ردیف

عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

مجری

استان

 

1

بررسی و تحقیق در زمینه اثر مینرالیزاسیون وزونهای آلتراسیون آنها بر منابع آب در خروجی حوزه قره سو(استان اردبیل)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500103000-01

رضا طلایی

اردبیل

2

بررسی تغییرات خصوصیات فیزیكو شیمیایی مؤثر بر حاصلخیزی خاك در اثر تبدیل مراتع به اراضی دیم...

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500126000-01

رضا طلایی

اردبیل

3

طبقه بندی و تعیین شاخصهای فرسایش پذیری مارنهای استان اردبیل

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500126000-02

رضا طلایی

اردبیل

4

بررسی و طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندق های استان اردبیل(فاز3)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

0-22-22-86016

رضا طلایی

اردبیل

5

بررسی و شناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای استان اردبیل

مهندسی رودخانه و سواحل

 03-03

79-0500026000-01

رضا طلایی

اردبیل

6

ارزیابی توانایی گونه­ های گیاهی حوضه قوری چای در کاهش فرسایش آبکندها (مغان-استان اردبیل)

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 950588-009-29- 37-4 رضا طلایی اردبیل
7

اولويت­بندي عوامل موثر در عدم مشارکت پايدار جوامع روستايي در طرح­هاي آبخيزداري (مطالعه موردي: حوضه­های منتخب استان اردبيل)

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 960673-025-29- 37-0 رضا طلایی اردبیل
8

بررسي و تحقیق در زمینه اثر مینرالیزاسیون و زون­های آلتراسیون بر منابع آب و خاک در خروجی حوزه قره سو (استان اردبیل)

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 01-0500103000-81 رضا طلایی اردبیل
9

 بررسي تغييرات فيزيك و شيميائي موثر بر حاصلخيزي خاك در اثر تبديل مراتع به اراضي ديم  در حوزه قره سو استان اردبيل ( مطالعه موردي: زيرحوزه دوجاق چاي)

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 82-0500126000-01 رضا طلایی اردبیل
10 طبقه بندي و تعيين شاخص­هاي فرسايش پذيري مارن­هاي استان اردبیل مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 02-0500126000-82 رضا طلایی اردبیل
11 بررسی و طبقه‌بندي مورفوكليماتيك خندق­های استان اردبیل مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 86016 -22-22-0 رضا طلایی اردبیل
12 بررسي و تهيه نقشه فرسايش با استفاده از مدل فائو ( F.A.O ) در حوزه آبخيز زرج آباد خلخال مهندسی حفاظت آب و خاک 3-04 02 - 0500026000 - 79 بایرامعلی بیرامی اردبیل

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0