شرکت پژوهشکده در هجدهمین نمایشگاه فنبازار، هفته پژوهش ۱۳۹۶

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاهههای بین المللی تهران با حضور دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور برگزار شد. در این نمایشگاه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با معرفی سه اختراع و یک فناوری شرکت داشت.