حضور مدیر هماهنگی پروژه های IAEA در پژوهشکده

در روز دوشنبه مورخ نهم بهمن ماه ۱۳۹۶، طبق برنامه قبلی خانم Marina B. Mishar مدیر هماهنگی پروژه‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA  و آقای صبوری معاون دفتر رابط همکاری‌های بین المللی سازمان انرژی اتمی کشور (NLO) در پژوهشکده بازدید کردند. ایشان در جلسه ای با حضور رئیس و معاونین پژوهشکده در خصوص ارائه گزارش پیشرفت پروژه بین المللی Investigating Effects of Deforestation and Afforestation on Soil Redistribution in the North of Iran (Using Nuclear Technology)که در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد شرکت کردند. در این جلسه، گزارش پیشرفت پروژه به وسیله مجری طرح آقای دکتر غریب‌رضا مطابق روند ماتریس منطقی (LFM) پروژه ارائه شد. همچنین روند اجرای پروژه، مشکلات، نتایج و دستاوردها و نتایج متصور در آینده تشریح شد. لازم به ذکر است با تأیید آژانس و دفتر NLO این پروژه تا پایان سال ۲۰۱۸ تمدید شده است.