بازدید از ایستگاه وردیچ

در تاریخ ۷ مرداد ماه سال ۹۶، اعضای گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب پژوهشکده، از ایستگاه تحقیقاتی الگویی آبخیزداری وردیج بازدید به عمل آوردند. در این بازدید. آقای دکتر شریفی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته در ایستگاه طی سه سال گذشته توضیحات مبسوطی را ارائه کردند. فعالیتهای انجام شده شامل استحصال آب باران و سد های زیرزمینی، روش‌های نوین آبیاری و کاشت گونه های مختلف بود که از موفقیت طرح‌های انجام شده حکایت داشت. همچنین آقای مهندس آصفی در خصوص نحوه کاشت نهال، بذرکاری، تولید نهال و همچنین نحوه انتخاب گونه های مناسب توضیحاتی ارائه کردند. این ایستگاه به عنوان یک ایستگاه الگویی به منظور استفاده بهینه از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی می تواند در بسیاری از مناطق اجرا شود.