ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان كرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

81-0500119000-01

خسرو شهبازی

کرمانشاه

2

بررسی اشکال و عوامل فرسایش خاک در دو زیر حوزه انتخابی رودخانه کرخه

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

4-100-300000-02-0000-84002

محمد قیطوری

کرمانشاه

3

پایش و ارزیابی اثرات عملیات آبخیزداری بر پوشش گیاهی و حفاظت خاک مراتع گرمسیری استان کرمانشاه

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-55-29-90120

محمد قیطوری

کرمانشاه

4

ارزیابی فنی پروژه های اجرا شده آبخیزداری به منظور ترسیب کربن و دیدگاه جامعه محلی در این زمینه در حوزه رزین کرمانشاه

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

14-55-29-9452-940003

مسیب حشمتی

کرمانشاه

5

بررسی اثر عملیات آبخیزداری بر تغییرات پوشش گیاهی در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

14-55-29-9452-94004

محمد قیطوری

کرمانشاه

6

بررسی انگیزه مشارکت عشایر و دامداران در قرق مراتع دالاهو در استان کرمانشاه

مدیریت حوزه های آبخیز

 چکیده

4-55-29-94132

مسیب حشمتی

کرمانشاه

7

بررسی عملکرد عملیات سازه ای مکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

01-22-22-8804-88006

محمد قیطوری

کرمانشاه

8

تعیین اثرات و پتانسیل عملیات بیولوژیک آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

01-22-22-8804-88008

محمد قیطوری

کرمانشاه

9

مطالعه اثر بخشی عملیات بیومکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

01-22-22-8804-88009

محمد قیطوری

کرمانشاه

10

بررسی روند خشکیدگی جنگلهای بلوط غرب در استان کرمانشاه با استفاده از فن سنجش از دور ( مطالعه موردی روستای کله زرد)

خشکسالی و تغییر اقلیم

 چکیده

4-55-29-92135

محمد قیطوری

کرمانشاه

11

بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی حریم رودخانه بر مورفولوژی و فرسایش کرانه ای رودخانه دینور

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

2-55-29-013950659

مسیب حشمتی

کرمانشاه

12

بررسی كارائی نسخه دامنه مدل فرایندیWEPPدربرآورد تلفات خاك در حوزه  آبخیز قره سو كرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

2-082-040000-01-0000-83010

یحیی پرویزی

کرمانشاه

13

بررسی وتعیین مناسبترین شاخص های فرسایندگی باران در مناطق مختلف ایران

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

0-100-040000-01-0000-85020

یحیی پرویزی

کرمانشاه

14

بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش فرسایش و رسوب حوزه های آبخیزدر10استان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

01-22-22-8804-88005

یحیی پرویزی

کرمانشاه

15

ارزیابی اثرات عملیات مدیریتی حفاظتی در کنترل تخریب خاک و ترسیب کربن  در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

14-55-29-9452

یحیی پرویزی

کرمانشاه

16

ارزیابی اثرات کمی اثرات عملیات مدیریتی احیایی در ترسیب کربن اتمسفری در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

14-55-29-9452-94001

یحیی پرویزی

کرمانشاه

17

بررسی اثر بخشی عملیات مدیریتی در بهبود باروری و کنترل تخریب و فرسایش خاک در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

14-55-29-9452-940002

یحیی پرویزی

کرمانشاه

18

پیش بینی و ارزیابی کارایی مد لهای شبکه عصبی مصنوعیmlp , svm در برآورد بارش و دمای سالانه  و ماهانه در غرب ایران

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

960733-026-29-55-2

رامین بیدل

کرمانشاه

19

تعيين الگوي توزيع زماني بارش در استان كرمانشاه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 03- 0500004000- 79 رامین بیدل کرمانشاه
20 بررسي كارآيي اطلاعات رقومي ماهواره اي در تهيه نقشه سيماي فرسايش خاك در حوضه آبخيز مرك مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 01- 0500004000- 80 رامین بیدل کرمانشاه
21 تحليل نقاط تغيير و روند بارش ساليانه و ماهيانه  در غرب ايران خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 95129- 29- 55- 2 رامین بیدل کرمانشاه
22

بررسي تاثيرات قرق 5 ساله بر روي شاخص پايداري و كيفيت خاك در مراتع دالاهو در استان كرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 94123-29-55-4 مسیب حشمتی کرمانشاه
23

بررسی معیارها، تهیه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری جهت مکان‏یابی و اولویت بندی بندهای زیرزمینی در استان کرمانشاه

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 4-55-29-94130 محمد احمدی کرمانشاه
24 بررسی و شناسايي نوآوران و نوآوری ها در زير حوزه مرك استان كرمانشاه مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 84001-0000-02-300000-100-4 مسیب حشمتی کرمانشاه
25

پايش تأثيرقرق و جمع آوري رواناب در روند خشكيدگي يا بهبود شادابي بلوط غرب در جنگلهاي زاگرس در استان كرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 90122-29-55- 4 مسیب حشمتی کرمانشاه
26 بررسی مهمترین اثرات تبدیل اراضی جنگلی به دیمزار بر کیفیت خاک و فرسایش در حوزه مرك  استان   کرمانشاه مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 2-55-29-91003 مسیب حشمتی کرمانشاه
27

 ارزيابي و مقايسه سامانه‌هاي سطوح آبگير مسطح ، هلالي و لوزي شكل در ذخيره نزولات آسماني در استان كرمانشاه

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 08ـ0500035000ـ80 محمد قیطوری کرمانشاه

28

مقايسه اثرات چند روش کشاورزي حفاظتي بر خصوصيات خاک و عملکرد محصول درشرايط ديم ايستگاه سرارود استان کرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 96003-003-29-55-014 مسیب حشمتی کرمانشاه

29

مقايسه اثرات چند روش کشاورزي حفاظتي بر خصوصيات خاک و عملکرد محصول درشرايط ديم ايستگاه سرارود استان کرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 96003-003-29-55-014 مسیب حشمتی کرمانشاه

30

اثر چند روش کشاورزي حفاظتي بر ذخيره رطوبت خاك در ایستگاه دیم سرارود کرمانشاه

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 960114-96003-005-29-55-014 محمد قیطوری کرمانشاه

31

ارزیابی تغییرات رخساره ‏های فرسایش شیاری در سطح دامنه با استفاده از تصاویر صحرایی

مهندسی حفاظت آب و خاک چکیده 970393-16-0-29-55-24 محمد احمدی کرمانشاه

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0