگیر در تولید رواناب بمنظور استحصال آب باران در پارک کوهستانی عون بن علی

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

4-35-29-94113

داود نیک نژاد

آ-شرقی

25

بررسی کارایی مدل sedmodel در برآورد رسوب جاده های جنگلی( مطالعه موردی حوزه آبخیز عاشقلو)

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

4-35-29-004-950432

احد حبیب زاده

آ-شرقی

26

بررسي تأثیر استفاده از فيلترهاي سنگريزه­اي در تغييرات ذخيره رطوبت پروفيل خاک باغ ديم با استفاده از رواناب در ايستگاه خواجه

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 2-35-29-93113 محمدابراهیم صادق زاده

آ-شرقی

27

بررسي تأثیر استفاده از سيستم‌هاي استحصال آب باران در بهبود وضعيت باغ ديم ايستگاه خواجه آذربايجان­شرقي

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 93098-29-35-2 کریم مهرورز مغانلو

آ-شرقی

28

بررسي تأثير كنتور فارو و پيتينگ در تولید علوفه و ذخيره نزولات آسماني

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 960474-019-29-35-2 احد حبیب زاده

آ-شرقی

29

ارزيابي اثر پخش سيلاب بر غلظت عناصر غذایی خاک مورد نیاز گیاهان کشت شده در ایستگاه پخش سیلاب تسوج

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده

970616 – 031 29 35 – 2

رامین سلماسی

آ-شرقی

30

تاثیر پخش سیلاب بر تغییرات شوری و سدیمی خاک در آبخوان تسوج، آذربایجان شرقی

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 970896-037-29-35-2 رامین سلماسی

آ-شرقی

31

طبقه بندي و تعيين شاخص­هاي فرسايش پذيري مارن هاي استان آذربايجان شرقي مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 02- 0500101000- 82 احد حبيب زاده

آ-شرقی

32

ساخت و واسنجي حسگر پوشش دار دستگاه‎ TDR ‎به منظور اندازه‌گيري رطوبت خاک‌هاي شور

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

980594-037-29-35-24 داود نیک نژاد آ-شرقی

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0