برگزاری کارگاه آموزشی فناوری های نوین در فرسایش، رسوب، هیدرولوژی

کارگاه آموزشی فناوری های نوین در فرسایش، رسوب، هیدرولوژی به وسیله دکتر اسدزاده جاریحانی از دانشگاه سان شاین استرالیا از تاریخ ۳۰ آبان لغایت ۱ آذر ۱۳۹۶ در پژوهشکده برگزار شد. در این کارگاه دو روزه عناوین کاربرد پهپاد در فرسایش، پایش فرسایش خندقی، پیوستگی هیدرولوژی، رواناب و رسوب،  مروری بر سنجش از دور، سنجش از دور ارتفاعی، مدل های رقومی ارتفاع و ابزارهای ARCGIS موردبررسی و نحلیل قرار گرفت. این کارگاه در قالب تفاهم نامه استفاده از نخبگان کشوری و با هماهنگی بنیاد نخبگان برگزار شد.