انتخاب مجله مهندسی و مدیریت آبخیز به عنوان مجله برتر

از سوی هیئت داوران ستاد هفته کتاب سال ۱۳۹۶ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مجله علمی – پژوهشی  مهندسی و مدیریت آبخیز به عنوان مجله برتر انتخاب و به سردبیر محترم لوح تقدیر اهدا شد.