برگزاری خصوصیات موج در مدل‌های فیزیکی

کارگاه خصوصیات موج و مدلهای فیزیکی به وسیله آقای دکتر چگینی در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد. در این کارگاه یکروزه مطالب تخصصی در خصوص تعاریف، ویژگیها و انواع موج و همچنین مدلهای فیزیکی ارائه شد. همچنین در انتهای کارگاه از یک دهه زحمات آقای دکتر چگینی به عنوان نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیأت امنای پژوهشکده تقدیر به عمل آمد.