کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اداری و استخدامی

در تاریخ ۹۵٫۶٫۱۶ بنا به دعوت قبلی از مسئولین اداری سازمان جهت برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی یک روزه برای پرسنل غیر هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، آقای حجت رضایی از اعضاء امور اداری سازمان ضمن حضور در پژوهشکده و برگزاری کارگاه آموزشی با تشریح قوانین و مقررات اداری برای حاضرین به پرسش های بیشمار شرکت کنندگان در رابطه با موضوع های متنوع اداری و استخدامی جاری پاسخ دادند. این کارگاه از ساعت ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۱۴ ادامه یافت.

اداره روابط عمومی

پژوهشکده حفاظت آبخیزداری