برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه دستورالعمل ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

کارگاه آموزشی سه روزه دستورالعمل ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از تاریخ شنبه ۴ دی‌ماه تا دوشنبه ۶ دیماه در سالن جلسات پژوهشکده  در دو سطح ویژه مدیران و کارمندان برگزار شد.در این کارگاه که توسط آقای اکبر کرمی رئیس اداره امور اداری وپشتیبانی  برگزار شد کلیه مدیران، کارمندان، کارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان حضور داشتند.در این کارگاه به نقش ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی در توانمند سازی و افزایش مزایای شغلی پرداخته شد ومقرر شد کلیه مواد دستورالعمل ها بر اساس برنامه ریزی لازم انجام شود و کارکنان در قالب فرم شاخص های اختصاصی و عمومی مورد ارزیابی قرار گیرند.لازم به ذکر است کلیه مفاد دستورالعمل مذکور با جزئیات کامل توسط مدرس کارگاه مورد بررسی و آموزش عمومی قرارگرفت .

اداره روابط عمومی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری