برگزاری نشست هم اندیشی زمینه های همکاری بین پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز

نشست هم اندیشی در خصوص زمینه های همکاری بین پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در مورخ ۹۶.۱۰.۱۸ در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد. این نشست به دعوت گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل از مدیران آن اداره کل به انجام رسید. در این نشست آقایان مهندس بیات، مهندس فتحی، مهندس الیاسی و مهندس حیدری به ترتیب معاونت‌های آبخیزداری، فنی و مطالعات آن اداره کل و معاونین برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و  پژوهش، فناوری و انتقال یافته های پژوهشکده و همچنین رؤسای گروه‌های تحقیقاتی و اعضاء گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل حضور داشتند. در این نشست وظائف و زمینه های همکاری آن اداره کل با موضوعات مهندسی رودخانه به وسیله دکتر غریب‌رضا ارائه شد. به علاوه، رؤسای دیگرگروه‌ها نیز موضوعات همکاری را مطرح کردند. در ادامه از آزمایشگاهها و فلومهای مدل فیزیکی مهندسی رودخانه و همچنین پتانسیلهای سخت افزاری پژوهشکده بازدید به عمل آمد. در این نشست  بهینه سازی عملیات اجرایی آبخیزداری با مدلهای فیزیکی، لزوم کاهش مخاطرات سیل در حوزه های سیجان، کندور و حوزه های زوجی طالقان، اثرات محیطی توسعه صنعت و راه سازی در استان البرز و همچنین همکاری پژوهشکده به عنوان عامل چهارم در پروژه های استان البرز به عنوان مهمترین زمینه های همکاری، مطرح شد.