ارتقاء رتبه علمی اعضای هیأت علمی پژوهشکده

روابط عمومی پژوهشکده ارتقاء مرتبه علمی آقایان دکتر علی‌اکبر نوروزی، دکتر یحیی پرویزی و دکتر منصور جهان‌تیغ را از مرتبه استادیاری به دانشیاری و همچنین آقایان دکتر رحیم کاظمی، دکتر علیرضا مجیدی و مهندس رضا بیات را از مرتبه مربی به استادیاری تبریک و تهنیت عرض کرده، موفقیت روز افزون ایشان را از درگاه ایزد منان آرزومند است.