ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت آبخیز‌نشینان در فعالیت‌های آبخیزداری( مطالعه موردی: حوزه های آبخیز گوجان- جونقان – چال نمد)

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-42-29-91122

محمد نكویی مهر

چهارمحال

2

بررسی ویژگیهای مورفوكلیماتیك آبكندهای استان چهار محال وبختیاری

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

80-0500024000-01

محمد نكویی مهر

چهارمحال

3

بررسی و ارزیابی حوزههای آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان  چهارمحال وبختیاری

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

73-0510324909-01

روانبخش رئیسیان

چهارمحال

4

بررسی تأثیر طرح تغذیه مصنوعی دشت سفید دشت - فرادنبه بركیفیت و كمیت آبخوان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

82-0500424000-01

رحیم علیمحمدی

چهارمحال

5

بررسی و ارزیابی فرمولهای ذوب برف در حوضه كوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

چکیده

2-071-040000-02-0000-83014

روانبخش رئیسیان

چهارمحال

6

بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای استان چهار محال وبختیاری

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

79-0500024000-01

روانبخش رئیسیان

چهارمحال

7

بررسی نقش حفاظتی گونه های مرتعی مستقر بر روی سازندهای مارنی استان چهارمحال و بختیاری

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

4-42-29-91121

سید نعیم امامی

چهارمحال

8

بررسی معیارها تهیه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیریDSS جهت مکانیابی و اولویت بندی نواحی مستعد احداث بندهای زیر زمینی در شهرستان شهرکرد

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

4-22-29-92137

سید نعیم امامی

چهارمحال

9

بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان در فعالیتهای آبخیزداری در حوزه های آبخیز  چمدر( شهرستان کوهرنگ) و بن ( شهرستان شهرکرد)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده

4-42-29-92110

سید نعیم امامی

چهارمحال

10

طبقه بندی و تعیین شاخصهای فرسایش پذیری مارنهای استان چهارمحال و بختیاری

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-071-040000-01-0000-83021

سید نعیم امامی

چهارمحال

11

منشأ یابی رسوبات ناشی از هوازدگی و دگرسانی سنگهای آذرین و رسوبی با استفاده رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاكی و فلزات سنگین

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-42-22-87016

سید نعیم امامی

چهارمحال

12

ارائه مدل مدیریت جامع خطر و خسارت زمین لغزش در حوضه آبخیز دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

4-42-29-91122

سید نعیم امامی

چهارمحال

13

بررسی نقش ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک به عنوان عوامل زمینه ساز در وقوع زمین لغزش( مطالعه موردی: منطقه افسر آباد چهار محال و بختیاری)

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

4-42-29-91120

سید نعیم امامی

چهارمحال

14

بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان در فعالیتهای آبخیزداری در حوزه های آبخیز چشمه زینل(شهرستان بروجن) و منج-بیدله(شهرستان لردگان)

مدیریت حوزه های آبخیز

چکیده 

4-42-29-91122

شهباز شمس الدینی

چهارمحال

15

بررسی تاثیر بکارگیری توام سامانه های سطوح آبگیر مدیریت شده و مواد سوپر جاذب در کشت دیم بادام بذری در استان چهارمحال و بختیاری

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-42-29-91121

محمد نكویی مهر

چهارمحال

16

بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت آبخیز نشینان در فعالیت های آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه های آبخیز گل سفید و دیناران

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-42-29-011-950657

سید نعیم امامی

چهارمحال

17

بررسی نقش حفاظتی گونه‌هاي مرتعي مستقر بر  روي سازندهاي مارني استان چهارمحال و بختياري (مرحله 1- شهرستان بروجن)

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 91121-29-42-4 سید نعیم امامی چهارمحال
18

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت  آبخيزنشينان در فعالیت‌های آبخيزداري مطالعه موردي: حوزه‌هاي  آبخيز چمدر (شهرستان کوهرنگ) و بن (شهرستان شهرکرد)

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 4-42-29-92110 سید نعیم امامی چهارمحال
19

بررسی معیارها، تهيه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري (DSS) جهت مکان‌یابی و اولويت بندي نواحي مستعد احداث بندهاي زيرزميني درشهرستان شهرکرد

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 4-22-29-92137 سید نعیم امامی چهارمحال

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0