برگزاری هم اندیشی انجمن سیستمهای سطوح آبگیر باران در پژوهشکده

در روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه جلسه هم اندیشی انجمن سیستمهای سطوح آبگیر باران در محل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با حضور متخصصین بخشهای مختلف اجرا، آموزش و پژوهش برگزار شد. در این نشست شرکت کنندگان در خصوص اهداف ۱۰ ساله و همچنین برنامه های راهبردی پنج و ۱۰ ساله بحث و تبادل نظر کردند. تأکید اصلی در بحثهای انجام شده، بر فرهنگ سازی در خصوص استفاده بهینه از آب و ترویج روشهای نوین استحصال آب قرار داشت. یکی دیگر از مقوله های مهم مورد بحث، مطالبه گری انجمن از بخشهای اجرایی و آموزشی در خصوص بکارگیری روشهای استحصال آب بخصوص در بخش مسکن بود. همچنین از دیگر بحثهای صورت گرفته، می توان به اشکالات قوانین وزارت علوم و شاخصهای نامناسب ارزیابی انجمنها اشاره کرد. از مواردی که بیش از دیگر موضوعات در جلسه خودنمایی می کرد بحث لزوم مطالبه گری انجمن از متولیان بخش آب بود که بر روی برنامه ریزی بر روی آن صحبت شد. در پایان جلسه اهداف برنامه ۱۰ ساله نهایی و برنامه های راهبردی پیشنهادی پنج و ۱۰ ساله نیز بررسی شد که جمع بندی نهایی به اعضاء هیئت مدیره انجمن واگذار شد.