بازدید کارشناسان ارشد جایکا از پژوهشکده

در تاریخ ۲۴ مهر ماه آقای هیرو بوکی معاون نماینده ارشد سازمان همکاریهای بین المللی ژاپن (JICA) به همراه کارشناسان جایکا در دفتر تهران و کابل از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری بازدید به عمل آوردند. گروه مذکور علاوه بر بازدید از امکانات پژوهشکده مذاکراتی را در خصوص سومین دوره مشترک آموزشی برای کارشناسان منابع آب کشور افغانستان داشته و در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند.