تشکیل پنجاهمین جلسه کمیته راهبری تهیه و تدوین برنامه کلان علم و فناوری منابع طبیعی و آب و خاک

پنجاهمین جلسه تخصصی کمیته راهبری “تهیه و تدوین برنامه کلان علم و فناوری منابع طبیعی و آب و خاک” در روز شنبه مورخه ۹۶/۰۶/۰۴ در محل سالن جلسات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری تشکیل شد. در این جلسه تکمیل و نهایی کردن عناوین راهبردها و اقدامات ملی و بررسی مقادیر شاخص های پیشنهادی مجریان پروژه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در ادامه جلسه، راهبردها و اقدامات ملی پروژه” استفاده پایدار از منابع آب در مقیاس حوضه” مطرح و مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.