تشکیل جلسه سی و نهم کمیته راهبری تهیه و تدوین برنامه کلان علم و فناوری منابع طبیعی و آب و خاک

در ادامه بررسی و تهیه و تدوین برنامه کلان علم و فناوری منابع طبیعی و آب و خاک، سی و نهمین جلسه تخصصی کمیته راهبری برنامه مذکور در مورخه بیست و سوم اردیبهشت و در سالن جلسات با حضور اعضا تشکیل شد. در این جلسه بحث و بررسی در خصوص فهرست پیشنهادی متن سند و همچنین ادامه جمع بندی و تنظیم سند به همراه اهداف و سیاست های کلان انجام شد. از مهمترین اهداف کلان می توان استقرار نظام نو آوری، فنآوری و علم به منظور برنامه ریزی و راهبری پژوهش و فناوری در آب، خاک و پوشش گیاهی، دست یابی به تأمین کمینه نیاز داخلی و بخشی از بازار منطقه ای تولید علم و فناوری‌های نوین مدیریت جامع حوزه های آبخیز، آبخوانداری و توسعه پایدار زیست بوم ها و حفظ محیط زیست و دستیابی به پیشرفته ترین فنون تصفیه و بازچرخانی پساب¬ها، و کاهش آلاینده‌ها در آب و خاک اشاره کرد.