ردیف

 عنوان

گروه

چکیده

كد طرح

 مجری

استان

 

1

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در كاهش سیلاب حوزه های آبخیز

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

01-22-22-8804-88001

غلامرضا چمن پیرا

لرستان

2

بررسی پتانسیل آسیب پذیری و آلودگی منابع آب زیر زمینی با استفاده از روش دراستیک و خروجی های مدل( modflow) مطالعه موردی: دشت الشتر

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

2-59-29-94116

غلامرضا چمن پیرا

لرستان

3

بررسی و تعیین روابط عمق-سطح و مدت بارش در استان لرستان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب

 چکیده

82-0500318000-01

ایرج ویسكرمی

لرستان

4

ارائه طرح الگویی ساماندهی برای كنترل فرسایش كناری رودخانه های پیچان رودی(مطالعه موردی رودخانه خرم آباد)

مهندسی رودخانه و سواحل

 چکیده

82-0500218000-02

ایرج ویسكرمی

لرستان

5

ارزیابی دقت كاربرد سنجش از دور (اطلاعات ماهواره ای رقومی)در شناسائی مناطق لغزشی جنوب شرق خرم آباد

مهندسی حفاظت آب و خاک

چکیده

80-0500018000-01

طاهر فرهادی تژاد

لرستان

6

طبقه بندی و تعیین شاخصهای فرسایش پذیری مارنهای استان لرستان

مهندسی حفاظت آب و خاک

 چکیده

82-0500118000-04

طاهر فرهادی تژاد

لرستان

7 ارزيابي تاثیر خشکسالي هيدرولوژيکي بر آبهاي زيرزميني در حوضه کشکان خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 980224-007-29-59-24 غلامرضا چمن پیرا لرستان
8 ارزیابی تاثیر خشکسالی بر صنعت دام و آبزیان در استان لرستان و راهکارهای مقابله با آن خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 24-59-29-016-980233 کریم قربانی لرستان
9 بررسی راه‌حل‌های مدیریت رخداد سیل در حوزه آبخیز خرمآباد با روش DPSIR مدیریت حوزه های آبخیز چکیده ۲-۵۹-۲۹-۰۴۴-۹۸۰۹۲۴  

ابراهیم کریمی سنگچینی

لرستان
10

تعيين الگوي توزیع زماني بارش در استان لرستان

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 02-0500018000-79 مهران لشني زند لرستان
11 پهنه‌بندي بوم اقليم‌شناسي ايران خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 87027-22-59-2 مهران لشني زند لرستان
12

بررسی الگوی مصرف آب­های سطحی کشاورزی در آبخیز­های کشور، (منطقه مورد مطالعه: حوضه هنام در استان لرستان)

هیدرولوژی و توسعه منابع آب چکیده 88041-22-22-0 مهران لشني زند لرستان
13 پيش بيني خشكسالي با استفاده از سيگنال هاي اقليمي و شبكه عصبي مصنوعي در جنوب غرب ايران خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 88057-22-22-0 مهران لشني زند لرستان
14 بررسی عملکرد عملیات سازه­اي مکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 88006-8804-22-22-01 مهران لشني زند لرستان
15 اثرات و پتانسیل عملیات بیولوژیک آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی (لرستان) خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 88008-8804-22-22-01 مهران لشني زند لرستان
16

مطالعه اثربخشي عملیات بيومکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی:آبخوانداری کوهدشت و پخش سیلاب رومشکان)

خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 88009-8804-22-22-01 مهران لشني زند لرستان
17 ارزيابي تاثیر خشکسالي هيدرولوژيکي بر آبهاي زيرزميني در حوضه کشکان خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 980224-007-29-59-24 غلامرضا چمن‌پیرا لرستان
18  ارزیابی تاثیر خشکسالی بر صنعت دام و آبزیان در استان لرستان و راهکارهای مقابله با آن خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 980233-016-29-59-24

کریم قربانی

لرستان
19

ارزیابی و تعیین اجزای مدیریت ریسک خشکسالی در استان لرستان

خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 98006-9801-004-29-59-0148

کیانفر پیامنی

لرستان
20

تدوین برنامه سازگاری با خشکسالی در استان لرستان

خشکسالی و تغییر اقلیم چکیده 980238-98006-9801-021-29-59-1248 کیانفر پیامنی لرستان
21

ارزيابي اثربخشي اقتصادي- اجتماعي اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري از ديدگاه آبخيزنشينان در حوزه آبخيز ريمله شهرستان خرم آباد

مدیریت حوزه های آبخیز چکیده 000442-019-29-59-24

ابراهیم کریمی سنگچینی

لرستان

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0