بازدید آقای دکتر نیک کامی و کارشناسان پژوهشکده از کانون های گرد و غبار خوزستان

آقای دکتر نیک‌کامی ریاست پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به همراه، آقایان دکتر فرود شریفی، دکتر جهانگیرپرهمت، دکتر محمودعرب‌خدری و کارشناسان استانی آقایان دکتر عزیزارشم و دکتر فریدون سلیمانی از چند کانون بروز گرد و غبار از جمله مدینات در جنوب شرقی اهواز و ده نو در هندیجان بازدید به عمل آوردند. بر اساس توافق سه جانبه بین پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مقرر است تا تثبیت مناطق بحرانی بروز گرد و غبار در استان خوزستان در قالب پروژه‌هایی اجرایی-تحقیقاتی به مورد به اجرا در آید. نتیجه این بازدید،  انتخاب دو منطقه پایلوت از مناطق بحرانی بروز گرد و غبار بود که مقرر شد تا تیمارهای مختلف حفاظت خاک در آنها اجرا شوند.