انتصاب مسئول اداره دبیرخانه کمیته منتخب هیأت ممیزه و ارزشیابی اعضای هیأت علمی پژوهشکده

طی حکمی از طرف رییس پژوهشکده و با پیشنهاد معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها، آقای دکتر صمد شادفر به سمت مسئول اداره دبیرخانه کمیته منتخب هیأت ممیزه و ارزشیابی اعضای هیأت علمی پژوهشکده منصوب شد. همچنین از زحمات و فعالیت‌های چندین ساله آقای مهندس محسن شریعت جعفری در این سمت تقدیر و قدردانی به عمل آمد.