تشکیل جلسه کمیته تخصصی برنامه استراتژیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

کمیته تخصصی برنامه استراتژیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن جلسات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و با حضور دکتر روحانی، دکتر بلالی، دکتر عسگری، دکتر صابری، دکتر مفیدی نیستانکی، دکتر پر همت، دکتر جعفری و دکتر کریمی تشکیل جلسه داد و ضمن ارائه گزارش کار مجریان طرح های پنجگانه برنامه کلان استراتژیک، ابعاد مختلف برنامه های استراتژیک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. لازم به ذکر است برنامه های کلان سازمان تحقیقات شامل برنامه های کلان علم و فناوری امنیت غذایی، های کلان علم و فناوری امنیت غذایی، علم و فناوری منابع طبیعی و آب و خاک، علم و فناوری تنوع زیستی و ذخائر ژنتیکی، علم و فناوری تغییر اقلیم و در نهایت علم و فناوری مدیریت اقتصادی و اجتماعی است.