بازدید دانشجویان مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) از پژوهشکده

در روز یکشنبه مورخه ۹۶/۰۳/۰۷ گروهی از دانشجویان رشته مهندسی آبیاری مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) به سرپرستی دکتر محمدپور از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری بازدید به عمل آوردند. در این بازدید امکانات فلوم ها و آزمایشگاه های ساخت مدل های فیزیکی و همچنین بارانساز مورد بازدید قرار گرفت. همچنین در طول بازدید بارانساز چگونگی کار و اجرای تحقیق با بارانساز به دانشجویان نشان داده شد.

روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری