بازدید مدیر کل اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی از پژوهشکده

جلسه مشترک بین گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل و اداره کل مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی در روز یکشنبه ۹۶٫۰۵٫۲۲ و با حضور آقای مهندس نعمتی مدیر کل اداره مهندسی سواحل و همکاران ایشان و معاون پژوهشی و روسای گروه‌های تحقیقاتی در محل پژوهشکده برگزار شد. در این جلسه برنامه کلان تحقیقاتی گروه مهندسی رودخانه و سواحل، توانمندی‌های انسانی و زیرساخت‌ها به ویژه فلوم‌های مولد موج و امکانات مدل‌های فیزیکی و همچنین دستاوردها و بروندادهای گروه ارائه شد. در این جلسه همچنین بر روی تنظیم یک تفاهم نامه در موارد توسعه سامانه‌های هشدار دهنده ساحلی، اجرای مدل‌های فیزیکی سازه های ساحلی، اندازه گیریهای دریایی، کاربرد فناوریهای نوین به ویژه هسته ای در منشأیابی رسوبات، پهنه‌بندی، مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز ساحلی و مدیریت نوار ساحلی تأکید شد. در انتها مهمانان از امکانات مدل فیزیکی و تجهیزات موجود در پژوهشکده بازدید کردند.