برگزاری کارگاه آشنایی با ایستگاه پخش سیلاب بر آبخوان معصومیه ( طغرود) استان قم برای اعضای انجمن آبخیزداری ایران

در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ در محل ایستگاه پخش سیلاب بر آبخوان طغرود واقع در کیلومتر ۷ جاده جعفریه- دولت آباد استان قم کارگاه آشنایی با این ایستگاه برگزار شد. شرکت کنندگان ضمن آشنایی با بخش های مختلف پروژه پخش سیلاب، از پتانسیل های تحقیقاتی موجود در ایستگاه ها آگاه شدند. این کارگاه به وسیله آقای دکتر اباذر مصطفائی به عنوان مسئول امور ایستگاه های پخش سیلاب و مهندس محمدمهدی فتاحی به عنوان مسئول ایستگاه طغرود برای اعضای انجمن آبخیزداری به همراه یک مهمان خاررجی(پرفسور والتر دراگون) برگزار شد. در ادامه این کارگاه و بازدید صحرایی  مهندس فتاحی گزارش مختصری از تاریخچه و وضعیت سیل گیری ایستگاه طغرود ارائه کردند. بازدید کنندگان ضمن حضور در عرصه پخش سیلاب، از سازه های مختلف آبخوان؛ شامل سد انحرافی، کانال های انتقال آب ،کانال های گسترشی، خاکریز، حوضچه آرامش و دروازه های انتقال سیلاب بازدید نمودند. در نهایت دانشجویان و سایر بازدیدکنندگان در خصوص مسائل حاکم بر پروژه پخش سلاب اجرا شده و نیز راهکارهای بهبود اثربخشی آن، پرسشهایی را مطرح کردند که پاسخهای لازم به وسیله مسئولین مربوطه و نیز ریاست محترم انجمن آبخیزداری ایران و استاد دانشگاه تربیت مدرس جناب آقای دکتر صادقی به بحث گذاشته شد.