برگزاری کارگاه آموزشی” آلودگی رسوبات و مخاطرات زیست بوم ناشی از آنها”

کارگاه آموزشی” آلودگی رسوبات و مخاطرات زیست بوم ناشی از آنها”  در مورخ ۱۰ تا ۱۱ دیماه سال جاری در سالن جلسات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد. سرفصل‌های این کارگاه شامل تعاریف و مبانی، هدف از مطالعه آلودگی رسوبات، انواع آلودگی‌ها، نمونه‌برداری و تحلیل رسوبات، مطالعات آماری (بررسی همبستگی بین آلاینده و خوشه بندی آنها)، استانداردها و شاخص‌های کیفیت رسوب، برآورد مخاطرات زیست بوم بر اساس کیفیت رسوب بود. این کارگاه در قالب پروژه ملی” بررسی مخاطرات زیست بوم رودخانه ای منتخب استان‌های آذربایجان غربی، مازندران و خوزستان با استفاده از شاخص‌های کیفیت رسوب”  با شرکت مجریان استان‌ها و همکاران وتعدادی از همکاران استان‌های دیگر به انجام رسید.