برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی بزرگداشت روزجهانی خاک

دومین جلسه کمیته تخصصی بزرگداشت روزجهانی خاک باحضور اعضای این کمیته از جمله نماینده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در مورخ بیست شهریور۹۶ درمحل سالن جلسات دفترامورآب وخاک کشاورزی درکرج برگزارشد. در این جلسه نامگذاری روزهای هفته خاک مطرح شد که پس از ارائه نظر اعضای محترم، به شرح زیر جمع بندی و به تصویب وتایید کمیته رسید.
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ خاک، محیط زیست؛

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ خاک، بهداشت، رفاه و سلامت اجتماعی؛

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ خاک، حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه های ملی؛
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ خاک، تولید پایدار و امنیت غذایی؛

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ خاک، استقلال ملی، اقنصاد مقاومتی، تولید و اشتغال؛

جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ خاک، قانون، فرهنگ ملی و باورهای دینی؛

شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ خاک، حل بحرانهای آب، گرد و غبار و تغییر کاربری اراضی؛

همچنین برگزاری مسابقه با موضوع خاک، مکاتبه با استانها درخصوص ترکیب اعضای ستاد بزرگداشت در استانها وبرنامه ریزی در این خصوص، تعیین محتوی کلیپ ها و…. ازدیگرمصوبات کمیته بود که درجلسه بعدی ستاد جهت تصویب نهایی به سمع ونظر اعضا رسانده خواهد شد.